ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                          две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 105 по описа за 2015 година

На именното повикване в 15:24 часа се явиха:

 

         Сезиращият прокурор при Районна прокуратура – Средец, редовно призован, не се явява.        

За ОТВЕТНИКА – Общински съвет – Средец, редовно призовани, представител не се явява.

         В залата присъства прокурор Тиха Стоянова при Окръжна прокуратура гр. Бургас, която прави искане за конституиране на Окръжна прокуратура - Бургас като страна в настоящото производство на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК.

 

         С оглед направеното искане и като прие, че същото е основателно, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура - Бургас като страна в настоящото производство.

 

         По хода на делото:

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. Моля да се приемат представените писмени доказателства.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по Протест, подаден от прокурор при Районна прокуратура гр. Средец против Решение № 868, прието по т. 30 от дневния ред на заседание на Общински съвет гр. Средец, обективирано в Протокол № 54 от 19.12.2014 г.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на прокурор при Районна прокуратура гр. Средец. Моля да приемете административната преписка като доказателства по делото. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът, с оглед заявеното страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените със сезиращия съдът протест, както и тези представени от ответния административен орган документи като писмени доказателства по делото.

С оглед липсата на формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на прокурор от Районна прокуратура гр. Средец по мотивите изложени в него. Считам, че решението на Общински съвет гр. Средец № 868/19.12.2014 г. по т. 30 от дневния ред е незаконосъобразно. Както е посочено в самия протест, то е в несъответствие с чл. 10, ал. 6 от Закона на народната просвета, където е записано, че общинските училища и обслужващи звена се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на общинския съвет. То не съответства и на изискванията на чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, съгласно който общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината. Това решение е непълно и неясно. То е в противоречие със ЗОС, тъй като не е посочена форма на ползване - възмездно или безвъзмездно, като имотът изобщо не е индивидуализиран и не става ясно каква част от имота се преобразува в общежитие към ПГ „Н.В.”. Частта, която се предава, по никакъв начин не е индивидуализирана. Видно от водените дебати отразени в протокола по приемане на решението, самите общински съветници не са наясно за какво точно се приема това решение.

Съдът като прие, че делото е  изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: