ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 29.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети септември                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1051 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 9:50 часа се явиха:

 

За инициатора на производството директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП, се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

За другата страна, жалбоподател в досегашното производство, Г.П.Г., редовно призован, няма представител.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило становище от адвокат И., пълномощник на тази страна, в което е посочила, че поради служебен ангажимент по друго дело в Окръжен съд Стара Загора, не може да се яви в днешното съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото. Изложила е и възражения по съществото на искането за допълване на решението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Предмет на днешното съдебно заседание е искане на ответника на осн. чл. 176 от АПК, във вр. §2 от ДР на ДОПК за допълване на решение № 1251/10.07.2015г. постановено по делото.

Искането е постъпило в срока по чл. 176 АПК, поради което е допустимо за разглеждане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Поддържам молбата за допълване на решение №1251/10.07.2015г. постановено по настоящото административно дело по аргументи и съображения изложени в самата нея. Няма да соча нови доказателства. 

 

В становището на адвокат И. относно постъпилата молба за допълване на решение се навежда възражение, че искането е неоснователно.

 

С оглед становището на присъстващата в залата страна за липса на доказателствени искания и липсата на посочени такива в становището на процесуалния представител на жалбоподателя и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Считам, че съдът, след като е прогласил нищожността на обжалвания РА, следва да върне преписката на съответната териториална дирекция, но такъв диспозитив липсва в решението, за това, моля да го допълните в този смисъл, като вземете предвид съображенията изложени в искането.  

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: