ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 07.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на седми юни                                             две хиляди и седемнадесета година В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1054 по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.С.Й., редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д.,с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Б.С.Й. против Решение №64/23.03.2017г. на директора на ТД на НАП Бургас, с което е оставено в сила разпореждане изх.№С170020-035-0179429/14.02.2017г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, офис Сливен, с което е отказано да бъде погасено по давност публично задължение по ревизионен акт №161002595/05.01.2011г..

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата. Да се приемат приложените към жалбата и административната преписка писмени доказателства. Заявявам, че административната преписка не е пълна тъй като  настоящото производство  всъщност е резултат на връщане веднъж на наша жалба за повторно разглеждане от ТД на НАП и при новото постъпване в съда всички предходни доказателства и актове, които са издадени в хода на производството следва да намерят място в административната преписка. От направената от мен справка по делото установих, че липсват доказателства, като преписката съдържа единствено и само последните постановени актове и жалбата, т.е. съдържа документите след връщане на жалбата от съда, а считам, че следва да се представят и доказателствата по първия акт. Представям решение №1780/03.11.2016г. по адм.д.№979/2016г. по описа на Административен съд Бургас, което е извлечение от програмата на съда.

Други искания освен да се представят от административния орган разпореждането на публичен изпълнител Маргарита С. изх. С 160020-1370001024/07.03.2016г., след това разпореждане следва наша жалба срещу разпореждането, която също моля да се представи и решението на ТД на НАП по първоначалната жалба, както и решението на Административен съд- Бургас. Моля да ми предоставите възможност ако са налице и други документи, допълнително да Ви уведомя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. По доказателствата, считам за  достатъчно пълна  преписката, тъй като жалбата е само срещу това решение и са представени документите по него. По предното решение има произнасяне и съдът е уточнил в каква насока да бъдат констатациите на административния орган и директорът на ТД на НАП се е произнесъл и уважил искането по жалбата за погасяване по лихвите, които са поискани с предната жалба. Тук се касае за други лихви, с които органът се е произнесъл и смятам, че това е всичко. Заявявам, че по  настоящото решение преписката е представена в цялост.

 

АДВОКАТ Д.: От постъпилите доказателства по преписката не могат да се направят никакви фактически изводи за произнасяне, независимо от твърдението на представителя на ответника, че тук се отнася за други лихви, за някакво разграничаване между двете решения, за да може съдът все пак да се произнесе адекватно по жалбата, трябва да се представят всички доказателства от искането за погасяване по давност до последното обжалвано  решение на директора на ТД на НАП. Това е за мен ирелевантната  административна преписка, с която трябва да разполага съдът по произнасяне на жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Предоставям на съда.

 

По  доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка  писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА   ответника в 7-дневен срок от днес да представи цялата преписка относно жалбоподателя Б.С.Й. и посочените от адвокат Д. разпореждане на публичен изпълнител М. С. изх. С 160020-1370001024/07.03.2016г., жалбата на Б.С.Й. срещу разпореждането и решение по №1780/03.11.2016г. по адм.д.№979/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА ЗА 28.06.2017г. от 13,40часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:41часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: