ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 15.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            І-ви Административен състав

На петнадесети март                                     две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

административно дело номер 105 по описа  за 2011 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

                За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Ахелой Палас” ООД, редовно уведомен, се явява адв. Зафиров.

         За ОТВЕТНИКА – Директор на Дирекция „ОУИ”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Кралева.

         За БОП – прокурор Христов.

         Явява се вещото лице.

        

         ПРОКУРОРЪТ: Моля да допуснете встъпване на прокурор в процеса по силата на указание, с оглед защита на публични интереси.

 

         Съдът по направеното искане от прокурора намира същото за основателно, поради което и на основание чл. 159 ал. 1 от АПК

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА встъпване на прокурор от БОП в настоящото съдебно производство.        

 

         По хода на делото:

         АДВ. ЗАФИРОВ: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ КРАЛЕВА: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Оспорва се Ревизионен акт № 02251000042/21.09.2010 г., с който са определени допълнителни данъчни задължения, посочени по периоди и по пера.

         АДВ. ЗАФИРОВ: Поддържам депозираната жалба. Моля да се приемат представените със същата писмени доказателства. Да се изслуша вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ КРАЛЕВА: Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства. Да се приеме представената административна преписка. Да се изслуша заключението на вещото лице.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е подадена от лице с надлежна процесуална легитимация, подадена в законоустановения срок, поради което намирам, че жалбата е процесуално допустима. Моля да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Да се изслуша вещото лице.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени с жалбата.

 

         Снема ПРИСТЪПИ към разпит и снема самоличността на вещото лице както следва:

 

         М.Д.З. –български гражданин, семеен, неосъождан, предупреден за отговорността по чл. 291 от НК.

         Обеща да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. ЗАФИРОВ: При изготвянето на експертизата съм използвал два от методите - Наредба № 9/2006 г., като единия е метод на увеличената стойност и съм използвал разходния поток, при който при определяне на стойностите на обекта, се изчисляват обичайните производствени разходи и се начислява печалба, както и метода на пазарните цени, като съм използвал обекти за сравнение, които приблизително отговарят на обекта на оценката.

         Двата метода се използват при строителство на сгради, като при двата реално се оценя стойността на сградата, като съм дал предимство на пазарното сравнение на пазарните цени, тъй като считам, че те са по- реални.

         Отстъпеното право на строеж, което формира цената на даден обект се използва във формула, по която се изчислява самата пазарна стойност на отстъпеното право на строеж. Извършил съм проверка на изчислението на вещото лице назначено от НАП и съм приел неговата цена на правото на строеж, като допълнително ми беше представен нотариален акт, с който жалбоподателят е закупил земята на много по-ниска цена, на която се получава това отстъпено право на строеж. Цената на правото на строеж е по-висока, когато цената на земята е по-висока. При изчисляването резултатът се получава в зависимост от цената на земята, като в случая собственика на земята е жалбоподателят. Ако сега би следвало да се изчисли експертизата ще се получи по-малко право на строеж.

 

         АДВ. ЗАФИРОВ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ КРАЛЕВА: Тези еталони на СЕК, които съм използвал както аз, така и вещото лице в данъчното производство се публикуват в сп. „Строителен обзор”, който всяка година публикува примерни цени на СМР за различни видове сгради и са описани вътре средните цени на годината за „груб строеж” и за довършителни работи. Не мога да обясня неговата разлика от къде идва.

         В нотариалния акт са описани точно в какъв вид са предадени тези сгради и това е груб строеж, поради което съм взел цени от еталона на СЕК, които са за стандартни сгради. На практика въпреки, че е друг вид площ, цифрите, които е описал не отговарят на това, което е по годишния справочник на СЕК. Избрах да приложа показателя за стандартно изпълнение, защото в нотариалния акт за сградата е посочено, че е предадена в груб строеж. Другият вариант беше да приема, че сградата е предадена луксозно и затова приех да бъде като груб строеж. Етапът на завършване няма нищо общо със стандарта.

         Процентът на завършеност когато е груб строеж е равен на 63%.

         Когато се издават данъчни оценки и сградата е на груб строеж, там се приема, че процента е 63% от цялата завършена сграда.

