ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми май                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:         

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1058 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:48 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ С. ООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно от по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Министерство на туризма, редовно призован, представител не се явява.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото, не виждам пречки да не се дава.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на С. ООД против заповед №РД-09-17/24.04.2017 г. на областен управител на област Бургас, с която е възобновено административното производство открито с писмо изх.№26-00-830/14.12.2016г. на Областна администрация Бургас и се изземва от дружеството държания без правно основание имот – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Слънчев бряг-Север“, находящ се в община Несебър, част от крайбрежната ивица – обект на концесия съгласно решение № 574 на Министерския съвет от 2001г., за който е съставен акт за изключителна държавна собственост №659/08.05.2001 г.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган и лицата за които оспорения акт е благоприятен, че тяхна е доказателствената тежест да установят съществуването на фактическите основания посочени в обжалваната заповед и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания административен акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам изцяло така подадената жалба, като считам, че заповедта на областен управител на област Бургас е правилна и законосъобразна. Няма да соча други доказателства. Моля всички представени по делото и писмени доказателства да бъдат приети.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

Съдът предвид указаната в днешното съдебно заседание доказателствена тежест счита, че на жалбоподателя следва да се предостави възможност да ангажира доказателства и направи доказателствени искания, поради което ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.06.2018г. от 10.30часа, за която дата и час страните редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола на жалбоподателя и заинтересуваната страна за запознаване с дадените указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: