ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              Дата 11 февруари 2010 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 11 февруари 2010 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………

Прокурор:…………………

 

разгледа адм. дело 105  по описа за 2010 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от Д.К.П. ***, в качеството му на председател на гражданско сдружение “Напред Приморско”, гр.Приморско.

         Предмет на оспорване е Решение № 175/21.12.2009 год. на Общински съвет – Приморско, взето по Протокол № 18/21.12.2009 год., с което е променено предходно взето от Общинския съвет Решение № 782/28.02.2008 год., като с оспорваното понастоящем Решение № 175/21.12.2009 год. е прието “сумата от 3000 лв. да се изплаща на седем равни вноски в рамките на седем календарни години, считано от датата на заповедта на кмета”. Процесното решение касае въвеждането на нови срокове за отпускане на средства за новородено дете, чиито родители са жители на община Приморско.

         С разпореждане от 19.01.2010 год. съдът е дал указания на жалбоподателя да представи доказателства във връзка с учредяване на дружеството – учредителен акт, устав, с оглед установяване правния интерес от оспорването. Представено е съдебно Решение № 1/17.09.2009 год. по ф.д. № 102/2009 год. на БОС, с което е извършена регистрация на дружеството, като в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Бургаския окръжен съд, е вписано Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование “Напред Приморско”. Подробно са посочени предметът на дейност на сдружението, основните му цели и средствата за постигането им, посочено е, че сдружението се представлява от жалбоподателя П..

         Съдът, като взе предвид представените от жалбоподателя доказателства, намира подадената от него жалба за процесуално недопустима за разглеждане, поради липса на  правен интерес от оспорването.

Процесуална предпоставка, от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно, е наличието на правен интерес на жалбоподателя от оспорването. Съгласно нормата на чл.126 от АПК съдебните производства започват по искане на заинтересовано лице. Заинтересовано лице по смисъла на закона е субект, чиято правна сфера би била засегната от действието на издадения административен акт, като потвърждение на това е нормата на чл.147, ал.1 от АПК, съгласно който, право да оспорват административният акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него, или за които той поражда задължения.

         В конкретния случай, за да се приеме, че е налице правен интерес от оспорването у настоящия жалбоподател, необходимо е да бъде установено, че действието на издаденият административен акт би засегнало правната сфера на сдружението, предвид обстоятелството, че жалбата изхожда от представляващия сдружението “Напред Приморско”. Представеният съдебен акт за регистрация на сдружението и вписаните в него предмет на дейност и основни цели, съдът намира за неотносими към предмета на оспореното решение на Общински съвет – Приморско и в този смисъл не допринасят за процеса на установяване на релевантните факти. Изхождайки от предмета на дейност и целите на сдружението, не може да бъде направен обоснован извод   за засягане правната сфера на сдружението с процесното решение, имащо за предмет отпускане на парични средства при раждане на дете и тяхното разпределяне във времето. В този смисъл, то  не поражда никакви последици за оспорващия, в това му качество, което означава, че това решение не засяга правната сфера на жалбоподателя, в битността му на юридическо лице.

На основание изложените съображения и с оглед нормата на чл.159, т.4 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.К.П. ***, в качеството му на председател на гражданско сдружение “Напред Приморско”, гр.Приморско против Решение № 175/21.12.2009 год., взето на заседание на Общински съвет – Приморско, обективирано в Протокол № 018/21.12.2009 год., като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 105/2010 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ:……….…..