ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,27.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми януари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1051 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.П.Г., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощно адвокат И., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице М.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с § 2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от вещото лице М.Д., в която е посочено, че иска да й бъде предоставена възможност с нов срок да изготви заключението, защото към настоящия момент не е получила информация от НАП за регистрираните трудови договори на жалбоподателя, което има отношение към поставените към вещото лице въпроси.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – От НАП ми отказаха информация, даже и Вашето съдебно удостоверение не помогна за да я получа. Първо на гишетата питах, там ми отказаха, после се качих до прекия ръководител, но категорично ми отказаха да ми предоставят необходимата ми информация. Казаха, че лично жалбоподателя трябва да отиде. Ходих в дирекция „Обслужване” на втория етаж, от гишето се качих на втория етаж и там беше една дама, на която обясних за какво става въпрос. Обясних й, че лицето отсъства на страната, показах удостоверението на съда, което занесох. Отказаха ми категорично, казаха ми „Ако дойде собственика лично, тогава може”. Дирекция „Обслужване” е на втория етаж в ТД на НАП Бургас, жълтата сграда срещу хотел България. Ходих в ТД на НАП, „Обслужване” на втория етаж.

АДВОКАТ И. – Моля, да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението и да задължите по някакъв начин ТД на НАП да предостави писмената информация, която е необходимо.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Не се противопоставям на искането на вещото лице, като ще представя в указан от вас срок необходимата информация, чрез ТД на НАП, след като я изискаме.

 

Съдът, като взе предвид изявлението на вещото лице в съдебно заседание относно пречките, които е срещало при получаване на информация от ТД на НАП Бургас посредством съдебно удостоверение, във връзка с декларирани там данни за регистрирани трудови договори на жалбоподателя,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес по уговорка с вещото лице, да окаже необходимото съдействие на вещото лице за снабдяване с въпросните данни, като го предупреждава, че при неизпълнение на разпореждането, на директора на Дирекция „ОДОП” ще бъде наложена глоба по реда на чл.91, във  вр. с чл.89, т.1 от ГПК, във вр. §2 от ДОПК.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.04.2015г. от 10.40 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Вещото лице уведомено в съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: