Р Е Ш Е Н И Е

 

1381 /27.07.2012 година, град Бургас,

  

Административен съд – Бургас, в съдебно заседание на двадесет и седми март, две хиляди и дванадесета година, в състав:

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Г.Д., разгледа адм.д. № 105/2012 година.

 

Производството е по глава Х раздел І от АПК във връзка с чл.215 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на “Медиаконтакт България” ООД – София с ЕИК *** против осем заповеди, издадени от  заместник - кмета на Община Бургас - заповед № 2912/08.12.2011 година;  заповед № 2913/08.12.2011 година; заповед № 2914/08.12.2011 година; заповед № 2915/08.12.2011 година; заповед № 2916/08.12.2011 година; заповед № 2917/08.12.2011 година; заповед № 2918/08.12.2011 година и заповед № 2919/08.12.2011 година.

С оспорените заповеди, на основание чл.57а ал.3 от ЗУТ, е разпоредено да бъдат премахнати поставени от жалбоподателя преместваеми обекти – телефонни кабини с площ от 1,50 м² - всяка, разположени в град Бургас, въз основа на издадени разрешения за поставяне със срок 01.02.2011 – 31.12.2013 година.

В жалбата се твърди, че обжалваният административен акт е незаконосъобразен. Поддържа се, забраната за извършване на рекламна дейност (вид търговска дейност), установена в т.нар. Наредба за преместваемите обекти, противоречи на чл.3 ал.2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКВСД), а самата рекламна дейност е извън обхвата на наредбата. Твърди се, че заповедите са незаконосъобразни, предвид липсата на точно обозначение какво е съдържанието на рекламата върху телефонните кабини.

Иска се отмяна на оспорените заповеди.

Ответникът, чрез процесуален представител, оспорва жалбата.

Жалбата е допустима – подадена е в установения срок срещу актове, за които е предвидена възможност за съдебен контрол, от лице, чиито права са засегнати от волеизявлението на административния орган.

След като прецени събраните по делото доказателства, от фактическа и правна страна, съдът приема следното.

Обжалваните заповеди са издадени от компетентен орган. Съгласно чл.57а ал.3 от ЗУТ, заповедите за премахване на обекти се издават от кмета на общината. В случая, оспорените актове са издадени от заместник - кмета на община Бургас, който по силата на заповед № 3544/23.12.2008 година на кмета на общината, е оправомощен да издава разпорежда премахване на преместваеми обекти.

Заповедите съдържат всички необходими реквизити, поради което съдът приема, че са издадени в съответствие с изискванията за форма на административния акт.

В производството по издаването на заповедите не са допуснати процесуални нарушения.

С констативни актове служители на община Бургас са установили, че върху процесните обекти са поставени елементи на външна реклама – в нарушение на т. 10 от Приложение № 1 към Наредбата за преместваемите обекти за търговски и обслужващи дейности, и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас (Наредбата), във връзка с чл.3 т.2 от Наредбата.

След като се е запознал с констативните актове, административният орган е издал оспорените заповеди. Предвид изложеното, съдът намира, че в административното производство не са допуснати процесуални нарушения.

Заповедите не противоречат на материалноправни разпоредби.

Съгласно чл.56 ал.2 изр.І от ЗУТ, за преместваемите обекти се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет. Според чл.57а ал.1 т.1 във връзка с чл.56 ал.1-2 от ЗУТ, върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). За тези обекти се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет. Обектите по чл. 56 ал. 1 и чл. 57 ал. 1 се премахват, когато са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение.

По делото не се спори, че върху обектите има разположени рекламно – информационни елементи. Жалбоподателят твърди единствено, че те са извън предметния обхват на Наредбата, чиито норми са в противоречие с ЗОАРАКВСД.

Съдът счита, че възражението е неоснователно.

Телефонните кабини са разположени, след издаване на разрешение по реда на Наредбата. В този подзаконов нормативен акт, при изрична законова делегация, ОбС е определил условията, на които следва да отговарят преместваемите обекти, за да бъдат разположени на позициите, определени от общината. В Приложение № 1 към Наредбата е установена забрана за извършване на реклама чрез поставените преместваеми обекти. Като е нарушил това изискване, жалбоподателят е излязъл извън параметрите на издадените му разрешения, поради което и законосъобразно е разпоредено премахването на кабините.

Нормите на Наредбата не противоречат на чл.4 ал.2-3 от  ЗОАРАКВСД, както твърди жалбоподателя, защото именно с нормите на закона е предвидена възможност изискванията за започване на търговска дейност (каквато е разполагането на телефонните кабини в град Бургас) да бъдат конкретизирани с подзаконов нормативен акт (какъвто е Наредбата).

С оглед на изложеното, на основание чл.172 ал.2 от АПК, във връзка с чл.215 ал.7 от ЗУТ, съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Медиаконтакт България” ООД – София с ЕИК *** против осем заповеди, издадени от  заместник - кмета на Община Бургас - заповед № 2912/08.12.2011 година;  заповед № 2913/08.12.2011 година; заповед № 2914/08.12.2011 година; заповед № 2915/08.12.2011 година; заповед № 2916/08.12.2011 година; заповед № 2917/08.12.2011 година; заповед № 2918/08.12.2011 година и заповед № 2919/08.12.2011 година.

 

Решението е окончателно.

 

СЪДИЯ: