РЕШЕНИЕ

 

№  1249             25.06.2018 годинаград Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на тридесет и първи май, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                 2.  МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Ирина Ламбова

прокурор: Христо Колев

сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова КАНД номер  1051 по описа за 2018 година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба на ТД на НАП – Бургас против решение № 263/28.02.2018г. постановено по а.н.д. № 6086/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 2251-F293959/07.08.2017г. издадено от заместник-директора на ТД на НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.4, т.1 от КСО, във вр. с чл.2, ал.1 и чл.3, ал.1, т.1 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. на МФ, на основание чл.355, ал.1 от КСО на ответната страна – „ЕЛДЕРА“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

         В касационната жалба се излагат възражения, че първоинстанционният съд правилно е изяснил фактическата обстановка, но е направил неправилни изводи, на база на които неправилно и незаконосъобразно е отменил НП. Навеждат се подробни аргументи за липсата на основания за прилагане разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП.

         В съдебно заседание, касатъорът, редовно призован, не изпраща представител.

         Ответната страна – „ЕЛДЕРА“ ЕООД, редовно уведомена, не се представлява.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас, дава становище за неоснователност на касационната жалба.

         Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

         Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

         С НП, отговорността на дружеството е ангажирана за това, че като осигурител е нарушил разпоредбата на чл.5, ал.4 от КСО, като не е подал в срок данни с декларация образец 1 в ТД на НАП – Бургас за месец Ноември 2016г. Декларацията е следвало да бъде подадена до 25-то число на месеца, за който се отнасят данните – в случая до 25.12.2016г. Декларация е била подадена едва на 13.03.2017г.

         За констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН), който е предявен на упълномощено от дружеството лице. Въз основа на АУАН е издадено процесното НП.

         За да постанови оспореното решение, въззивният съд е приел, че дружеството е извършило установеното административно нарушение, като макар и своевременно да е заплатил дължимите здравни осигуровки, не е подал в установения от закона срок до 25.12.2016г. декларация образец 1. Намерил е обаче, че деянието съставлява „маловажен случай“ по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, тъй като макар и след предвидения за това срок, лицето е изпълнило вмененото му задължение и от нарушението не са настъпили никакви общественоопасни последици. Поради това е отменил НП.

         Така постановеното решение е неправилно.

         Съгласно разпоредбата на  чл. 5, ал.4, т.1 от КСО осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване. Според нормата на чл.2, ал.1 от Наредбата работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец 1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3, в които се вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ /ЕИК на търговеца (клона/поделението), служебен номер, издаден от НАП за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигуряващите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер на дружеството; единният граждански номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход; осигурителните вноски за осигурените лица и самоосигуряващите се, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", начисления облагаем доход, ползваните данъчни облекчения чрез работодателя и начисления данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ. Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодателите, осигурителите, техните клонове и поделения и самоосигуряващите се за всеки календарен месец до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните – чл.3, ал.1, т.1 и т.2 от горепосочената наредба.

         Неизпълнението на цитираните норми е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл. 355, ал.1 от КСО - имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 лева до 5000 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание.

         От събрания по делото доказателствен материал безспорно се установява, че санкционираното дружество не е изпълнило вмененото му задължение като осигурител по чл.5, ал.4 от КСО да представи пред ТД на НАП – Бургас необходимите данни, подавайки декларация образец 1.  До този извод е стигнал и първостепенният съд. Настоящата инстанция обаче, не споделя мотивите на Районен съд – Бургас, довели до отмяна на НП.

         В случая ответната страна е санкционирана само и единствено за това, че не е подала в предвидения от закона срок декларация образец 1 и за осъществяване състава на това административно нарушение е без значение дали своевременно са заплатени дължимите здравни осигуровки. Независимо, че санкционираното дружество все пак е подало съответната декларация образец 1, това е станало след около почти 3 месеца от предвидения в закона срок. Деянието е формално - на просто извършване и съдът намира, че не е налице хипотезата на чл. 28 от ЗАНН. С оглед характера на охраняваните обществени отношения и свързания с тях осигурителен режим, наложително е стриктно спазване на правилата, регламентиращи тези отношения, както и на вмененото с тях законоустановено поведение.

         С оглед на горното, Административен съд – Бургас, деветнадесети състав, счита, че РС-Бургас е извел неправилни правни изводи за наличието на предпоставките за прилагане на чл.28 от ЗАНН, обосновали отмяна на НП. Предвид изложеното настоящата касационна инстанция намира, че решението на РС - Бургас следва да се отмени като неправилно.

         Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.2 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІХ-ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 263/28.02.2018г. постановено по а.н.д. № 6086/2017г. по описа на Районен съд – Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2251-F293959/07.08.2017г. издадено от заместник-директора на ТД на НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.5, ал.4, т.1 от КСО, във вр. с чл.2, ал.1 и чл.3, ал.1, т.1 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. на МФ, на основание чл.355, ал.1 от КСО на „ЕЛДЕРА“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ 1.

 

                                        2.