ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на двадесет и втори юни и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1058 по описа за 2017 година.                  

 

На второ четене на именното повикване в 13:24 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – С. ООД, нередовно призован, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ – О.У., редовно призован, се представлява от ю.С., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА МТ, редовно призован, се представлява от а.Ш., с пълномощно от днес.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че е постъпила молба от С. ООД чрез а.Г. с вх.№6384/22.06.2017г., с която се иска спиране на настоящото производство до приключване на търговско дело № 8898/2016г. по описа на СГС, ТО, VІ-16 състав. Предоставя възможност на страните да се запознаят с молбата на а.Г. и да изразят становище по хода на делото и по искането за спиране на настоящото производство.

 

ю.С.: Считам, че не са налице пречки за даване ход на делото въпреки нередовното призоваване на жалбоподателя. Видно от депозираната молба чрез а.Г. дружеството е уведомено за днешното съдебно заседание. Относно искането за спиране, аз считам че не са налице основания за спиране на настоящото производство. От съдебното удостоверение на СГС към жалбата е видно, че съдът удостоверява за наличието на висящ спор, който е по съществуването на договор за концесия. Този договор съществува като физически документ. По искането за спиране считам, че липсва наличието на друг висящ спор пред съд, който да е преюдициален и не следва да се спира настоящото съдебно производство.

а.Ш.: Моля да дадете ход на делото. Считам, че върнатите изцяло призовки не са основание да се приеме, че страната е нередовно призована, с оглед на отбелязаното на призовките.

Нося договор и приемно-предавателен протокол от 05.05.2017г., в който е посочено, че С. ООД са предали доброволно имота. друг е въведен във владение на имота. Обжалването на този административен акт е лишено вече от предмет. Тази заповед няма как да произведе действие дори да бъде отменена. Ние нямаме плаж, който да бъде иззет от жалбоподателя.

ю.С.: Спорът е дали е прекратен или не договорът за концесия. Ако договорът не е прекратен, жалбоподателят иска да каже, че той владее имота. Но той не го владее, защото има нов наемател.

а.Ш.: Тъй като все още не е даден ход на делото, моля да ми бъде дадена възможност да представя в деловодството на съда документи, касаещи настоящия спор и относими към искането на оспорващата страна за спиране на настоящото производство, в която насока ще изложа и становището си по това искане. Придържам се към заявеното от колегата в днешното съдебно заседание.

ю.С.: Можем и ние да представим приемно-предавателния протокол.

а.Ш.: Тъй като имам личен ангажимент и не мога в по-кратък срок моля за 2-седмичен срок да представя становището си по искането за спиране, както и да приложа документи, за които днес коментирах.

 

По даване ход на делото съдът приема, че от върнатите призовки за оспорващата страна С. ООД не може да се установи връчването на призовките за днешното съдебно заседание, нито на физическото лице, посочено в титулната част на жалбата като адресат, нито на длъжностно лице – служител на дружеството на адреса на регистрацията на дружеството в Търговския регистър. Доколкото в призовката, която се връща от последния вписан адрес в ТР, липсва отразяване, че дружеството е напуснало адреса, то не следва да се прилага презумпцията на чл. 50, ал. 2 от ГПК.

Фактът, че в молбата на а.Г. е посочена датата и часа на днешното открито съдебно заседание, не презюмира редовност на процедурата по призоваване на тази страна. Процесуалните норми за призоваване на страните са императивни и следва да бъдат тълкувани стриктно, с оглед защита правото на призованата страна. Действително от молбата се установява, че а.Г. е запознат с датата и часа на днешното съдебно заседание, а същият е редовно упълномощен от оспорващата страна, видно от приложеното с молбата пълномощно, не това не е основание съдът да приеме, че С. ООД е редовно призовано за днешното съдебно заседание, тъй като не може да се провери дали е спазено изискването за минималния срок по чл.56, ал.3, изр. 1 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за открито съдебно заседание на 28.09.2017г. от 13:00 ч., за която дата и час ДА СЕ ПРИЗОВЕ С. ООД, чрез а.Г. от посочения в пълномощното адрес. Ответникът и заинтересованата страна – са уведомени от днес на основание чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на заинтересованата страна в 14-дневен срок от днес да заяви становището си по искане за спирането на настоящото производство.

По искането за спиране съдът ще се произнесе в закрито заседание след изтичането на предоставения на страната срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:48 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: