Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           1315                 от 03.07.2018г.,               град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на седми юни   две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря Стоянка Атанасова и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 1052 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на И.С.Ц. ***, с ЕГН **********, против решение №395/28.03.2018г. на Районен съд – Бургас, постановено по НАХД №539 по описа на съда за 2018г., с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0346-000513/23.11.2017г., издадено от началник група към ОДМВР Бургас, сектор „Пътна полиция“.

Касаторът оспорва решението на първоинстанционния съд като постановено в нарушение на закона и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Иска се от съда да отмени първоинстанционния съдебен акт и да отмени наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно уведомени, не изпращат представител.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд - Бургас, ХV-ти състав, намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

От доказателствата по делото се установява, че на 03.09.2017 година, в гр.Созопол в 02.55 часа на кръстовището на ул.“Индустриална“ и бул.“Хан Крум“, И.Ц. управлявал лек автомобил “БМВ 525 ХД“, с рег.№ А9290МХ. Същият бил спрян за проверка от служители на РУ Созопол. При проверка за употребата на алкохол техническото средство „Алкотест Дрегер“ 7510 С, с фабричен номер ARBB 0061 отчело 1.05 промила алкохол в издишания от водача въздух. На Ц. бил връчен талон за медицинско изследва, като същият отказал да даде кръв за анализ. За да постанови оспореното решение, с което е потвърдил обжалваното наказателно постановление, районният съд е приел, че фактическата обстановка е безспорно установена, а при издаване на акта и наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Съдът е посочил, че АУАН е съставен съобразно разпоредбите на ЗДвП и ЗАНН. Установеното нарушение е правилно квалифицирано, а отговорността на Ц. е ангажирана под точната санкционна норма.

Решението е правилно.

Районният съд е изяснил всички релевантни за спора факти, при редовно събрани и обсъдени доказателства. От показанията на полицейския служител в съдебно заседание се установява, че водачът при изпробване с техническо средство за употреба на алкохол техническото средство е отчело 1.05 промила алкохол в издишания от водача въздух. Фактическата обстановка е правилно установена от районния съд в съответствие с приобщените писмени и събраните гласни доказателства и настоящата инстанция я възприема изцяло. След преценка на доказателствата правилно районният съд е формирал извод за потвърждаване на наказателното постановление. След като е управлявал МПС след употреба на алкохол Ц. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.174, ал.1,т.2 от ЗДвП, за което законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на соченото правно основание, като са наложени предвидените в закона административни наказания във фиксиран размер.

С оглед изложеното, настоящият касационен състав приема, че оспореното решение е постановено при правилно приложение на закона и следва да бъде оставено в сила. Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №395/28.03.2018г., постановено по НАХД №539/2018г.  по описа на Районен съд – Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

  

 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                                    2.