О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ /01.02.2012 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, в закрито заседание на  първи февруари,  две хиляди и дванадесета година, в състав:

СЪДИЯ: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д. № 105/2012 година,

 

Производството е по чл.217 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.166 от АПК.

Образувано е по жалба на “Медиаконтакт България” ООД – София с ЕИК 131351272, представлявано от управителя Х.П., против заповед № 2912/08.12.2011 година, заповед № 2913/08.12.2011 година, заповед № 2914/08.12.2011 година, заповед № 2915/08.12.2011 година, заповед № 2916/08.12.2011 година, заповед № 2917/08.12.2011 година, заповед № 2918/08.12.2011 година и заповед № 2919/08.12.2011 година на заместник - кмета на Община Бургас, като в жалбата е направено и искане  за спиране предварителното изпълнение на оспорените заповеди.

С административните актове е разпоредено премахване на преместваеми обекти – телефонни кабини – разположени, според административния орган, от жалбоподателя в нарушение на издаденото разрешение за поставяне.

В жалбата е направено искане за спиране на предварителното изпълнение на заповедите с аргумент, че то ще причини значителни и трудно поправими вреди на дружеството.

Съдът, като взе предвид фактите по делото, намира за установено следното.

Искането са спиране изпълнението на заповедите е допустимо. Предявено е от лице, което са адресат на актовете.

Разгледано по същество, искането е неоснователно.

Съгласно чл. 217 ал.2 от ЗУТ, обжалването не спира изпълнението на административния акт, освен ако съдът разпореди друго.

Особеното в посочената хипотеза е, че не административният орган с разпореждане, а законодателят е допуснал предварителното изпълнение на заповедта, при презюмиране наличието на важни обществени интереси, които трябва да бъдат защитени.

В случаите, когато законът разпорежда предварително изпълнение на дадена категория административни актове, той презюмира наличието на една, повече или на всички предпоставки на чл. 60 от АПК. Липсват нормативно регламентирани критерии, чрез които да се преценява основателността на искането за спиране на изпълнението на акта, поради което за конкретния случай следва да се преценят евентуалните неблагоприятни последици, които биха възникнали за жалбоподателя от предварителното изпълнение. След като се презюмира наличието на причини за предварително изпълнение на заповедта по специалния ЗУТ, в тежест на жалбоподателя остава задължението да обори това предположение, като докаже, че от предварителното изпълнение има възможност да претърпи значителна или трудно поправима вреда. Условие за спиране от съда на предварителното изпълнение на акта е на заложения в закона обществен интерес да се противопостави засягането на друг интерес с интензитет от порядъка на посочените в чл. 60 от АПК.

В искането си жалбоподателят не сочи никакви конкретни вреди, които би претърпял, нито доказателства, от които да се установи наличие на такъв интерес, който да налага отмяна на допуснатото от закона предварително изпълнение на заповедта.

Твърденията за наличие на основания са бланкетни (едно изречение – изявление – страница ІІ, последен абзац от жалбата) и не са подкрепени с надлежни доказателства.

Доказателствената тежест по оборването на законовата презумпция за наличие на значим обществен интерес от предварителното изпълнение на заповедта, е възложена на жалбоподателя. След като той не е ангажирал съответните доказателствени средства за оборване на презумпцията, неблагоприятните последици от недоказването на твърденията му за опасност от настъпване на значителни или трудно поправими вреди при изпълнението на акта настъпва в неговата правна сфера.

Ето защо, като счита искането за спиране предварителното изпълнение на заповедите на заместник - кмета на общината  - за недоказано и неоснователно, съдът

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТХВЪРЛЯ искането на “Медиаконтакт България” ООД – София с ЕИК 131351272, представлявано от управителя Х.П., за спиране на изпълнението на заповед № 2912/08.12.2011 година, заповед № 2913/08.12.2011 година, заповед № 2914/08.12.2011 година, заповед № 2915/08.12.2011 година, заповед № 2916/08.12.2011 година, заповед № 2917/08.12.2011 година, заповед № 2918/08.12.2011 година и заповед № 2919/08.12.2011 година на заместник - кмета на Община Бургас

 

НАСРОЧВА разглеждането на оспорването по същество за 27.03.2012 година от 14,15 часа. Да се призоват страните

 

Определението – в частта, с която се отхвърля искането за спиране изпълнението на административния акт - подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му - с частна жалба пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                 

СЪДИЯ: