Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1336                   04 юли 2018  година                 град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  БУРГАС, осми  състав,  в открито заседание на двадесет и седми юни,  две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                    Съдия: Златина Бъчварова

Секретар Б.Ч.

като разгледа административно дело  номер  1054   по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.76, ал.3 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/ във вр. с чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ЕООД/ „МБАЛ Бургасмед“ЕООД/ с ЕИК по Булстат *****, със седалище и адрес на управление- гр. ******* *, представлявано от С.Г.А.против заповед за налагане на санкции №РД-25-531 от 04.04.2018 г. на директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ Бургас, с която, на основание чл.403, ал.3 от Националния рамков договор/НРД/ за медицинските дейности за 2017 г., на болницата е наложена една санкция „финансова неустойка“ в размер на 200.00/двеста/ лева, за нарушение по чл.55, ал.2, т.2 и 3 и 7 ЗЗО и чл.280 и чл.288, т.8 НРД за медицинските дейности за 2017 г.,  издадена на основание чл.76, ал.2 ЗЗО, чл.410, ал.1 от Националния рамков договор/НРД/ за медицинските дейности за 2018 г. и решение №24 от 15.03.2018 г. на арбитражна комисия по чл.75 ЗЗО.

 Жалбоподателят, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба и счита, че заповедта е издадена  в нарушение на материалния закон и при съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Иска да се отмени. Не ангажира доказателства. Претендира разноски.

Ответникът по жалбата - директор на РЗОК Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Иска да се отхвърли. Представил е административната преписка. Не ангажира допълнителни доказателства. Претендира юрисконсултско възнаграждение.Представени са писмени бележки.

Административен съд Бургас, като взе предвид изложените доводи, съобрази събраните по делото доказателства и закона, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 АПК, от лице, което е адресат на административния акт и  има правен интерес от оспорването по смисъла на чл.147, ал.1 АПК, атакува индивидуален административен акт, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което  е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:

От представените в административната преписка доказателства се установява, че на 11.05.2017 г., на основание чл.59, ал.1 ЗЗО и в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2017 г., между НЗОК, представлявана от директора на РЗОК Бургас като възложител и „МБАЛ Бургасмед“ЕООД като изпълнител е сключен договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки №021372/л.24-49 от делото/.

Със  заповед №РД-25-184 от 02.02.2018 г. директорът на РЗОК Бургас е наредил да се извърши тематична медицинска проверка на „МБАЛ Бургасмед“ЕООД със задача: контрол за спазване изискванията на НРД за медицинските дейности за 2017 г. и ЗЗО: по отношение на вложените медицински изделия, заплащани и звън цената на договорените КП за месец януари 2018 г.; в ИЗ на ЗОЛ с повече хоспитализации в лечебното заведение по доклад на началник сектор „ДКБМП“, вх.№02/91-3/11.01.2018 г.;  при повторни хоспитализации на ЗОЛ по една и съща КП в рамките на 30 дни по справка на РЗОК Бургас и по докладна записка на началник сектор „ИДК“, изх.№02/209-5/22.01.2018 г. относно дублиране на работното време на д-р Р.Т.Г.и д-р М.Г.К.през месец декември 2017 г. в „МБАЛ Бургасмед“ЕООД и „УМБАЛ Бургас“ АД и срок до 28.02.2018 г./л.6 от делото/.

За резултатите от проверката е съставен протокол №145 от 08.02.2018 г., в който по т.3.3.1, е отразено, че при проверка на хоспитализациите  на ЗОЛ по КП №72 „Ендоскпоско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт“ с история на заболяването/ИЗ/ №391 от 11-15.01.2018 г. с окончателна диагноза „Варици на хранопровода, Мелена и придружаващи заболявания:Цирозис хепатис, АХ, Посттромбофлебитен синдром, е констатирано нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ в НРД за медицинските дейности за 2017 г., а именно: неспазено изискване на т.ІІ.4 от алгоритъма на КП №72 за дехоспитализация с медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни параклинични данни за стабилизиране състоянието на болния. При проверката било констатирано, че в ИЗ, при дехоспитализацията на пациента, няма медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение и липсват лабораторни данни за овладян кръвоизлив. Било установено още, че липсва стабилизиране и корекция спрямо стойностите на хемоглобина при хоспитализацията, тъй като от изследването на кръв при постъпване в болницата, на 11.01.2018 г., хемоглобинът е бил 112 г/л; на 12.01.2018 г.-104 г/л; на 14.01.2018 г.-101 г/л, а при дехоспитализацията на 15.01.2018 г. същият е имал стойност 99 г/л, при норма 120-160 г/л. Направен е извод, че, на основание чл.346, ал.1 НРД за медицинските дейности за 2017 г., ИЗ №391 не следва да бъде заплатена или ако бъде извършено заплащане, неоснователно получената сума по КП №72 в размер на 579.00 лева да се възстанови, съобразно чл.76б, ал.1 ЗЗО/л.8 и 9 от делото/. 

Протоколът е връчен на проверяваното лице на 09.02.2018 година с указание, че може да подаде писмено становище в 7-дневен срок пред директора на РЗОК Бургас по направените констатации.

В посочения срок, с вх.№29-02-173 от 12.02.2018 г. лечебното заведение е възразило по направените в протокола констатации по т.3.3.1/л.10 от делото/.

Спорът е отнесен за разглеждане от арбитражна комисия, която с решение №24 от 15.03.2018 г., в срока по чл.75, ал.6 ЗЗО, е потвърдила оспорените констатации на проверяващия екип при РЗОК Бургас, отразени в протокол №145 от 08.02.2018 г. по т.3.3.1, за извършена проверка по спазване изискванията  на НРД за медицинските дейности за 2017 г. и ЗЗО от  „МБАЛ Бургасмед“ЕООД/л.11 и 12 от делото/. 

На 04.04.2018 година, директорът на РЗОК Бургас е издал заповед  №РД-25-531, в срока по чл.76, ал.2 ЗЗО,  с която на болницата е наложена една санкция „финансова неустойка“ в размер на 200.00/двеста/ лева, на основание чл. чл.403, ал.3 НРД за медицинските дейности 2017 г., за нарушение по чл.  чл.55, ал.2, т.2 и 3 ЗЗО, чл.280 и чл.288, т.8 НРД  за медицинските дейности 2017 г.

 Заповедта е издадена на основание чл.76, ал.2 ЗЗО, чл.410, ал.1 от Националния рамков договор/НРД/ за медицинските дейности 2017 г. и решение №24 от 15.03.2018 г. на арбитражна комисия по чл.75 ЗЗО и  е предмет на разглеждане в настоящото производство.

При така установените факти се налагат следните правни изводи:

На първо място, заповед за налагане на санкции №РД-25-531 от 04.04.2018 година е издадена от компетентен орган - директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/Бургас, съобразно нормата на чл.76, ал.2 ЗЗО.

На второ място, заповедта е в предвидената писмена форма и е мотивирана.

На трето място при издаването й не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, които да обосноват нейната отмяна.

Относно приложението на материалния закон съдът съобрази следното:

Няма спор, че жалбоподателят е изпълнител по договор №021372 от 11.05.2017 г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, сключен с РЗОК Бургас/л.24-49 от делото/.

Няма спор, че клинична пътека № 72 „Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт“ във връзка, с която е констатирано нарушението, е включена в договора на болницата с РЗОК и подлежи на заплащане от касата.

Спорът се свежда до това дали лечебното заведение е спазило изискванията на алгоритъм т.ІІ.4 от КП №72 преди  дехоспитализацията на ЗОЛ с ИЗ №391 да извърши контрол за здравното му състояние и изготви медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни и параклинични данни за стабилизиране състоянието на пациента и дали е спазило  утвърдения начин на действие, съобразно указанията за клинично поведение по КП, като съпостави обективните критерии за дехоспитализация с тези при хоспитализация, съгласно алгоритъма на клиничната пътека.

Т.ІІ.4 от КП №72 въвежда задължение  лечебното заведение, преди дехоспитализация на пациента, да извърши контрол за здравното му състояние и медицинско заключение за липсата на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието/клинични/параклинични/ и да бъде изпълнено едно или повече от  изрично посочени в тази точка от алгоритъма условия, едно от които, и относимо за случая е: при клинични и лабораторни данни за овладян кръвоизлив, без хематемеза и мелена, корекцията на хемоглобина да е над 70 г/л.

Нормата на чл.288 НРД за медицинските дейности 2017 г. сочи основните компоненти, от които се състоят клиничните пътеки и са задължителни  за изпълнение от лечебните заведения, т.8 от която регламентира, че обективните критерии при дехоспитализация се съпоставят с обективните критерии при хоспитализация и съгласно алгоритъма на всяка пътека.

От представената по делото медицинска документация се установява, че пациентът, след проведено лечение в хирургично отделение по КП №72 с ИЗ №391 за периода 11.01.2018 г.-15.01.2018 г., е изписан с подобрение, афибрилен, със стабилна хемодинамика, възстановен пасаж, захранен и раздвижен и му е назначено медикаментозно лечение. Установява се още, че показателите на хемоглобина му към 15.01.2018 г., когато е бил изписан от отделението, са били 99г/л., понижени в сравнение с постъпването в болницата, когато са били 112 г/л.

Приложените по делото доказателства сочат на стабилизиране на състоянието на пациента, а както бе посочено вече същият е изписан от отделението с овладян кръвоизлив и с подобрение, т.е не е налице нарушение на т.ІІ.4 от КП №72, която изрично предписва, че  при клинични и лабораторни данни следва да е овладян кръвоизлива, да няма  хематемеза и мелена и  корекцията на хемоглобина да е над 70 г/л. Вярно е, че показателите на хемоглобина при изписване са понижени в сравнение с тези при приема от 112г/л на 99 г/л, но при всички случаи те са над 70г/л, каквото е изискването на алгоритъма.  Следователно, лечебното заведение е извършило дължимия контрол по отношение състоянието  на пациента като в деня на изписването, резултатите от извършените на ЗОЛ изследвания  са обективирани в епикриза, представляваща официален свидителстващ документ, притежаващ обвързваща  материална доказателствена сила, неоспорен по съответния ред/л.61 и 62 от делото/.

Ето защо съдът приема, че  са изпълнени  диагностичните и лечебните дейности по тази клинична пътека при дехоспитализацията на ЗОЛ.

Налага се извода, че „МБАЛ Бургасмед“ЕООД не е извършило вмененото му нарушение, поради което неправилно, с процесната заповед му е наложена санкция „финансова неустойка“ в размер на 200.00/двеста/ лева.

По тези съображения,  съдът намира, че заповед №РД-25-531 от 04.04.2018 г е издадена в нарушение на материалния закон и неговата цел, което налага нейната отмяна.

При този изход на спора в полза на жалбоподателя следва да се присъдят направените по делото разноски, които са в размер на 50.00/петдесет/ лева, представляващи дължимата и заплатена държавна такса за производството.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172, ал.2 АПК, Административен съд  Бургас, осми състав

 

 Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ заповед за налагане на санкции №РД-25-531 от 04.04.2018 г. на директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ Бургас, с която, на основание чл.403, ал.3 от Националния рамков договор/НРД/ за медицинските дейности за 2017 г,  на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ЕООД/“МБАЛ Бургасмед“ЕООД/ с ЕИК по Булстат *****, със седалище и адрес на управление- гр. ******* *, представлявано от С.Г.А., е наложена една санкция „финансова неустойка“ в размер на 200.00/двеста/ лева, за нарушение по чл.55, ал.2, т.2 и 3 и 7 ЗЗО и чл.280 и чл.288, т.8 НРД за медицинските дейности за 2017 г.,  издадена на основание чл.76, ал.2 ЗЗО, чл.410, ал.1 от Националния рамков договор/НРД/ за медицинските дейности за 2018 г. и решение №24 от 15.03.2018 г. на арбитражна комисия по чл.75 ЗЗО.

ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ Бургас  да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ЕООД/„МБАЛ Бургасмед“ЕООД/ с ЕИК по Булстат *****, със седалище и адрес на управление- гр. ******* *, представлявано от С.Г.А.разноски в размер на  размер на 50.00/петдесет/ лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                  СЪДИЯ: