ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 07.06.                                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На седми юни                                             две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1055 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя М.Д.Н.-Д. - редовно уведомена, се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

          За ответника – председател на „Комисия за защита на потребителите“ гр. София - редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. К. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Мария Димова Николова-Димова, с адрес *** против мълчалив отказ на председателя на „Комисия за защита на потребителите“ гр. София да се произнесе по заявление с вх. № Ц-03-1755/21.02.2017 г.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

адв. К.: Поддържам жалбата, като уточнявам, че доверителката ми при подаване на жалбата си и в петитума следва да се чете, че се иска отмяна на мълчаливия отказ на председателя на кзп - София,  но накрая на искането си е написала директор на КЗП - Бургас. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

Приема за сведение разпечатката от деловодната система по административно дело номер № 667 от 2017 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас и  постановеното по него и не влязло в сила решение № 820/05.05.2017 г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. К.: Уважаема г-жо председател, считам, че оспореният мълчалив отказ за достъп до обществена информация е постановен в противоречие с предписаната от закона форма. След като административният орган е бил сезиран с заявление по чл. 24, ал. 1 здои същият е следвал да се произнесе в срока по чл. 28 от същия закон. Съгласно чл. 38 здои в решението за отказ за представяне на достъп до обществена информация се постановява правното и фактическо основание за отказ по този закон, датата на приемане на решението и реда за обжалването му. Следователно задълженият субект - председателя на КЗП - София дължи изрично произнасяне по заявлението за достъп до обществена информация с акт, в който да посочи фактически и правни основания за правния отказ.

Анализът на разпоредбите от чл. на 34 до чл. 39 здои указва, че законосъобразна е представена само първоначалната възможност за процедиране на административния орган  в качеството му на субект да постановява с изричен акт - решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация при подадено заявление по чл. 24 от ЗДОИ.

Ето защо Ви моля да уважите депозираната от доверителя ми жалба, като постановеният мълчалив отказ бъде отменен и преписката бъде върната за произнасяне на председателя на КЗП – София. Моля за присъждане на сторените по делото съдебно-деловодни разноски и адвокатско възнаграждение, за които представям разходен лист.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: