ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 30.11.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                ХІІ-ти административен състав, на  тридесети ноември                               две хиляди и шестнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

При прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов

 Административно дело номер 1052 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 14:15 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – И.С.Д., редовно призован, не се явява, за него  адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – старши специалист в отдел „общофункционален контрол” при Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност” при община Бургас- Р.М., редовно призован, не се явява, представлява се от юрисконсулт Р., с пълномощно по л.24 на делото.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА В.Г., П.П. и Л.  П..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по тройната съдебно-автотехническа експертиза на вещите лица Г., П. и П. на  28.10.2016година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещите лица, което е в срок и моля да се изслуша днес.

 

ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на тройната съдебно-автотехническа експертиза, като снема самоличността на вещите лица, както следва:

 

Л.Е.П. –години, семеен

П.К.П.-., семеен

и двамата български граждани, неосъждани, без родство със страните.

Вещото лице Г. със снета по делото самоличност от по-рано, като и тримата ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВАТ да дадат безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  Г. от името на тройната експертиза: Представили сме писмено заключение, което поддържаме.

 

 АДВОКАТ К.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ Р.: В заключението сте посочили, че автомобилът е ограничавал в известна степен   видимостта на водачите завиващи наляво, но това ограничение е било незначително. Какво означава това?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Означава, че ограничава в незначителна степен видимостта. Ако мислено продължим бордюрната линия на ул. „Раковски“ от лявата страна към ул. „Шейново“, тази линия ще отреже процесния автомобил с около 30 см задната му част, т.е. това наричаме  незначително ограничение на видимостта и това не представлява  предпоставка във видимостта на водача, нито представлява някаква опасност за движението. Подробно сме изложили това във  заключението  и има  приложена скица.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Записали сте също така, че има малко навлизане, което не се явява пречка за видимостта на водачите. Какво означава малко, навлязъл ли е или не?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Това, което сме изложили сме имали предвид, малко навлязъл, незначително и  не създава пречка за движението. Повече няма да отговарям, това не са технически въпроси, ние закона не разглеждаме. Отговаряме само на технически въпроси, аз не съм юрист

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Въпросът ми към всички вещи лица е когато пешеходците, понеже в близост е оградата на училището и се предполага, че децата ходят на училище, когато вървят по тротоара и стигнат до кръстовището, от къде ще преминат, като  автомобилът е навлязъл с 30 см в кръстовището?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Ами, по пътното платно, там няма голямо движение.

 

ЮРИСКОНСЛУТ Р.: Казвате, че има множество автомобили паркирани там, как ще се премине там?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Между всеки автомобил има по- около 30 см  и може да се премине между колите, така е в цялата централна градска част. Може да се мине и директно по пътното платно или между автомобилите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Може ли да разясните последното понятие по пътното платно.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Казвам как, директно по пътното платно. Децата ще минат по улицата и ще отидат до училището, така е в цялата централна градска част.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Моля да имате предвид, че пътното платно там е 7 метра ширина.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

ПРИЕМА заключението на вещите лица по тройната съдебно-техническа експертиза като им ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на в размер на общо 300 лева/ на всяко вещо лице по 100лева/, платими от внесения на депозит (л.48).

 

СТРАНИТЕ:  Нямаме други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

  Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

  ДАВА думата по същество:

 

   АДВОКАТ К.: Представям списък по чл.80 за разноските. Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата и при постановяване на Вашия съдебен акт да намерите, че не са били налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл.171 от ЗДвП относно репатрирането на автомобила. Видно е от снимка 2, приобщена към доказателствата по делото, че автомобила, задната му част е на около 10-15см от ръба на тротоара, който граничи с уличното платно. Вярно е, че автомобилът е бил паркиран в нарушение, но това не е основание за репатриране, а за санкциониране, за това че  бил паркиран в зоната на кръстовището. Трябва да се прави разлика между основание за санкциониране и основание за репатриране. По тези съображения, моля да уважите жалбата и отмените  ПАМ – принудителна преместване на автомобил, както и да присъдите направените от доверителя ми разноски в настоящото производство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Безспорно в настоящото  производство се установи, че процесният автомобил е бил спрян в зоната на самото кръстовище, което по ЗДвП чл.98, ал.1, т.6 си е нарушение на закона. Тази забрана в закона е създадена именно да гарантира интересите на всички участници в движението, в това число и на  пешеходците като категория участници в движението. Съгласно §6 от ПР на ЗДвП  в т.54 е дадено легално определение на понятието пешеходна пътека. Съгласно предложение 2 от т.54 на кръстовищата пешеходни пътеки са продълженията на тротоарите и  банкетите на платното за движение, следователно по смисъла на това понятие  автомобилът е бил спрян на самата пешеходна пътека и е затруднявал движението  на пешеходците. Това се установи и от заявеното в днешното съдебно заседание от вещите лица, като посочиха, че за да преминат на отсрещния тротоар трябва да заобиколят автомобила, т.е. да навлязат в самото кръстовище, което  създава опасност за движението на самите пешеходци по пътното платно. Ето защо, моля да постановите решение, с което  потвърдите ПАМ, като правилна и законосъобразна. Моля да бъдат присъдени на ответника разноските по делото. Искам да отбележа, още че от заявеното в днешното съдебно заседание от вещите лица, се установи все пак, че пречи на видимостта автомобилът, както е бил паркиран макар и съвсем незначително и е навлязъл на кръстовището макар и малко.

 

АДВОКАТ К.: Това е Г-образно кръстовище и твърдението, че  продължението на тротоара е пешеходна пътека и автомобила е бил паркиран върху пешеходна пътека, са некоректни. Това са две абсолютно невъзможни за твърдения обстоятелства. На последно място по делото няма не само доказателства, няма данни, но няма и дори и твърдения, че автомобилът е препятствал преминаването на пешеходци. Всичко това се извежда от нещо хипотетично, предполагаемо, може би, ако станело. По тези съображения Ви моля отново да уважите жалбата и отмените ПАМ.  Моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

  СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: