ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четвърти октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1055 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

Ищецът С.К.К., редовно призован, се явява лично и с адвокат Т.Т., надлежно упълномощена с представено на л.8 пълномощно.

За ответника по иска - Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Кателиева. 

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА страните и на техните пълномощници, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл.203, ал.1 от АПК вр. чл.1, ал.1 от ЗОДОВ предявена против община Бургас, с която се претендира заплащане на обезщетение в размер на 500 лв. за причинени неимуществени вреди, представляващи преживян стрес, притеснение за евентуална кражба на автомобила, неприятни емоционални преживявана при контактите с длъжностните лица от наказателния паркинг и вследствие на водените дела по повод отмяната на принудителната административна мярка (ПАМ) по ЗДвП, представляваща преместване на пътно превозно средство на ищеца, както и обезщетение в размер на 63,20лв. за нанесени имуществени вреди, представляващи платена такса за репатрирана и наложена глоба по реда на ЗАНН, като в исковата молба се твърди, че претендираните вреди са нанесени вследствие незаконосъобразно наложена ПАМ по ЗДвП, изразяваща се в преместване на автомобила на ищеца без негово знание и съгласие. Ищецът претендира още присъждане на законната лихва от завеждане на исковата молба до окончателното плащане, както и направените по делото разноски.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 9178/03.10.2016г. молба от процесуалния представител на ищеца във връзка с представения отговор на ответната община.

 

АДВОКАТ Т. – Поддържаме предявения иск, както и молбата подадена на 3.10.2016г. във връзка с отговора на ответника. С исковата молба сме направили искане за разпит на свидетел, който водим в днешното съдебно заседание и моля да бъде допуснат.

По доказателствата представям заверено копие на заявление до Община Бургас с искане да бъде възстановена сумата за разноски по адм.д.№1984/2015г. и искане за възстановяване на сумата за репатриране на автомобила. Представям заверено копие на молба до окръжен прокурор с искане да бъде възобновено административнонаказателното производство по НП 10366/17.09.2014г., както и копие от акт за установяване на административно нарушение № 060381/11.09.2014г.

Въпрос на съда към ищеца – С исковата молба искате да бъде приложено адм.д.№1984/2014г. по описа на АСБ?

ИЩЕЦ К. – Да. Искаме да бъде приложено, тъй като решението е от сайта на съда и е обезличено. Ако приемете, че това установява идентичност между ищеца С.К. и жалбоподателя С.К. по адм.д.№1984/2014г., то е необходимо само решението, и особено ако ответното учреждение не оспорва този документ. С прилагането на делото искам да установя, че има отменен ПАМ с влязъл в сила съдебен акт. Но считам, че това не е спорно.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Този факт не е спорен.

АДВОКАТ Т. – Оттегляме искането да бъде приложено адм. дело №1184/2014г.

 

АДВОКАТ Т. – С разпита на свидетеля ще уточняваме неимуществените вреди претърпени от ищеца – притесненията, които е изпитал, как се е чувствал ищеца след отнемането на автомобила му.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорвам исковата молба, поддържам писмения отговор, който съм представила на 04.08.2016г. В частта, в която се претендира такса репатриране от сумата от 43.20 лв. - не възразявам.

Относно останалите претендирани имуществени и неимуществени вреди - възразявам. Считам, че иска в частта за претендираните имуществени вреди за сумата от 43,20 лв. е основателен, а в останалата част моля да бъде отхвърлен.

Възразила съм на искането за разпит на свидетел в отговора по исковата молба.

ПРОКУРОР КАТЕЛИЕВА – Да се примат представените писмени доказателства.

По отношение на искането за разпит на свидетел не възразявам. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът преди съдебно заседание извърши служебна справка в електронната деловодна система на АСБ, от която установи, че адм.д. №1184/2014г. има за предмет именно принудителната административна мярка наложена на настоящия ищец по реда на чл.171, т.5 от ЗДвП.

Във връзка с това и с оглед изявлението на пълномощника на ответника счита, че по делото няма спор между страните за наличието на такава принудителната административна мярка, която с решение №3063/17.03.2016г. по адм.д.8246/2015г. на ВАС е отменена като незаконосъобразна. Последното решение е приложено по делото.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ищеца с исковата молба писмени доказателства, а именно заявление до община Бургас от 01.04.2016г., касова бележка № 12196/11.09.2014г., фискален бон от същата дата, наказателно постановление №НП-10336/17.09.2014г., АУАН №060381/11.09.2014г., преводно нареждане за плащане към бюджета от 20.01.2015г., Решение №3063/17.03.2016г. по адм.д. № 8246/2015г. на ВАС, както и представените в днешното съдебно заседание молба от 09.08.20165г. до Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Бургас.

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на един свидетел, воден от ищеца в днешното съдебно заседание.

 

Съдът въведе в залата свидетеля А.Г.Д.

 

Сне самоличността на свидетеля както следва:

А.Г.Д., 45 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – Познавате ли ищеца С.К. и откъде?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – С адвокат К. сме колеги. Познавам го почти повече от 10 години, като последните години сме имали служебни контакти.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – Може ли да ни кажете нещо за репатриране на автомобила на г-н К.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Сещам се за случая, за който става въпрос. Това беше преди около 2 години.

Съвсем случайно се срещнахме до моя офис, той е до църквата „Св.св. Кирил и Методий“. Колегата беше видимо ядосан, попитах го какво се случва и той започна да обяснява, че си оставил колата до църквата „Св.св. Кирил и Методий“ и си помислил, че може да е открадната. Беше скъпа кола, знам, че скоро си я беше купил. Аз го видях до църквата, не съм видяла точно място, където я е оставил. Тръгнахме към кантората. Каза, че колата му я няма, звънял в полицията и оттам му казали да провери дали не е в наказателния паркинг. И той проверил, че е в наказателния паркинг и той си продължи. След няколко дни се видяхме и го попитах какво се е случило. Оказало се, че действително е там в наказателния паркинг. Като е отишъл на място им е обяснил, че не е редно да я взимат, че откъдето са я взели няма знак, при което те са му отказали. Той беше разстроен, бесен беше направо. Впоследствие разбрах, че има и административна мярка.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – Колко време продължи това негово състояние, може ли да кажете в какъв период е имал негативни преживявания, може ли да посочите периода?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Естествено, че много дълго време. Второто ни виждане беше след ден-два. След това, в течение на времето, аз съм чувала какво се случва, че той е подавал жалба. Целият случай ми се е разказвал и той видимо негодуваше от това, защото знаеше, че той е прав. Винаги се е разстройвал от това. Той говореше много и цялата емоция, винаги излиза с жестикулиране, говорена на висок тон, не може да стои на едно място. След това винаги, когато ми е споменала тази случка, се е чувствал изключително наранен, така изглеждаше защото явно срещу него беше извършена несправедливост.

АДВОКАТ Т. – Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямам въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОР КАТЕЛИЕВА – Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

АДВОКАТ Т. – Нямам други искания по доказателствата. Представям списък на разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Ако е възможно съдът да ми предостави срок, в който да представя решения по адм.д. №2589/2010г., адм.д. №883/2011г., адм.д. №931/2011г. всички по описа на Административен съд Бургас и предмет оспорване на ПАМ, като последното е № 1984/2014г., цитирано в настоящото производство, което от води до извода, че нарушенията на настоящия ищец не са единствени. Ако съдът прецени, че може да се запознае с тях служебно, то нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОР КАТЕЛИЕВА – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Т. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите иска като основателен и доказан. Моля да ни се даде възможност за представяне на писмени бележки, където подробно ще изразим становището си.

Моля да осъдите Община Бургас да плати сумата от 500 лв. обезщетение за неимуществени вреди и сумата от 63.20лв., представляващи платена такса за глоба в резултата на издаденото наказателно постановление, като моля да не взимате предвид цитираните решение от ответника, като това касае други случи и няма отношение към настоящото производство.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да отхвърлите иска като неоснователен и недоказан. Считам, че ищеца не успя да докаже претърпени имуществени и неимуществени вреди.

Моля за срок за представяне на писмени бележки.

Възразявам срещу претендираните разноски, като считам, че същите са прекомерни, поради това, че делото не представлява фактическа и правна сложност.

Моля да ми се присъди юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОР КАТЕЛИЕВА – Считам за основателен и доказан предявеният иск в размер 43,20 лв. и за недоказан в останалата част - 20 лв.  и 500лв. В частта относно сумата от 20 лв. е налице влязло в сила наказателно постановление, което не е отменено, а по отношение на иска от 500лв. за претърпени неимуществените вреди вследствие на стрес, притеснение и неприятни преживявана, същите не бяха доказани категорично от разпита на свидетеля. Предвид представените доказателства за предходни случаи за репатриране на автомобила на ищеца, липсата на доказателства за преживени неимуществени вреди, считам, че предявеният иск остана недоказан в тази си част.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на пълномощника на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 16 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.19часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: