ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 05.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на десети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1052 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 15:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – И.С.Д., редовно призован, явява се лично и с адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – старши специалист в отдел „общофункционален контрол” при Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност” при община Бургас- Р.М., редовно призован, не се явява, представлява се от юрисконсулт Р., с пълномощно по л.24 на делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА

 

ПОСТЪПИЛО е от община Бургас с молба вх.№7631/26.07.2016г., извадка от проект за организация на движението за ул. „Шейново”, гр.Бургас, в участъка между ул. „Левски” и ул. „Княз Борис І”;

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-автотехническа експертиза на вещото лице Г. на 10.09.2016година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме с докладваната извадка от организацията на движението, както и със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес. Да се приеме представената извадка.

 

Съдът преминава към изслушване на заключението на вещото лице Г., като снема самоличността му, както следва:

 

В.Б.Г. – 69 години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

На въпрос на съда ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Запознах се с докладвана днес, представена от общината скица. Всички маневри на кръстовището са можели да бъдат изпълнени, независимо, че формално има нарушение, но считам, че паркираното МПС не е създавало пречки за движението. На това място, на това кръстовище, този начин на паркиране е ежедневие. По начина както е било паркирано МПС-то на оспорващия не е създавало пречки за участниците в движението МПС и пешеходци,.

 

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля съдът да се предяви снимковия материал приложен към административната преписка и вещото лице кажете какво е това, което се вижда отсреща, имам предвид оградата.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на вещото лице Г. снимковия материал находящ се на л.6 от делото като на снимка 2 вещото лице отговори, че се вижда ограда на училище, на която ограда е поставена табела.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Представям за сведение на съда табелата на двора на училището, на която пише, „Пази детето! Сигурност за нашите деца в училище и на пътя”. Въпросът ми към вещото лице е, ако пешеходците, родители с деца или само деца, искат да отидат на училище или да отидат до оградата, където е задния двор и се движат по тротоара на ул. „Раковски” как ще преминат на отсрещния тротоар?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Абсолютно безпрепятствено могат да преминат. Улицата е локална, без почти никакво движение и пешеходците могат да минат безпрепятствено независимо от паркираното МПС на оспорващия.

Във всички случаи пешеходците пресичат улицата, въпрос на избор е дали да преминат през кръстовището. Поне на 10 места може да се премине от пешеходците за да пресекат на тротоара на който е училището.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорвам отговор на 4 от заключението на вещото лице, като е необосновано. Възниква съмнение за неговата правилност, тъй като в обстоятелствената част на отговора на въпрос 4, вещото лице е посочило, че „..Водачите трябва да навлезат с около метър навътре в кръстовището, за да се убедят, че могат да завият наляво или на дясно”, което означава, че по същия начин пешеходците трябва да навлязат в кръстовището за да заобиколят паркираното от оспорващия МПС, а след това казва в заключителната част, че не е създавал пречка за видимостта или опасност за другите участници в движението. Получава се противоречие в обстоятелствената и заключителната част, поради което моля да бъде назначена повторна експертиза от друго вещо лице, която да отговори само на въпрос по т.4. Моля да ми бъде дадена възможност в следващото съдебно заседание при режим на довеждане да водя двама свидетели участвали в репатрирането на автомобила, с които ще установим, колко метра е бил паркиран автомобила в кръстовището и дали е създавал  опасност за движението и останалите участници в движението.

 

АДВОКАТ К.: Считам искането за повторна експертиза за необосновано, тъй като ако заключението на вещото лице не е изгодно за която и да е от страните, то това не е основание да се приеме, че е необективно или необосновано. Ако допуснете друга повторна експертиза и вещото лице даде друго заключение, какво ще правим тогава, ще имаме две заключения на две вещи лица. Ако иска общината да защити интересите да назначим тройна експертиза. По искането за свидетели, считам същите за недопустими, тъй като тези свидетели са хора които са пряко относими към случая. Идеята на свидетелите е този човек да е възприел факти и обстоятелства, които да възпроизведе пред съда, а това са хора вдигнали автомобила на доверителя ми и следва да защитят тезата си, за тях всички са нарушители.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Г. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Г., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице Г.,  в размер на 150 лева, платими от внесения на депозит (л.35).

 

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме представената схема извадка от проект за организация на движението за ул.”Шейново”, гр.Бургас, в участъка между ул.”Левски” и ул.”Княз Борис І”.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената с молба вх.№7631/26.07.2016г. от Община Бургас извадка от проект за организация на движението за ул.”Шейново”, гр.Бургас, в участъка между ул.”Левски” и ул.”Княз Борис І”, като доказателство по делото.

 

По искането за повторна експертиза, съдът счита същото за своевременно направено в съдебното заседание, в което е прието заключението по първата експертиза. Що се отнася до аргументите посочени от процесуалния представител на ответника по оспорването за необоснованост на заключението, поради противоречие в обстоятелствената и заключителната част на същото, съдът приема, че са налице предпоставките за допускането на повторна съдебна експертиза, но с оглед на факта, че вещото лице е експерт, който използва знания, с които съдът не разполага и възможността да има противоположни становища на експертите по първата и повторната експертиза, следва повторната експертиза да бъде извършена от три вещи лица, едно от които да бъде вещото лице Г., до колкото същия следва да има възможност да защити тезата си в тройния състав на повторната експертиза. По отношение на другите две вещи лица, съдът ще се произнесе в закрито заседание след представяне на доказателства за изцяло внесен депозит за допуснатата повторна експертиза.

Предвид изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допуска ПОВТОРНА тройна съдебно-автотехническа експертизата, вещите лица по които да отговарят на въпрос 4 по приетата днес заключение, както и да посочат с колко е навлязъл при паркирането автомобила на оспорващия в кръстовището, като съобразят и представените по делото доказателства, вкл. и снимковия материал, и дали по този начин е създавал опасност за движението на останалите участници в движението.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата повторна експертиза в размер на 300 лева (по 100 лв. за всяко от трите вещи лица), вносим от ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи по делото съответният платежен документ.

 

           ОПРЕДЕЛЯ в състава на допуснатата тройна експертиза вещото лице Г., като останалите вещи лица ще бъдат определени от съда в закрито заседание след представяне на доказателство за изцяло внесен депозит.

 

УКАЗВА на ответника, че при непредставяне в срок на доказателство за изцяло внесен депозит съдът ще приеме, че не се поддържа доказателственото искане за повторна експертиза от страната и това доказателство ще бъде отменено, а производството по делото ще приключи със събраните до момента доказателства.

 

Относно доказателственото искане за допускане на гласни доказателства, съдът счита, че следва да го отхвърли, доколкото от една страна за установяване на тези факти са допуснати други доказателства, включително и повторна експертиза, а от друга страна по делото са  налични и достатъчни доказателства, включително и веществени такива - снимков материал, които ще бъдат съобразени от експертите при изготвяне на заключението им.

Предвид изложеното по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на процесуалния представител на ответника за допускане на гласни доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед становището на страните и предоставената възможност за събиране на доказателства,

                                               

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОТЛАГА делото и го насрочва за 30.11.2016 година от 14,15часа, за когато страните уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:27часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: