О   П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 87/20.01.2014, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на двадесети януари, две хиляди и четиринадесета година,  в състав:    

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

 

 разгледа адм.д. № 105/2014 година.

 

Производството е по чл.60 ал.4 от АПК във връзка с чл.177 ал.2 т.1, буква “в” от Закона за туризма (ЗТ).

Образувано е по жалба от “КИП - 03” ЕООД – Бургас с ЕИК 102833928, представлявано от управителя И.Т.Ж., против разпореждане за предварително изпълнение в заповед № 1121/22.12.2013 година на председателя на Комисията за защита на потребителите за налагане на принудителна административна мярка “временно затваряне на туристически обект” по чл.3 ал.2 т.2 от ЗТ – заведение за хранене и развлечения, находящо се в град Бургас, ж.к. “Славейков”, улица “Янко Комитов” № 24, стопанисвано от жалбоподателя.

В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на заповедта. Твърди се, че затварянето на обекта ще предизвика значителни и труднопоправими вреди за жалбоподателя, свързани с развалянето на хранителни продукти, намиращи се в обекта, готови за употреба. Не се представят доказателства за количеството и вида на съхраняваните продукти.

Искането е подадено в законоустановения срок от лице, чиито права са засегнати от разпореждането. За разпореждането е предвидена възможност за съдебен контрол. Затова искането е допустимо.

Разгледано по същество, същото е неоснователно.

С оспорената заповед по отношение на обекта, стопанисван от жалбоподателя, е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) “временно затваряне на туристически обект” във връзка с нарушение при предоставяне на туристически услуги, установено при извършена проверка, отразена в констативен протокол № К – 0165188/12.11.2013 година. Нарушението е “предоставяне на туристическа услуга в некатегоризиран туристически обект”.

В заповедта е включено и разпореждане на предварително изпълнение на заповедта. Мотивите на разпореждането са: “да се защитят важни държавни и обществени интереси и да не се допусне по – нататъшното функциониране на обекта в противоречие с изискванията на Закона за туризма.”

След като съпостави оспорваните мотиви на разпореждането с приложимото материално право, настоящият съдебен състав приема следното.

Съгласно чл. 60 ал.1 от АПК, в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В последния случай административният орган изисква съответната гаранция.

Общият критерий по чл. 60 ал. 1 от АПК за допустимостта на предварителното изпълнение е защитата на визираните ценности и интереси да е в такава непосредствена причинна зависимост от момента на изпълнение на административния акт, че по-късното му изпълнение да създава вероятност за настъпването на значителна или трудно поправима вреда.

В конкретния казус оспореното разпореждането по чл. 60 ал. 1 от АПК е обосновано с необходимостта от “защита на държавни и обществени интереси” и “да не се допусне по – нататъшното функциониране на обекта в противоречие с изискванията на Закона за туризма”.

Забраната е мотивирана с преустановяване извършвано правонарушение (незаконосъобразно функциониране на туристически обект - заведение за хранене и развлечения). Възможността на търговеца да осъществява дейността в пряко противоречие с императивната норма на чл. 114 т. 1-2  във  връзка с чл. 3 ал. 2 т. 3 от ЗТ крие висока степен на риск за увреждане правата на потребителите. Следователно разликата спрямо статуквото при незабавно изпълнение на заповедта за затваряне на нерегистрирания туристически обект или след проверка на нейната законосъобразност, конкретизира негативи от по-късното изпълнение, които имат общественозначим израз.

Твърденията на жалбоподателя, че ще претърпи значителни или труднопоправими вреди от разпореждането за предварително изпълнение на заповедта останаха недоказани. По делото не е посочено какви храни и в какво количество се съхраняват в търговския обект, а видно от представения констативен протокол храната се приготвя в “кухня - майка”, т.е. извън пределите на конкретното ЗОХ. В този смисъл, съдът не кредитира твърденията на жалбоподателя за наличието на бързоразвалящи се храни в обекта, които ще станат негодни при преустановяване на работата му. Предлаганите в ЗОХ напитки (бира и безалкохолни напитки) не са от категорията на бързоразвалящите се храни.

Предвид липсата на съответни доказателства, представени от жалбоподателя, заявените в жалбата обстоятелства не мотивират възможността за настъпване на значителни и труднопоправими вреди, нито оборват изводите за наличие на важни обществени интереси по смисъла на чл. 60 ал. 1 АПК.

            По изложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д Е  Л  И

 

ОТХВЪРЛЯ искането на “КИП - 03” ЕООД – Бургас с ЕИК 102833928, представлявано от управителя И.Т.Ж. за отмяна на разпореждане за предварително изпълнение в заповед № 1121/22.12.2013 година на председателя на Комисията за защита на потребителите.

 

Определението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд – в седемдневен срок от получаването му.

 

 

 

СЪДИЯ: