Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 738               от 21.04.2015 г.,    град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на тридесет и първи март две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

   Председател: Станимир Христов

 

при секретаря С.Х. и в присъствието на прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 105 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 149, ал. 4 и във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК.

Образувано е по протест на прокурор от Районна прокуратура Средец против Решение № 868, обективирано в т. 30 от Протокол № 54 от заседание на Общински съвет Средец, проведено на 19.12.2014 г., с което решение се преобразува самостоятелно общинско ученическо общежитие в общежитие  към Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника (ПГМССЕ) „Н.Й.Вапцаров“. Предлага се на съда да отмени оспореното решение като незаконосъобразно. В съдебно заседание представител не се явява.

Ответната страна – Общински съвет Средец, редовно призован, не се представлява. По делото е представено писмено становище рег. № 97-00-08/ 30.01.2015г., в което е заявено становище за неоснователност на сезиращия протест.

Окръжна прокуратура Бургас изразява становище за незаконосъобразност на постановеното решение, като поддържа мотивите, изразени в сезиращия протест.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Протестът е подаден от надлежна страна, в съответствие с изискванията за форма и реквизити. Предвид факта, че прокурор не е взел участие в административното производство, на основание чл. 149, ал. 4 от АПК е спазен едномесечния срок за предявяването му. Съгласно Тълкувателно решение № 4/2009г. на ВАС прокурор от районна прокуратура може да протестира административен акт на местните органи на власт и управление пред съответния административен съд. Поради това, протестът e процесуално допустим.

Разгледана по същество е неоснователен.

От фактическа страна по делото е установено, че с писмо изх. № РД-21-2614/ 21.07.2014 г. до Дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ при Министерство на образованието и науката, регионалният инспекторат по образованието Бургас е установил, че в информационната система на образованието „Админ М“ фигурира Ученическо общежитие в гр. Средец, обл. Бургас, регистрирано като обслужващо звено, което не отговаря на условията за такова по смисъла на нормативната уредба, като подробно са изложени мотиви в тази връзка. Посочва се още, че общежитието не е открито в изпълнение на разпоредбите на чл. 12, ал. 2 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета (ППЗНП) – със заповед на министъра на МОН и следва да се премахне от съдържанието на посочената информационна система. Направено е предложение същото да бъде преобразувано като ученическо общежитие към ПГМССЕ „Н.Й.Вапцаров“, гр.Средец.

Видно от приложените по делото доказателства, за имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 12/28.02.1997 г. Имота е описан като „Училище, масивно, състоящо се от 7 блок: блок 1, 2, 3 от 4 етажа, блок 4 и 5 от 2 етажа , блок 6 и 7 от 1 етаж, строени през 1990 год. с обща квадратура от 10885 кв.м., общежитие, масивно на 6 етажа със застроена площ от 635 кв.м., прилежащ терен от 31 110 кв.м., всички находящи се в парцел І квартал 131 по плана на гр. Средец“.

С Докладна записка изх.№ 93-00-217/18.12.2014 г. Кметът на Община Средец предлага на Общински съвет да вземе решение на основание чл. 21 (погрешно посочен като чл.211), ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) да „преобразува самостоятелно общинско ученическо общежитие в общежитие към ПГМССЕ „Н.Й.Вапцаров“, гр.Средец“

Така направеното предложение е заложено като т. 30 в дневния ред на заседанието на Общински съвет Средец, проведено на 19.12.2014 г. Същото е гласувано от присъствалите 12 общински съветници и е прието с гласовете на 10 от тях, а останалите двама са се въздържали  от гласуване.

Така приетото решение е изпратено на Районна прокуратура Средец с писмо изх.№ 97-00-02/05.01.2015 г. След запознаване със същото, прокурор от РП Средец го оспорва в настоящото производство с доводи за незаконосъобразност поради противоречия с материалния закон.

При служебно извършената проверка за законосъобразност на обжалвания акт, настоящият съдебен състав констатира, че същият е произнесен от компетентен орган и в законоустановената форма, при спазване на  административнопроизводствените правила за неговото издаване и при правилно приложение на материалния закон. Този извод се налага по следните съображения:

Не е спорно по делото, че Решение № 868, обективирано в т. 30 от Протокол № 54 от заседание на Общински съвет Средец, проведено на 19.12.2014 г. е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК, както и че процесният имот – самостоятелно ученическо общежитие е публична общинска собственост.

Спорен е  въпросът дали общинският съвет има право да преобразува процесното общежитие. Протестиращият прокурор твърди, че подобно преобразуване е в противоречие с чл. 10, ал. 6 от ЗНП, според която норма държавните детски градини, държавните и общинските училища и обслужващи звена се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката. Общинските училища и обслужващи звена се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на общинския съвет. Безспорно по делото се доказа, че общежитието не е обслужващо звено, а още по-малко училище, поради което санкцията на министъра за преобразуването му е неприложима. След като този имот е общинска собственост, в правото на общинския съвет е да определи неговия статут, което той е сторил като е приел оспореното решение на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.  Както правилно се сочи в становището на ответника (л. 27), не е налице преобразуване на общинското имущество, тъй като процесния имот запазва качеството си на общежитие.

Оспорващата страна не е съобразила, че общинският съвет има право да приеме подобно решение на основание чл.13Б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост (приета на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС и §37, ал. 4 от ПЗР на ЗИДЗОС, обн. ДВ,  бр. 54/2008 г.). съгласно ал. 1 на посочената разпоредба, имоти или части от имоти-публична общинска собственост могат да се предоставят за безвъзмездно управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, работещи по системата на „делегирани бюджети“ (общинските училища), след решение на Общинския съвет, със заповед на кмета на общината.  Не се спори, че ПГМССЕ „Н.Й.Вапцаров“ е общинско училище.

Ирелевантни за изхода на настоящия спор са твърденията в протеста, относно възмездността или безвъзмездността на предоставянето, както и цитираните други три решения на общинския съвет, касаещи части от процесното общежитие. Нормата на чл. 13Б не въвежда изискване за съдържанието на решението на общинския съвет.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че протестът е неоснователен и следва да се отхвърли

Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Бургаският административен съд,  втори състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ протест на прокурор от Районна прокуратура Средец против Решение № 868, обективирано в т. 30 от Протокол № 54 от заседание на Общински съвет Средец, проведено на 19.12.2014г., с което решение се преобразува самостоятелно общинско ученическо общежитие в общежитие  към Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника „Н.Й.Вапцаров“ 

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                               СЪДИЯ: