ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На шести юли                                            две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1057 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ  В.П.П. редовно уведомен, не се явява и не се представлява

За ОТВЕТНИКА Началник на РДНСК-ЮИР БУРГАС, редовно уведомен, се явява  ст. юрисконсулт Й.А.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Я.И.П.- редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.П.П. - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

По хода на делото:

Ю.К.А.: Моля да не се  дава  ход на делото. Считам, че подадена искова молба е недопустима поради следните съображения. Принудителното изпълнение е реализирано, видно от представените по делото писмени доказателства и изпълнението е приключило. Липсва предмет на принудително изпълнение и съответно правен интерес от првеждане на настоящото исково производство.

Съдът, като съобрази становището  на процесуалния представител на ответника и приложените писмени доказателства приема за установено следното от фактическа страна:

Основание за започване на принудителното изпълнение против ищеца, ведно с необходимите му другари в настоящото съдебно производство е заповед № ДК-02-ЮИР-64/31.03.2011г., издадена от началника на РДНСК - Югоизточен район на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж: „Полумасивна сграда - пилчарник”, находящ се в поземлен имот № 40, селищно образувание местността „Батака”, землище на с.Твърдица, област Бургас, извършен от Я.И.П. и П.В. П.. Със заповедта също е разпоредено, при неспазване на посочения в нея срок за доброволно изпълнение, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж по възлагане на органите на ДНСК по реда на чл.225, ал.4 от ЗУТ и Наредба № 13/23.07.2001г. на МРРБ за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК за сметка на нарушителя. Адресатите на тази заповед - Я.И.П. и П.В. П., са я обжалвали по съдебен ред и жалбата им е отхвърлена като неоснователна с окончателно решение № 812/2012г., постановено по адм. д. № 1181/2011г. по описа на Административен съд Бургас.

Определеният в заповедта срок за доброволно изпълнение към датата на влизането й в сила е изтекъл, поради което изпълнителното производство срещу Я.П. и П. П. е започнало служебно, по инициатива на органа, с изпращането на покана за доброволно изпълнение по чл.277 от АПК с изх. № ТЗ-52-01-097/13.02.2013г. на началника на РДНСК-ЮИР, връчена на двамата адресати през м. 06.2013г., видно от приложените в административната преписка известия за доставяне. На 23.09.2013г. работна група от длъжностни лица в РО „НСК“-Бургас е констатирала, че заповедта за премахване на незаконния строеж не е изпълнена доброволно – строежът не е премахнат и е в състоянието и вида, описани в заповед № ДК-02-ЮИР-64/31.03.2011г. на началника на РДНСК-ЮИР. След съставяне на изискуемите по Наредба № 13/23.07.2001г. протоколи и приключване на производството по избор на изпълнител, на основание чл.225, ал.4 от ЗУТ, във вр. с чл.271, ал.3 от АПК, чл.286 от АПК и на основание сключен между ДНСК и „Хамър 86” ЕООД договор № ФО-13-394/23.06.2015г., с постановление, обективирано в писмо с изх.№ БС-1707-04-522/30.06.2015г., началникът на ДНСК е възложил на определения изпълнител „Хамър 86” ЕООД принудителното изпълнение на заповед № ДК-02-ЮИР-64/31.03.2011г. Писмото е получено от името на И.П. и е публикувано на интернет-страницата на ДНСК.

На 08.07.2015г. и 10.07.2015г. са съставени от длъжностни лица в РО „НСК“-Бургас и представител на дружеството-изпълнител съответно протокол за установяване състоянието на строежа и строителната площадка преди започване на принудителното изпълнение (приложение № 3 към чл.10 от Наредба № 13/23.07.2001г.) и протокол за установяване състоянието на строежа и строителната площадка след започване на принудителното изпълнение (приложение № 4 към чл.13 от Наредба № 13/23.07.2001г.), видно от които поради установено на място неизпълнено премахване на незаконния строеж в срока за доброволно изпълнение, същият е премахнат принудително, като премахването видно от последния документ е приключило на 10.07.2015г. в 16,00 часа, с което действие е приключило и самото изпълнително производство. Исковата молба за оспорване задължението, предмет на изпълнение по цитираната по-горе заповед е предявена пред настоящата съдебна инстанция на 19.05.2016г.

При така установеното от фактическа страна, съдът приема от правна страна следното:

Исковата молба се явява процесуално недопустима, поради липсата на правен интерес и предявяване на иска от страна без надлежна процесуална легитимация. Горните изводи, настоящият съдебен състав обосновава по следния начин:

Съгласно разпоредбата на чл.268 АПК Изпълнителни основания по този кодекс са влезлите в сила индивидуални административни актове. Предмет на оспорване по реда на чл.292 АПК е задължението по изпълнителното основание, предмет на изпълнението, т.е., съгласно разпоредбата на чл. 267 ГПК „изискуемите задължения, породени от изпълнителни основания“. Става ясно, че едно задължение, постановено с надлежен съдебен акт се явява предмет на изпълнение, само когато е изискуемо.

Видно от надлежно представените и приети по делото доказателства, към момента на депозиране на исковата молба задължението не се явява изискуемо, доколкото същото е било изпълнено на 10.07.2015г. и в тази връзка е погасено поради изпълнението му, по аргумент от разпоредбата на чл. 282, ал.1, т.5 АПК. Съгласно разпоредбата на чл. 283 АПК след реализиране предмета на изпълнителното основание изпълнението е приключило, в тази връзка ищецът към момента на депозиране на исковата молба не се явява длъжник по смисъл ана чл. 293, ал.1 АПК.

Поради изложеното, настоящият съдебен състав като взе предвид липсата на предмет на принудително изпълнение, поради приключване на съдебното производство, намира, че не е налице правен интерес от предявяване на настоящия иск от срана на В.П.П., ЕГН **********, с адрес: ***, против началника на РДНСК – Югоизточен Район оспорва съществуването на задължение, предмет на принудително изпълнение, а именно задължението, постановено със Заповед № ДК-02-ЮИР-64/31.03.2011г., издадена от началника на РДНСК - Югоизточен район, за премахване на незаконен строеж: „Полумасивна сграда - пилчарник”, находящ се в поземлен имот № 40, селищно образувание местността „Батака”, землище на с.Твърдица, област Бургас, извършен от Я.И.П. и П.В. П., поради наличие на възникнали след издаване на изпълнителното основание факти. Поради изложеното, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от горното съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на В.П.П., ЕГН **********, с адрес: ***, против началника на РДНСК – Югоизточен Район , с която оспорва съществуването на задължение, предмет на принудително изпълнение, а именно задължението, постановено със Заповед № ДК-02-ЮИР-64/31.03.2011г., издадена от началника на РДНСК - Югоизточен район, за премахване на незаконен строеж: „Полумасивна сграда - пилчарник”, находящ се в поземлен имот № 40, селищно образувание местността „Батака”, землище на с.Твърдица, област Бургас, извършен от Я.И.П. и П.В. П., поради наличие на възникнали след издаване на изпълнителното основание факти.

ВРЪЩА исковата молба на В.П.П., ЕГН **********, с адрес: ***

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1057 по описа за 2016 година на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на ищеца и заинтересованите страни.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:20 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: