ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.06.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми юни                          две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1054 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя МБАЛ Бургасмед“ ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. М. - представя пълномощно.

За ответника - директора на РЗОК Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Й. - представя пълномощно.

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 7022/21.06.2018 г. от ответника / от л. 61 до л. 62 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на МБАЛ Бургасмед“ ЕООД с ЕИК по Булстат *********, със седалище и адрес на управление *********, представлявано от управителя д-р С.А., против заповед за налагане на санкции № РД-25-531/04.04.2018 г. на директора на РЗОК - Бургас, с правно основание чл. 76, ал. 2 ЗЗО.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

Адв. М.: Поддържаме жалбата. Наложена е санкция за един пациент и едно проведено лечение по една кп №72. Поддържаме двете възражения. Първото се отнася за различните мотиви, разликата в мотивите между решението на Арбитражната комисия, която е работила по констатациите по протокола по чл. 74 от закона и мотивите на самата заповед за налагане на санкция, където се добавя нов нюанс. Там наказващият орган твърди, че хемоглобинът е 99 г/л, не дава данни за стабилизиране и корекция спрямо показателите при хоспитализация. Ние твърдим, че ако се спазва и се прилага алгоритъмът, там е написано- показател за дехоспитализация над 70 г/л. В алгоритъмът действително пише над 70 г/л, нямаме спор, т.е. ако се спазват чисто формалните критерии на алгоритъма ние сме извършили дехоспитализация при показател по-висок от предвидения, а те твърдят, че нямало данни за дехоспитализация. Пациентът е влязъл с по-висок хемоглобин, факт е, но ние твърдим, че той спада, овладян е и с проведеното медикаментозното лечение настъпва едно стабилизиране на състоянието, на показателите на хемоглобина. Ако хемоглобинът се ползва като критерии за дехоспитализация сме при спазване на алгоритъма. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

юк. Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да се приеме административната преписка.  Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

По доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, постъпили по делото с молба вх. № 7022/21.06.2018 г. от ответника / от л. 61 до л. 62 от делото/.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. М.: Моля да отмените обжалваната заповед за налагане на санкции. Считам, че липсва твърдяното нарушение на изискванията на рамковия договор. Провели сме дехоспитализация при спазване на кп и при данни за стабилизиране на пациента. Считаме, че формалният критерий за дехоспитализация, въведен  в кп, е наличен, а именно показател хемоглобин от 99 г/л. Считаме, че не се доказа пред Вас допълнителният мотив за налагане на санкции, а именно че не сме овладели кръвоизлива. Всички данни по медицинската документация сочат за едно стабилно състояние на пациента със спрян процес на спад на хемоглобина. Ние сме провели дехоспитализация по пътеката. В крайна сметка санкциите се налагат за нарушение на кп, а ние сме я спазили. Моля за отмяна на заповедта.

юк. Й.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите без уважение жалбата като недоказана и да потвърдите издадената заповед за налагане на санкции № РД-25-531/04.04.2018 г. на директора на РЗОК - Бургас като законосъобразна. Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение. Подробни аргументи съм изложила в писмени бележки, които Ви представям.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: