ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 29.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети юни                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1053 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

 

         Ищецът П.Ж.В. - редовно уведомена, се представлява от адв. К. с представено по делото пълномощно.

         За ответника – ОД МВР Бургас - редовно уведомен се явява юк. Д. с представено по делото пълномощно.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите като доказателства административно- наказателно  дело № 2215/2015 г. по описа на Районен съд - Бургас, както и касационно административно дело № 1632/2015 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА исковата молба на П.Ж.В. *** против ОД на МВР –Бургас за присъждане на обезщетение  в размер на 1000,00 лева, представляващи имуществени вреди, представляващи заплатени адвокатски  възнаграждения, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба- 18.05.2016 г. до окончателното изплащане на сумата, в резултат на отменено като незаконосъобразно с влязло в сила Решение № 1004/15.07.2015 г.  на Районен съд – гр. Бургас наказателно постановление № 14-0769-005954/23.04.2015 г. на началник на група, сектор „Пътна полиция” при ОД МВР -  Бургас.

 

Адв. К.: Поддържаме изцяло исковата молба, както аргументите и съображенията изложени в нея. Да се приемат като доказателство делата на Районен съд-Бургас и Административен съд-Бургас. Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим други доказателства.  Да се приключи събирането на доказателствата. Представям списък на направените по делото разноски.

 

Юк. Д.: Оспорвам жалбата. Представям писмен отговор против нея, в който съм изложила подробни съображения за неоснователността на исковата молба.

Моля да се приеме касационно административно дело № 1632/2015 г. на  Административен съд - Бургас, както и  административно - наказателно № 2215/2015 г. на БРС. Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 Правя възражение за  прекомерност на адвокатския хонорар по представения списък.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима и като такава следва да се допусне за разглеждане. Да се приемат представените дела на Административен съд - Бургас и на Районен съд - Бургас. Нямам доказателствени искания. В насока претендираното обезщетение са представени договори за правна помощ, от които не става ясно дали е само договорена или заплатена вписаната сума. Акцентирам върху това, че не са налични доказателства, относно заплащането на въпросната сума. Адвокатът, подписал договорите за правна помощ, е и процесуален представител и моля да бъде задължен да представи доказателство за получените парични средства.

 

Съдът намира, че с оглед представените по делото доказателства не са необходимии допълнителни такива, от които да е видно, че адвокатските възнаграждения са заплатени реално.

 

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и касационно административно дело № 1632/2015 г. на  Административен съд - Бургас и  административно-  наказателно дело № 2215/2015 г. на Районен съд – гр. Бургас.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на прокурора за представяне на допълнителни доказателства за реално плащане на адвокатските възнаграждения.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. К.: Уважаема г-жо Председател,  поддържаме изцяло исковата молба. Моля да уважите в пълен размер исковата претенция, както и да ни присъдите и разноските по делото. Моля да присъдите обезщетение на моя доверител в размер на 1000,00 лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 18.05.2016 г. до окончателното изплащане на сумата, както и да ни присъдите сторените в настоящото производство разноски, съгласно представения в днешното съдебно заседание списък.

 

Юк. Д.:  Уважаема г-жо Председател, моля, да отхвърлите исковата молба изцяло като неоснователна по изложените в писмения отговор съображения. Считаме, че исковата претенция не е пряка и непосредствена последица от административния акт, това е последица, обоснована от договор за правна помощ. Ако приемете за правилна ищцовата претенция, моля да имате предвид, че и в двете инстанции ищцата е заплатила адвокатски хонорар надвишаваш минимумите, съгласно наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

 

ПРОКУРОРЪТ: Съобразно мотивите на съвместно тълкувателно решение на ВАС и ВКС № 2/2015 г. претенцията по реда на ЗОДОВ е правилно изискуема по съответния закон, но по същество исковата претенция е недоказана. Моля да отхвърлите исковата претенция като недоказана по размер. От договора за правна помощ не става ясно има ли реално плащане от лицето към адвоката.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: