ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи април                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1051 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.П.Г., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощно адвокат И., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице М.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАВА, че по делото е постъпило писмо от ответника, с което са представени извлечения от ПП СУП на НАП, представляващо справка за всички подадени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ за жалбоподателя.

 

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 14.04.2014г., което е извън рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

 

АДВОКАТ И. – Запозната съм със заключението на вещото лице и не възразявам то да бъде изслушано в днешното съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Запозната съм със заключението на вещото лице и не възразявам същото да бъде изслушано в днешното съдебно заседание.

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

М.Д.Д., 50г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Представила съм заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – След направените справки и изчисления, установихте ли за процесния период жалбоподателят да има сключени трудовоправни отношения и тези суми, които констатирахте като приходи, може ли да се каже, че са от такива трудовоправни отношения?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – За цитирания процесен период има сключени само два трудови договора, които са отразени в заключението, а получените приходи, които съм оформила в заключението нямат нищо общо с трудовоправните отношения.

ВЪПРОС на СЪДА – За данъчния период, предмет на ревизионния акт, само тези два договора ли са?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Само тези, които съм описала в заключението. Получените по тях суми са вкл. в нетните потоци, ревизиращият орган ги е взел предвид и той ги е включил и аз съм ги взела предвид.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – При изчислението на паричния поток за съответните години, в онези от тях, в които са декларирани приходи от печалби от „Еврофутбол”, взехте ли предвид залозите, т.е. разходите, които лицето е направило за да участва в тези игри?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Няма как да ги взема предвид, защото няма приложени документи. Платежният документ е само квитанция, на която пише „Еврофутбол” и платената сума, сумите са малки.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Наличните по делото квитанции, всички са с получател жалбоподателят ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Не е посочен получател. Изтриващите се лотарии също нямат получател. До определена сума ги осребряват на каса, а след определена сума, която е по-голяма сума, вече получавана по друг начин.

В случая сумите са малки и върху квитанциите за платени суми няма посочен получател.

ВЪПРОС на СЪДА – Изводите, които сте направила във връзка с някакво обучение в Унгария на какво почиват, какви документи видяхте, та да приехте че е поета издръжката?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Той беше представил нещо, към делото имаше превод на документ, че е бил от 10.09.2005г. до 30.06.2006г. на пълна издръжка на университета, унгарския университет, имаше приложен документ. Мисля, че плюс неговото обяснение по преписката, имаше и преводи, които имаше по сметките си също. На тези дати той имаше преводи по банковите си сметки.

АДВОКАТ И. – Нямам въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам други въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

Съдът извърши служебна справка в деловодната система на Административен съд гр.Бургас по адм.д.№554/2013г., доколкото в решението на Директора на дирекция „ОДОП” са разгледани възражения, свързани с възстановени суми от търговско дружество „Кей ен Ви” ООД и извършена ревизия на същото дружество, приключило с ревизионен акт, който е предмет на спора по посоченото дело.

 

АДВОКАТ И. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ И. – Моля да уважите изцяло жалбата и да отмените оспорения ревизионен акт като неправилен и незаконосъобразен.

Подробности ще изложа в писмени бележки. Моля за срок, в който да представя писмените бележки.

Моля да ни бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски по списък, който представям.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите издадения ревизионен акт като правилен и законосъобразен. Намирам, че от събраните доказателства в рамките на административното и съдебно производства, в т.ч. и от заключението на вещото лице от приетата съдебно-икономическа експертиза се потвърждават констатациите от оспорения ревизионен акт.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 2 235 лв.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 16 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: