О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер           861     15.05.2012г.           Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ІІІ състав, на петнадесети май две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чавдар Димитров

 

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административен характер дело номер 1057 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е образувано по жалбата на "Хелио-тур-с" АД гр.Созопол, къмпинг Каваци, представлявано от Б.Д.Б., с процесуален представител адв. С., срещу неуточнени и останали неизяснени по делото действия на неиндивидуализирани лица от РДНСК-Бургас, насрочени за 10.05.2012г. от 11,00ч. в къмпинг Каваци. 

Поради нередовност на жалбата, същата е оставена без движение със задължителни указания за отстраняване на констатираните от съдебния състав нередовности. В срока за отстраняване на същите, по делото е постъпила писмена молба, с вх. № 3895/14.05.2012 г. от процесуалния представител на оспорващия "Хелио-тур-с" АД гр.Созопол., с която се заявява, че на основание чл. 155, ал. 1 и ал. 3 от АПК, оттегля жалбата си. Споменава се отпаднал интерес от оспорване, поради изпълнение и приключване на спорните действия. Моли се производството по делото да бъде прекратено.

Съдът, като взе предвид подадената молба за оттегляне на жалбата, приема, че са налице условията на  чл. 159, т. 8, във връзка с чл. 155, ал. 3 от АПК, и жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство следва да бъде прекратено. С оттеглянето на жалбата си оспорващият е извършил действие по разпореждане с предмета на делото, водещо до десезиране на съда. Видно е от представеното по делото пълномощно, че същият е изрично упълномощен за обсъжданото процесуално действие

По изложените съображения и на основание  чл. 159, т. 8 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Хелио-тур-с" АД гр.Созопол, къмпинг Каваци, представлявано от Б.Д.Б., против неуточнени и останали неизяснени по делото действия на неиндивидуализирани лица от РДНСК-Бургас, насрочени за 10.05.2012г. от 11,00ч. в къмпинг Каваци.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1057/2012г. по описа на Административен съд, гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ:____________________