         Не съм изчислявал по някакъв начин пазарната цена на имотите, като съм имал предвид някакви данъчни оценки. И в самата оценка по поръчка на НАП, вещото лице, което  е извършвало такава оценка е описало сградите и ги е приемало за „груб строеж”.

         Не е вярно, че дадените от мен стойности по метода на вещната стойност са по-ниски от себестойността на строителство на същите обекти, отразени в счетоводството на жалбоподателя.

         Извърших посещение на място на спорните обекти. Намират се вдясно от с. Ахелой, близко до морето, на метри от морето.

         Този комплекс се намира извън Ахелой.

         Пазарната цена се изготвя на сравним анализ на обекти, които са от същия вид комплекс, затворен тип, който е също на първа линия, на брега на морето. Тези сравнителни данни, които съм посочил са на първа линия, на брега на морето и са продадени в същия момент, когато са извършени продажбите на имотите на жалбоподателя. Извел съм цени на база на офертни продажби и самият факт, че в Агенция по вписванията няма никакви документи за продажба на такива имоти, единствения начин за определяне на пазарна стойност е този, който съм използвал в експертизата.

         В хода на данъчното производство експертизата е сравнявала ресторанта, който се е намирал в затворен тип с ресторанти, които са в гр. Поморие и другия ресторант е в с. Кошарица, но те са отворен тип за всеобщо обществено ползване и са в много по-малки обеми. Квадратурите са различни.

         Определил съм намаление от продажбата на особено голямо количество апартаменти - става въпрос за 146 броя по нотариален акт № 177/2009 г., тъй като считам, че този корекционен коефициент, който аз съм използвал дори и нисък за това огромно количество апартаменти продадени за една сделка. Използвал съм по-малък коефициент отколкото колегата Велинов. Експертизата, изготвена от НАП е приела корекционен коефициент 15.

         Експертизата, изготвена от НАП е използвала същото съотношение, като едва накрая го е променила и е направена промяна и промяната от 25 на 75 е 10 на 90 при нотариален акт № 118, като аз считам, че това е неправилен подход и би трябвало да се използва едно и също отношение при определяне на пазарните цени особено, когато става въпрос за едни и същи апартаменти на едно и също място.

         Тези местности „Кротирия” и м. „Пречиствателна” се намират най-близко до процесните обекти. Те са единственото ново строителство, изградено от същия тип. И двете са на първа линия до морето.

         Ползвал съм подобни имоти, които се намират до морето в затворени комплекси, които се продават в момента, които пак са намират близо до Ахелой и до морето.

         ЮРИСКОНСУЛТ КРАЛЕВА: Нямам повече въпроси към вещото лице. Оспорвам изцяло заключението, като считам, че същото е необосновано и не дава вярна и обективна оценка на процесните недвижими имоти. Във връзка с чл. 201 от ГПК, моля да допуснете извършването на тройна експертиза, която да отговори на същите въпроси.

         ПРОКУРОРЪТ: Аз считам, че така представеното заключение е обективно и пълно, като моля да го приемете във вида, в който е представено. Нямам въпроси към вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ КРАЛЕВА: Твърдя, че вещото лице няма представени документи – лиценз, сертификат и няма нужната компетентност, поради което не трябва да бъде включено в тройната експертиза.

         АДВ. ЗАФИРОВ: Считам, че този спор е друг. Моето становище е, че искането на колежката е неоснователно. За да се допусне тройна експертиза следва да се обоснове какво в експертизата е невярно, какво вещото лице е сгрешило. Искането не е голословно, не почива на това дали на страната й харесва експертизата, или не.

 

         Съдът по доказателствата

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 600 лв., платими от внесения депозит в размер на 400 лв., като разликата от 200 лв. да се доплати от жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес.

         По повод на искането за тройна съдебно-техническа експертиза, съдът ще даде възможност на страните за такава, поради това

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА извършването на тройна съдебно-техническа експертиза с участието на настоящото вещо лице.

         ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 2100 лв., които трябва да бъдат внесени в 7-дневен срок от днес от ответника, след което съдът ще определи останалия персонален състав на тройната съдебно-техническа експертиза.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират доказателства в своя подкрепа.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.05.2011 г. – 13,30 ч., за когато страните са редовно уведомени.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: