ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 13.07                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тринадесети юли през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1052 по описа за 2016 година.                  

 

   На именното повикване в 14:05 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – И.С.Д., редовно призован, явява се лично и с адвокат К., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ – старши специалист в отдел „общофункционален контрол” при Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност” при община Бургас- Р.М., редовно призован, не се явява, представлява се от юрисконсулт Д.., с пълномощно по л.24 на делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И.С.Д. против Принудителна административна мярка „репартриране на л.а. „Тойота” с рег.№А 88 82 МС”, наложена на 28.04.2016г..

 

С определение № 985/07.06.2016година, съдът е допуснал като доказателства по делото представените с административната преписка писмени документи и е указал доказателствената тежест на страните.

 

АДВОКАТ К.: Поддържаме жалбата. Запознати сме с определение № 985/07.06.2016г. и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Представям и моля да приемете заверен препис от наказателно постановление издадено във връзка конкретния случай за който е бил репатриран автомобила на доверителя ми, както и касова бележка за извършеното плащане за освобождаването на репатрацията от моя доверител. Моля да задължите община Бургас да представи в разумен срок преди следващото съдебно заседание заверен препис от одобрения проект за сигнализиране с пътни знаци на участъка от ул. Шейново в отсечките ул. Княз Борис І и ул. Левски, което се пада от двете страни на процесната улица Г.С.Раковски. Намирам същото за необходимо и относимо да се представи, с оглед установяване какви пътни знаци са поставени, които естествено следа да са надлежно одобрени предвид чл.3, ал.2 от Наредба №18 от 2001година на МРРБ. По отношение на поисканото от представителя на ответника назначаване на съдебно-техническа експертиза с отговора по жалбата, намирам същото за допустимо, но ако допуснете такава, аз ще помоля да бъде поставен още един въпрос, а именно: „Така паркираното автомобилно средство пречило ли е по някакъв начин на движението на автомобили и пешеходци, каквото е изискването на закона в разпоредбата на  чл.171, т.2 от ЗДвП за да бъде репатриран един автомобил?“.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д..: Оспорваме жалбата. Считаме същата за неоснователна и недоказана. Запознати сме с докладваното днес определение и нямаме възражение по разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото писмени документи като доказателства. Във връзка представеното в днешното съдебно заседание наказателно постановление, считам същото за неотносимо за наложената ПАМ, тъй като в него има формулирани различни основания от постановените по ПАМ и те не касаят обстановката при която е била наложена ПАМ. Не се противопоставям да бъде допуснат допълнителния въпрос, но той се припокрива с поставените от нас.

 

АДВОКАТ К.: Представяме НП, тъй като в него на доверителя ми е наложена санкция за съвсем друго място за извършено нарушение .

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

          

ПРИЕМА допуснатите с определение №985/07.06.2016г. писмени документи, както и днес представените от адвокат К. документи – Наказателно постановление №НП-3684/04.05.2016г. и касова бележка 26211/28.04.2016г., като доказателства по делото.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите зададени от ответника в отговора по жалбата въпроси

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер на 150 лева, вносим от ответника в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи по делото съответният платежен документ.

 

           ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по допуснатата експертиза К. Д. Г., което да бъде призовано след представяне на доказателство за изцяло внесен депозит.

 

ЗАДЪЛЖАВА община Бургас в 14-дневен от уведомяването да представи по делото служебно заверено копие или заверен препис от одобрения проект за сигнализиране с пътни знаци на участъка от ул. Шейново в отсечките между ул. Княз Борис І и ул. Левски.

 

АДВОКАТ К.: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д..: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

За събиране на доказателства , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 05.10.2016г. от 15.00 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

Да се ИЗПРАТИ съобщение на община Бургас с указанията на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:16часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: