Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Номер 1240               22 юни 2018  година              град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на четиринадесети юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова                                             ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                     2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Йовка Банкова

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 1055 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на В.Т.В. *** против  решение № 39 от 23.03.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 18/2018 г. по описа на Районен съд Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 22-0000412/ 20.12.2017 г. на началника на Областен отдел /ОО/ „Автомобилна администрация“/АА/ Бургас, с което на касатора, на основание чл.178а, ал.10 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00/петстотин/ лева за нарушение на чл. 43, ал.1, т.1, б. „б“, вр. чл.30, ал.1, т.1 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства/обн.ДВ, бр.104 от 27.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г./.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че решението е постановено в нарушение на закона. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът - началника на Областен отдел/ОО/ „Автомобилна администрация” Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Айтос, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

Районен съд  Айтос, с решение 39 от 23.03.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 18/2018 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление/НП/ № 22-0000412/ 20.12.2017 г. на началника на ОО „АА“, гр.Бургас, с което на В.Т.В. ***, на основание чл.178а, ал.10 ЗДвП, е наложено административно наказание глоба  в размер на 500.00 лева, за нарушение на чл. 43, ал.1, т.1, б.“б“, вр. чл.30, ал.1, т.1 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства/обн.ДВ, бр.104 от 27.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г./.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел за установено по несъмнен начин от събраните доказателства по делото, че В.Т.В., в качеството си на председател на комисия, е допуснал извършване на технически преглед на МПС с рег. № А7763ВМ от категория М1, без за същото да е представено СР МПС, част втора, което е отнето при спирането от движение от органите на пътна полиция. Обосновал е извод, че с това деяние, В.Т.В. е осъществил състава на вмененото му нарушение, за което правилно е ангажирана  отговорността му на основание чл.178а, ал.10 ЗДвП.

Санкцията е наложена на В.Т.В. за това, че на 16.02.2017 г. от 12.17 часа до 12.35 часа, в пункта при извършване на технически преглед, в качеството си на председател на комисията, е допуснал извършването на технически реглед на „Опел Тигра“ с рег. № А7763ВМ от категория М1, без за същото да е представено СР МПС, част втора с № 002100295. Въпреки това председателят на комисията издал знак № 12008948 към протокол № 12621231/16.02.2017 г. За това нарушение на В. е съставен АУАН № 239256 от 04.12.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че неправилно е санкциониран на основание чл.178а, ал.10 ЗДвП, който не предвижда отговорност за допустителите. В касационната жалба са изложен и доводи, че е налице разминаване между словесното описание на нарушението и правната му квалификация.

Оспореното решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

Данните по делото сочат, че санкционираното лице не е изпълнило в цялост вменените му задължения по изискване на необходимата документация за провеждане на приодичния преглед на ППС, в частност на втора част на СР МПС,  съгласно изискването на чл.30, ал.1, т.1 от Наредба № Н-32/16.12.2011 г., но въпреки това е допуснало извършването на техническия преглед. Поради това, правилно поведението му е било квалифицирано като административно нарушение по чл. 43, ал.1, т.1, б. „б“ от цитираната наредба, вр. с чл.30, ал.1, т.1 от същата , съгласно която при извършването на периодичните прегледи на ППС председателят на комисията не допуска извършването на периодичен преглед на ППС в нарушение на изискванията за извършване на периодичните прегледи, определени в тази наредба.

Административнонаказващият орган, обаче, неправилно е приложил санкционната норма на чл. 178а, ал.10 ЗДвП. Същата има субсидиарен характер и е приложима само в случаите, когато за конкретното нарушение липсва друга санкционна норма. Настоящият случай не е такъв, тъй като в чл. 178а, ал.7, т.1 ЗДвП е предвидена глоба за  председател на комисия, извършваща прегледи, който допусне извършването на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство в нарушение на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1 ЗДвП, т.е. с Наредба № Н-32/16.12.2011 г. Следователно специалната норма на чл. 178а, ал.7, т.1 ЗДвП изключва приложението на общата разпоредба на 178а, ал.10 ЗДвП.

С оглед изложеното, като е потвърдил оспореното наказателно постановление, районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона, което налага неговата отмяна.

Настоящият касационен състав, с участие на двама от членовете си, веднъж вече се е произнесъл в противоположен смисъл от посочения, предвид липсата на възражение относно приложението на коректната санкционна норма, но счита, че по изложените съображения, тази практика следва да се изостави и наказателното постановление да се отмени като незаконосъобразно.

Мотивиран така и на основание чл.222, ал.1 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав

Р   Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 39 от 23.03.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 18/2018 г. по описа на Районен съд Айтос и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/№22-0000412/ 20.12.2017 г. на началника на Областен отдел/ОО/ „Автомобилна администрация“/АА/, Бургас, с което на В.Т.В. ***, на основание чл.178а, ал.10 ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00/петстотин/ лева за нарушение на чл. 43, ал.1, т.1, б. „б“, вр. чл.30, ал.1, т.1 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства/обн.ДВ, бр.104 от 27.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г./.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:1                             2.