ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и първи октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1052 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят - главен архитект на Община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., надлежно упълномощена да го представлява по това дело, представя пълномощно.

Ответникът - началник РДНСК Югоизточен район, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересованата страна Г.Л.П., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Съдът, на осн. чл.141 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № ДК-10-ЮИР-20/09.04.2014г. на началника на РДНСК-ЮИР Бургас, с която е отменен отказ на гл.архитект на община Несебър за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на чл. 144 от ЗУТ за строеж на жилищна сграда, находяща се в УПИ-ІІІ, кв.25 по плана на ж.к. Черно море, гр. Несебър.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Поддържам жалбата. Моля, да бъде уважена. Моля, да приемете представените доказателства и да ги приобщите към делото, както и допълнително представените заверени копия на доказателства на заповед №2/1.11.2005г. и заповед №Д-7/01.03.2013г. Други доказателства няма да соча.

Не мога да бъда категорична дали е започнат строеж в процесния имот, но доколкото знам за това, което е към момента е от самото начало на строежа. 

ЮРИСКОНСУЛТ А. - Оспорвам жалбата като неоснователна. Не възразявам да бъдат приети представените доказателства към делото. Към настоящият момент няма да соча други доказателства.

По повод на друго производство пред РДНСК Бургас, може би през 2008-2009г. за същия имот мисля, че имаше производства. Тъй като имотът е ½ , мисля че най-вероятно в едната ½ от имота е изпълнено строителство, но тя не е та това заинтересовано лице, а на друго, което няма отношение по делото. По предмета на нашето дело няма изпълнено нищо, имота е разделен на две, отстъпено е право на строеж на ЗС и другата ½ на друго лице, което мисля, че е реализирано. Въз основа на това отстъпено право на строеж, което е процесното, няма изградена сграда.

Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, подробно описани в жалбата на л.5, както и по-късно представените с придружително писмо от 10.06.2014г., описани на л.47 от делото.

ПРИЕМА представените от административния органа писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.2-3 от делото.

 

С оглед становището на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Моля за вашето решение, с което да потвърдите отказа на главния архитект на община Несебър като законосъобразен акт. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробно са изложени мотиви в самата заповед, като искам да кажа, че в административното производство пред административния орган, същия е в пълна невъзможност да реши гражданско-правен спор, безспорно какъвто се явява погасено по давност право на строеж. За административния орган е налице надлежен документ за собственост, а именно нотариален акт от 2009г., с оглед на което е и отменен отказа на гл.архитект. Ще развия подробни съображения в писмени бележки, в срок определен ми от съда.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 9 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си бележки с екземпляри за другата страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: