ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,03.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На трети юни                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1052 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят главен архитект на Община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., надлежно упълномощена да го представлява по това дело, представя пълномощно.

Ответникът - началник РДНСК Югоизточен район, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Заинтересованата страна Г.Л.П., редовно призован, не се явява.

 

Съдът констатира, че подадената жалба не съответства на изискванията за редовност. В нея отсъства името на жалбоподателя и с жалбата не е представено пълномощно, от което да се установява, че подписалия жалбата юрисконсулт Т. има процесуална власт да извършва това действие от името на главния архитект към датата, когато жалбата е получила изходящ номер от деловодния регистър на Общината, а именно 25.04.2014г. Представеното в днешното съдебно заседание пълномощно не съдържа волеизявление, касаещо процесуални действия по подаване на жалбата. Освен това поради отсъствие на име на жалбоподателя не може да се направи съпоставка дали лицето, което е подписало за днешното съдебно заседание пълномощно, е същия главен архитект, който оспорва заповедта на началника на РДНСК - ЮИР.

По тези съображения и на основание чл.158, ал.1 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без движение жалбата подадена от главен архитект на Община Несебър, чрез пълномощник юрисконсулт Т., против заповед № ДК-10-ЮИР-20/09.04.2014г. на началника на РДНСК-ЮИР .

УКАЗВА на жалбоподателя и му предоставя възможност в 7-дневен срок от днес:

- да посочи кой е главния архитект към 21.04.2014г., от името на който се подава сезиращата жалба, като се представи доказателство, че е главен архитект към тази дата.

- да представи пълномощно, от което произтича представителната власт на юрисконсулт Т. Т. да подава от името на главния архитект жалба против посочената заповед или съответно главния архитект да потвърди с подписа си жалбата си.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя, че при неизпълнение в срок на дадените указания, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството ще бъде прекратено.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: