ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 22.11.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори ноември                             две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1056 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

Ищецът С.Р.Т. - редовно уведомен, се явява лично и с адвокат К., с представено по делото пълномощно.

За ответника – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието - София - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - началника на Затвора гр. Бургас - редовно уведомен, представител не се явява.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът докладва постъпила по делото справка с вх. № 10677/10.10.2017 г. от началника на Затвора Бургас, в която е уточнен периодът, през който ищецът е пребивавал в ЗООТ „Строител“ към Затвора Бургас.

СЪДЪТ докладва постъпила от процесуалния представител на ищеца молба вх. № 11128/20.10.2017 г., в която е направено уточнение относно периодите, за които се претендира исковата претенция и законната лихва.

СЪДЪТ докладва постъпила от процесуалния представител на ищеца молба вх. № 11343/26.10.2017 г., в която е направено уточнение като обща сума претендирано обезщетение и законна лихва за всеки един от периодите.

Съдът докладва постъпило по делото писмено становище с вх. № 11626/02.11.2017 г. от началника на Затвора Бургас.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните : Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДв. К.: Представил съм уточнение на периодите, за които претендираме обезщетение в молба, която съм входирал в съда на 26.10.2017 година/л.255 от делото/. Искам да направя днес уточнение и да посоча по периоди претендираното от нас обезщетение. За първия период - 13.05.2016 г. до 18 05.2016 г. претендираме като обща сума за медицинско обслужване и битови условия- 276.92 лв. с мораторна лихва от 26.51 лв. плюс законната лихва от датата на предявяване на исковата молба. За втория период -  26.05.2016 г. до 12.01.2017 г. претендираме общата сума от 15 267.73 лв. с мораторна лихва от 446.20 лв. плюс законната лихва от датата на предявяване на исковата молба. За третия период - 25.01.2017 г. до 21.04.2017 г. претендираме сумата от 14 455. 40 лв. с мораторна лихва от 24.14 лв. и законната лихва от датата на предявяване на исковата молба.

Няма да соча нови доказателства. Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ:Моля да се приеме така направеното уточнение в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ищеца. Няма да сочи нови доказателства. Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА постъпилата справка с вх. № 10677/10.10.2017 г. от началника на Затвора Бургас, както и постъпилите уточнения с молби - вх. № 11128/20.10.2017 г. и вх. № 11343/26.10.2017 г. от процесуалния представител на ищеца като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДв. К.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което да уважите претенцията ни в съответствие с направеното уточнение в днешно съдебно заседание. Считам, че от събраните доказателства се установи фактологията, изложена с исковата молба и касаеща лошите битови условия и неадекватната медицинска помощ. Що се отнася до лошите битови условия бяха събрани непротиворечиви гласни доказателства, които по безспорен начин доказаха фактите, изложени по делото. Относно предоставената неадекватна медицинска помощ този факт може да се изведе и от представената медицинска документация  независимо от обстоятелството, че по чисто обективни причини не беше изготвена съдебно-медицинска експертиза. Имаме три пункта, които се доказват безспорно от медицинската документация, а именно установеното чуждо тяло в организма на ищеца и обстоятелството, че той не е бил хоспитализиран. Това е видно безспорно от медицинска документация. На следващо място имаме предписана терапия от д-р М., която поради бездействието на администрацията не е била изпълнена и видно от документацията предприемат действия за изпращането му в гр. Ловеч. Тук имаме третия пункт, който се доказва от всички тези псевдо действия за лечението му. Констатирана е зависимост на ищеца от психоактивни вещества, записано е „синдромна зависимост“ и пак от документацията е видно, че лечението е точно от такива вещества, към които ищецът има синдромна зависимост. Това доказва твърденията ни за липсата на адекватно медицинско лечение. Този факт налага правен извод за наличието на правните предпоставки на чл. 3 от ЗИНЗС. Неимуществените вреди бяха доказани посредством разпита на свидетелите и съгласно разпоредбата на чл. 284, ал. 5 зинзс те се предполагат до доказване на противното. В случая ответникът не ангажира доказателства в обратна насока, а техните доказателства по-скоро бяха в насока да се докаже някакво действие по преодоляване на тези лоши битови условия или по лечението на ищеца. Сами по себе си те са крайно недостатъчни като резултат.  Моля за решение в този смисъл.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, считам, че предявената искова претенция е неоснователна и недоказана по основание и размер.  Дали лечението е адекватно и относимо към състоянието на ищеца би могло да бъде предмет на експертно становище.  Считам, че не е налице бездействие от страна на затворническата администрация във връзка с оплакванията на ищеца. Извършени са необходимите действия от администрацията. Досежно битовите условия те не са били в степен и интензитет да се квалифицират като уронващи достойнството и причиняващи страдания. Моля за произнасяне в този смисъл.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.28 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: