ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 28.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесет и осми юни                              две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1054 по описа за 2017 година.                 

  На именното повикване в 13:51 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.С.Й., редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат Д., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ – директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д.,с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№6135/15.06.2017г. от ответника писмени документи под опис, а именно разпореждане изх.№ С160020-137-0001024/07.03.206г., жалба вх.№3151/15.03.2016г. от Б.Й., решение на директора на ТД на НАП Бургас №69/29.03.2016г. и решение №1780/03.11.2016г. на Административен съд Бургас.

         

         АДВОКАТ Д.: Запознах се с  доказателствата и не възразявам да се приемат. Представям ревизионен акт  №161002595 от 05.01.2011г.,  по силата на който са възникнали процесните задължения за лихви и главници, което считам релевантно за Вашето произнасяне. Представям и списък за разноските. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приемат представените доказателства от нас. Не се противопоставям да се приеме и представения в днешното съдебно заседание ревизионен акт. Няма да соча други доказателства.

 

 Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ПРИЕМА представените с писмо вх.№6135/15.06.2017г. от ответника писмени документи под опис, а именно разпореждане изх.№ С160020-137-0001024/07.03.206г., жалба вх.№3151/15.03.2016г. от Б.Й., решение на директора на ТД на НАП Бургас №69/29.03.2016г. и решение №1780/03.11.2016г. на Административен съд Бургас, както и представения в днешното съдебно заседание  ревизионен акт  №161002595/05. 01.2011година.

  ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

  ДАВА думата по същество:

 

  АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо председател, от името на доверителя ми, заявявам, че подадената жалба е основателна и моля да отмените оспорваното решение като незаконосъобразно, и ни присъдите разноските, съобразно списък по чл. 80 от ГПК, който представям. Моля за възможност за представяне на писмени бележки в указан от Вас срок. Основните оплаквания са, че административният орган не се е съобразил със задължителните указания дадени от съда при преходно разглеждане на нашата жалба и след като му е върната преписката отново липсва  мотивировка защо за лихвите  не е изтекла давност и от кога тече.Считам, че  това е самостоятелно основание за отмяната на оспорвания административен акт. Моля за решение в този смисъл.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  Д.: Уважаема г-жо председател, оспорвам изцяло жалбата подадена срещу оспорвания административен акт. В него правилно са определени лихвите, които са останали за плащане по ревизионния акт,  съгласно указанието на решението на съда, при което  ще Ви моля да потвърдите решението на директора на ТД на НАП Бургас.

 Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

  СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:50часа.

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: