Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1414

 

гр. Бургас, 13 юли  2018 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четиринадесети юни, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

         ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

          АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар ЙОВКА БАНКОВА и с участието на прокурора ХРИСТО КОЛЕВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 1057/2018 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от ДАМТН – гр. София, чрез процесуален представител старши експерт - юрист в Главна дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието” при ДАМТН, против Решение №44/09.03.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 31 по описа за 2018 година на Районен съд гр. Царево. С решението е отменено наказателно постановление № ЕКД-07/16.10.2017 г., издадено от Главен директор на ГДНП при ДАМТН, с което за нарушение по чл. 11, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките на „ЧЕРИШ” ЕООД – гр. Бургас, представлявано от П. И. Е., на основание чл. 53а от ЗТИП, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 000 лева.

Касаторът иска отмяна на първоинстанционния съдебен акт и потвърждаване на наказателното постановление. Счита, че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон, като е намерил допуснати при издаване на наказателното постановление, съществени нарушения на процесуалните правила. Касаторът посочва, че в наказателното постановление изрично е указата датата на извършване на нарушението. Отделно от това излага съображения, че липсата на аргументация относно предпоставките за приложение разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН в наказателното постановление не представлява съществено нарушение на процесуалните правила. В съдебно заседание не се явява и не изпраща представител

Ответникът по касационната жалба, представляван от законния си представител Петя Игнатова, намира касационната жалба за неоснователна.

Такова е становището и на представителя на Окръжна прокуратура – гр.Бургас.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

Решението на първоинстанционния съд е законосъобразно като краен резултат, но не по изложените в него съображения.

Настоящият състав на съда изцяло споделя възраженията на касатора, изложени в жалбата, че наказателното постановление не страда от процесуални пороци.

Счита, обаче, че същото е постановено при неправилно приложение на материалния закон, като съображенията за това са следните:

По делото няма спор, че при извършена на 21.06.2017 г. планова проверка в търговски обект – магазин, намиращ се в гр. ***, ул. **** № * и стопанисван от касатора, било установено, че в магазина се предлагат за продажба следните продукти: детска играчка – спинер – без обявена марка и модел, цвят: червен, без батерии, опаковка: картонена опаковка с полиетиленова прозрачна подложка, без бар код, без обявен производител/вносител; наличност в търговския обект: 3 броя, цена: 7 лв./бр. и детска играчка спинер – без обявена марка и модел, цвят: розов, с батерии, опаковка: прозрачна ПВЦ кутия, без бар код, без обявен производител/вносител; наличност в търговския обект: 9 броя, цена: 10 лв./бр.

Въз основа на тези факти срещу касатора са били издадени две наказателни постановления: № ЕКД-02/07.09.2017 г. и № ЕКД-07/16.10.2017 г.

С първото наказателно постановление е бил санкциониран за нарушение на чл. 4б,  т. 2 от ЗТИП и на основание чл. 52б от ЗТИП му е била наложена санкция, в размер на 250 лева И за нарушение на чл. 4б, т. 1 от ЗТИП - имуществена санкция, в размер на 250 лева на основание чл. 52г от ЗТИП. Това наказателно постановление според изрично отбелязване върху него е влязло в сила на 11.11.2017 г.

С второто наказателно постановление имуществената санкция е наложена на основание чл. 53а от ЗТИП за нарушение на чл. 11, ал. 1 и ал. 3 от НСИОСИ.

При тези факти съдът намира, че второто наказателно постановление - № ЕКД-07/16.10.2017 г. е издадено в нарушение разпоредбата на чл. 17 от ЗАНН. Тази норма сочи, че никой не може да бъде наказан повторно за административно нарушение, за което е бил вече наказан с влязло в сила наказателно постановление или решение на съда.

Отделно от това е нарушен основен принцип на правото, че никой не може да бъде наказан два пъти за едно и също деяние.

В случая, въз основа на описаните по-горе факти, административнонаказателната отговорност на касатора вече е била ангажирана, като е била извършена преценка за осъществени състави на нарушения по чл.52б и чл. 52г от ЗТИП.

По отношение на тези две норми разпоредбата на чл. 53а от ЗТИП е обща. Тя се прилага само тогава, когато се констатират други нарушения на наредбите по чл. 7, за които нарушения законодателят не е въвел специални състави на нарушения. Тази разпоредба може да бъде приложена тогава, когато въз основа на установените факти не може да бъде направена преценка за осъществен друг състав на нарушение, регламентирано в  Глава шеста от закона.

По изложените съображения съдът намира, че като е отменил наказателно постановление № ЕКД-07/16.10.2017 г. първоинстанционният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Затова и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №44/09.03.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 31 по описа за 2018 година на Районен съд гр. Царево.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: