ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети юни                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1059 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:29 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС, редовно призован, се представлява от  адв. Д.Л.– САК, с пълномощно на лист 190 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен Директор на Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ - ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, редовно призован, се представлява от юк. Н.С.с пълномощно на лист 22 от делото.

 

        

         По хода на делото:

АДВ.ЛАЛЕВ: Да се даде ход на делото.

ЮК. СЛАВЕЙКОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба от Университет "Професор д-р Асен Златаров" Бургас, представляван от ректора доц. д-р М.М., чрез адв. Д.Л.– САК, против Решение № РД-16-297 от 15.03.2018 год., издадено от главния директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“  - ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, с което на Университета е наложена финансова корекция в размер на 25 % от безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 162 579.68 лева.

С жалбата се иска отмяна на оспореното решение като незаконосъобразно.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 4764/25.4.2018г. административна преписка, предоставена от ответника.

 

С Разпореждане № 2477/31.05.2018 год. съдът е задължил ответника да представи служебно-заверено копие на Акт изх. № К-21-00-10/30.06.2016 год. на Министъра на икономиката и Ръководител на Договарящия орган по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г."

Съдът ДОКЛАДВА постъпилите в изпълнение на Разпореждане № 2477/31.05.2018 год. доказателства, постъпили с вх. № 6614/13.06.2018г.  от ответника – служебно-заверено копие на Акт изх. № К-21-00-10/30.06.2016 год. на Министъра на икономиката и Ръководител на Договарящия орган по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.", представени от Н.С.– процесуален представител на ответника.

 

С Разпореждане № 2582/06.06.2018 год. съдът е задължил жалбоподателя да представи служебно-заверено копие от обявлението за откриване на обществена поръчка, вписана в РОП с уникален № 00972-2014-0005 и документацията за участие в нея, както и представените от участника " АСМ 2" ЕООД документи (оферта).

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилите в изпълнение на Разпореждане № 2582/06.06.2018 год. служебно заверени копия от обявлението за откриване на обществена поръчка, вписана в РОП с уникален № 00972-2014-0005 и документацията за участие в нея, както и представените от участника "АСМ 2" ЕООД документи (оферта), постъпили с вх.№ 6590/12.06.2018г. от жалбоподателя, както и приложено пълномощно от гл.юк.Петя Илиева.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ.ЛАЛЕВ: Поддържам жалбата. Не възразявам да бъдат приети представените от нас във връзка с допълнителните указания доказателства, както и представените от ответника доказателства.Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮК. СЛАВЕЙКОВ: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приемат представените по преписката доказателствата. Представям с преписи за насрещната страна двата одитни доклада на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, по чийто констатации е наложена финансовата корекция, за констатирани нарушения от тази агенция. Моля да бъдат приети. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ.ЛАЛЕВ: Не възразявам да бъдат приети.

 

Съдът по доказателствата и доказателсвеното искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената от ответника с вх. № 4764/25.04.2018г. административна преписка, постъпилите с вх. № 6614/13.06.2018г.  от ответника доказателства – служебно-заверено копие на Акт изх. № К-21-00-10/30.06.2016 год. на Министъра на икономиката и Ръководител на Договарящия орган по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.", както и постъпилите с вх.№ 6590/12.06.2018г. служебно заверени копия от обявлението за откриване на обществена поръчка, вписана в РОП с уникален № 00972-2014-0005 и документацията за участие в нея, както и представените от участника "АСМ 2" ЕООД документи (оферта), предоставени от жалбоподателя, както и представените в днешното съдебно заседание документи.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ.ЛАЛЕВ: Моля да отмените процесното решение по подробно изложените в жалбата съображения. Моля да присъдите на доверителя ми разноски съгласно списък, който представям.

 

ЮК. СЛАВЕЙКОВ: Моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана и да постановите решение, с което да потвърдите изцяло издадения от управляващия орган административен акт като законосъобразен и правилен. Нарушенията, които е констатирал управляващият орган, са възпроизведени от повторната проверка на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, което е видно от докладите, които днес представих, поради което е наложена финансовата корекция. Издаденото решение е изцяло в съответствие с мотивите  на окончателното решение на ВАС -  решението на 5-членния състав по дело № 8550/2017 г. на ВАС. Поради това моля да потвърдите издадения акт. Претендирам за юрисконсултско възнаграждение. Възразявам за исканото адвокатско възнаграждение на отсрещната страна. Моля същото да бъде намалено в определения минимален размер.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: