ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,23.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и трети септември             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1051 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.П.Г., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощно адвокат И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт №201301864/10.01.2014г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП – ИРМ гр.Сливен, потвърден изцяло с решение № 114/11.04.2014г. на директора на дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП Бургас.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ И. – Обжалваме изцяло ревизионния акт, в това число и констатациите от 2008г. до края на ревизираният период, като представям допълнително становище, в което съм изложила възраженията на моя доверител що се касае до останалите определени с ревизионния акт задължения извън периодите 2006-2007г., подробно посочени в жалбата.

Моля, да бъде допуснато извършването на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпросите, които съм поставила в допълнителното становище, представено днес.

Нямам други доказателствени искания за момента.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Оспорвам жабата като абсолютно необоснована. Освен доказателствата, представени с административната преписка, няма да соча други доказателства. По отношение на това доказателствено искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза, ние не се противопоставяме. Нямаме други искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от ревизионната преписка, съгласно описи на л.48, л.247, л.361, жалба вх.№ 04-Г-Ж-74/14.02.2014г. (л.49) до директора на дирекция ОДОП и решение № 114/11.04.2014г. на директор на Дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП Бургас.

ДОПУСКА извършване на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка навсякъде, където е необходимо, да даде заключение по въпросите формулирани от адвокат И. в допълнително становище, представено в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 500лв., вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит че следва да

УКАЗВА на страните, че в закрито заседание съдът ще определи вещото лице.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.11.2014г. от 11.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице .

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: