ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 14.06.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети юни                           две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор: Мануел Манев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1056 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Ищецът С.Р.Т. - редовно уведомен, явява се лично и с адв. К., с представено по делото пълномощно.

          За ответника – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието - София - редовно уведомен, представител не се явява.

          За ответника – началника на Затвора гр. Бургас - редовно уведомен, представител не се явява.

          За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Манев.

 

           Съдът докладва постъпилия по делото писмен отговор,  вх. № 5918/09.06.2017 г. е постъпил писмен отговор от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София, в който отговор е взето становище по допустимостта и основателността на исковата молба и са приложени доказателства /от л. 46 до л. 169 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА исковата молба на С.Р.Т., понастоящем в Затвора гр. Варна, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София и началника на Затвора гр. Бургас, с която, на основание чл. 284 ЗИНЗС претендира обезщетение за неимуществени вреди в размер на 30 000.00 лв.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 154, ал. 1 ГПК, чл. 170 АПК и чл. 284, ал. 5 ЗИНЗС.

 

Съдът връчва препис от писмения отговор ведно с приложените към него писмени доказателства на процесуалния представител на ищеца.

Адв. К.: Поддържам претенцията. Моля да приемете представените писмени доказателства. Поддържам искането си за допускане на съдебно-медицинска експертиза с формулирани въпроси. Моля да бъдат допуснати до разпит двама свидетели в режим на призоваване с оглед установяване на фактологията във връзка с предявената искова претенция. Това са В.Д.Р. и М.В.Ш., понастоящем в Затвора гр. Бургас. Същите ще дадат показания относно битовите условия в Затвора и начина, по който същите са се отразили на доверителя ми. Други доказателствени искания на този етап нямам.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да бъдат приети представените писмени доказателства. Не възразявам срещу призоваването на посочените свидетели за разпит. Възразявам срещу искането за назначаване на съдебно-медицинска експертиза, тъй като така формулираните въпроси, които следва да бъдат изяснени, касаят субективната дейност на медицинските лица по определяне начина на лечение.  Считам, че с поисканата съдебно-медицинска експертиза не може да бъде изследвано това дали медицинските лица, ангажирани с лечението на ищеца, са имали правилна преценка за това и дали са действали съгласно нормата. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с исковата молба писмени доказателства, както и тези представени  от ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София /от л. 46 до л. 169 от делото/.

Допуска до разпит за поисканите от ищеца свидетели : В.Д.Р.и М.В.Ш., понастоящем в Затвора гр. Бургас, които следва да бъдат доведени за следващото съдебно заседание.

Допуска извършването на съдебно-медицинска експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши преглед на лицето да отговори на поставените от процесуалния представител на ищеца въпроси.

Назначава за изготвяне на заключението вещото лице д-р Ж.С. при депозит в размер на 300,00 лв., вносими от ищеца в 7-дневен срок, считано от днес.

Дава възможност на ищеца, при  необходимост да уточни въпросите към експертизата, формулирани в исковата молба, в нарочна писмена молба с препис за другите страни,  в 7-дневен срок, считано от днес.

 Задължава процесуалния представител на ищеца да уточни в нарочна молба периода, за който се претендират неимуществени вреди, както и началото на периода, от който желае да бъде присъдена законната лихва, в 7-дневен срок от днес.

Задължава началника на Затвора - Бургас да представи надлежно заверени Правилата за вътрешния ред на затворите и затворническите общежития от закрит тип, в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Задължава директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да представи надлежно заверени Доклада на КИП за процесния период и Справка за изпълнение на указанията, дадени с тях, за процесния период, в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Задължава началника на Затвора – Бургас и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да представят доказателства или допълнителна информация, които има значение за правилното установяване на фактите по делото, в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.09.2017 г. от 10.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10.11 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: