ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,18.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети ноември                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1051 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.П.Г., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощно адвокат И., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, няма представител.

Не се явява вещото лице М.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ И. - Няма процесуални пречки за даване ход на делото - да се даде ход.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпила молба от назначеното вещото лице М.Д., с която иска да й бъде даден малко по-дълъг срок да изготви заключението си.

 

АДВОКАТ И. На този етап няма да соча други доказателства. Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението си.

 

Съдът счита, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви заключението по назначената експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви заключението си по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.01.2015г. от 11.50ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице за новата дата.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: