О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №812

 

гр.Бургас , 15.05.2017г.

 

 

         Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на петнадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                                    СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1057 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба, подадена от П.Д.Я., ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с която се претендира заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 960лв. за периода 16.08.2016г.- 16.04.2017г.. 

С разпореждане от 27.04.2014 г. съдът е оставил без движение исковата молба и е указал на ищеца да отстрани нередовностите по същата- в седмодневен срок от получаване на съобщението да внесе държавна такса в размер на 10 лв. и представи доказателство за това по делото; да посочи какви конкретни действия и бездействия на длъжностни лица от администрацията на Затвора гр. Бургас и на ЗООТ „Строител“ са му причинили неимуществени вреди за периода 16.08.2016г.- 16.04.2017г.. 

Съобщението  е получено лично на 04.05.2017.

На 10.05.2017г. ищецът е подал уточняваща искова молба вх.№ 4622. Посочил е, че са нарушени законните му права по чл.3 от ЗИНЗС, както и други разпоредби от ЗИНЗС и ППЗИНЗС, и че по време на делото ще ангажира доказателства, доказващи вината на служителите от Затвора гр. Бургас и ЗООТ „Строител“. С отделна молба (вх.№4621), е поискал да бъде освободен от заплащането на държавна такса и е представил декларация за материално и гражданско състояние.

Според разпоредбата на чл.127, ал.1, т.4 от ГПК, приложима на осн. чл.144 АПК, исковата молба следва да съдържа изложение на обстоятелствата, на които се основава искът. В случая, въпреки дадените изрични указания от съда, такива обстоятелства ищецът не сочи. Посочването като нарушени разпоредбите на „чл.3 от ЗИНЗС, както и други разпоредби от ЗИНЗС и ППЗИНЗС“, не представлява изложение на факти.

Поради това, съдът намира, че са налице условията на чл.129, ал.3 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, за връщане на исковата молба и прекратяване на съдебното производство по адм.д. №849/2016г., поради неотстраняване на нередовностите в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

Предвид констатираната недопустимост на производството, съдът не следва да се произнася по искането за освобождаване от държавна такса.

По изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, във вр. с чл.127, т.4 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК и чл.204, ал.1 и 2 от АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

       ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1057/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ВРЪЩА искова молба, подадена от П.Д.Я., ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с която се претендира заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 960лв. за периода 16.08.2016г.- 16.04.2017г., като нередовна.

Определението, може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                            СЪДИЯ: