ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер     1283             08 юни 2015   година                  град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ-ми състав в закрито заседание на осми юни, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

Секретар Галина Дразова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова административно  дело  номер 1051  по описа за  2015 година,  за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на  чл.250 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по искане на „Ван турс ЕООД, с ЕИК по Булстат **********, със седалище и адрес на управление – ***, представлявано от Т. А. П. против неоснователни действия на Община Царево, изразяващи се в извършване на строителни дейности в УПИ І, кв.77, зона „Север”, отреден за „озеленяване”-публична общинска собственост. Молителят твърди, че в цитирания имот-публична общинска собственост се копаят дупки и се поставят и циментират колове, в редица, по границата на имота, което препятства достъпа до него. Твърди още, че тези действия са започнали на 02.06.2015 година и са продължили до момента на подаване на искането до съда-05.06.2015 година. Сочи също, че действията се извършват от общинската администрация без правно основание. Иска преустановяване на тези  действия.

По искането са постъпили становища от кмета на Община Царево и РУП-Царево.

Административен съд-Бургас, след извършена служебна проверка, намира, че искането е недопустимо за разглеждане по същество, по следните съображения:

Предмет на разглеждане в настоящото производство са  неоснователни действия, извършени от Община Царево в УПИ І, кв.77, зона „Север”- публична общинска собственост, отреден за „озеленяване”.

Претендираната от дружеството защита не попада в приложното поле на чл.250 и сл. АПК. Тези действия дори да са започнали, следва да не са в изпълнение на административен акт или законова разпоредба, т.е. за да се прецени основателността на искането, е изискуемо реалното изпълнение на твърдяните действия, каквото в случая не е налице. Освен това тези действия са еднократни и не може да се приеме, че се касае за продължаващи действия, които могат да бъдат прекратени със съдебна намеса по реда на чл.253, ал.2 АПК.

От събраните по делото доказателства се установява, че с описаните в искането на „Ван турс ЕООД действия не се изгражда ограда, за която няма строителни книжа. Целта на поставянето на коловете/без да се монтира на тях мрежа/ е материализиране на границата на имота-публична общинска собственост и поставяне на табели, забраняващи спирането/паркирането/ в него, а не изобщо предотвратяване  достъпа на хора до имота/вж. становище на кмета на Община Царево/.

Установява се още, че към момента на проверката-05.06.2015 г., за което е съставен констативен протокол, фактически действия в имота не се извършват, а проверяващите са констатирали постановянето на 44 бетонни колове, на разстояние 2 метра един от друг.

При това положение, съдът приема, че независимо, че коловете са били поставени, към момента на проверката фактическите действия в имота са били прекратени, което изключва защитата по чл.250 и сл. АПК.

В заключение следва да се посочи, че съдържанието на защитата по чл.250 и сл. АПК се състои в незабавното и безусловно прекратяване на действията. Затова тя е ненужна и недопустима, когато действията са вече приключили, независимо дали е постигнат целеният с тях резултат, защото прекратяването им е вече осъществено, каквото се установява в конкретния случай.

По тези съображения искането на „Ван турс ЕООД е недопустимо и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.1 АПК, Административен съд-Бургас,VІІІ-ми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  искането на „Ван турс ЕООД, с ЕИК по Булстат **********, със седалище и адрес на управление – ***, представлявано от Т. А. П. против неоснователни действия на Община Царево, изразяващи се в извършване на строителни дейности в УПИ І, кв.77, зона „Север”, отреден за „озеленяване”-публична общинска собственост.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №1051/2015 година по описа на Административен съд-Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                 СЪДИЯ: