Р Е Ш Е Н И Е

 

       1139                                 11.06.2018г.                                       гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на тридесет и първи май две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Ирина Ламбова

прокурор: Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 1050 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

С Решение № 246/26.02.2018 год. по НАХД № 249/2018 год. на Районен съд Бургас е потвърдено Наказателно постановление № ДАИ-0000131/05.10.2017г. издадено от главния директор на ГД „АИ“ гр. София, с което на С.С.Н. *** ЕГН **********, за нарушение на чл.43, ал.1 т.1 б.“б“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, вр. чл.30, ал.1, т.4, вр. Приложение 5, част ІІ, раздел1, т.2, б.“б“ от същата наредба и на основание чл.178а, ал.7, т.1, пр.1 от Закона за движението по пътищата  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лева. 

Касаторът обжалва в срок горепосоченото решение на районния съд като в жалбата се навеждат доводи за материална незаконосъобразност и необоснованост на съдебния акт. Счита, че не е безспорно установено извършването на деянието. Моли съдът да отмени атакувания съдебен акт и потвърденото с него наказателно постановление и да отмени същото.

В с.з. касационният жалбоподател редовно и своевременно призован, не се явява, представлява се от адв. К., който поддържа жалбата.

В с.з. ответникът по касационното обжалване редовно и своевременно призован не се представлява.

В с.з. представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Налице били условия атакуваното първоинстанционно решение да бъде оставено в сила. 

Настоящата съдебна инстанция след като обсъди доводите в жалбата, изслуша становището на прокурора и анализира събраните по делото доказателства намира касационната жалба за подадена в срок, процесуално допустима, и по същество – основателна.

Въз основа на събраните от първата инстанция доказателства настоящият съд намира за установено следното от фактическа страна:

На 29.08.2017 год. около 13:20 часа в гр.Бургас в пункт за периодични прегледи на „Ем Пласт“ ЕООД след извършване на проверка по сигнал от служители на ИА АА е констатирано нарушение. Същото е извършено на 01.08.2017г. в пункт на Ем Пласт ЕООД от С.С. Н., в качеството му на председател на комисия за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност  на Опел Вектра 1,6  с рег. № А***МС, собственост на И.Я.Г.. Същият е допуснал извършването на годишен периодичен преглед на цитираното МПС, без за същото да има сканиран документ за платен годишен данък минимум до 30.06.2017 г. За констатираното нарушение е съставен АУАН № 219467, въз основа на който е  издадено процесното наказателно постановление.

Настоящата касационна инстанция не споделя изводите на Районния съд.

В протокола от извършен периодичен преглед за техническа изправност на процесния автомобил, в т.0.5., е налице отбелязване от страна на председателя на комисията при идентификацията на ППС, че е платен данък за ППС, което предполага, че той е извършил проверка на изискуемите по чл.30, ал.1, т.4 от Наредбата документи. От друга страна, е налице писмо № 07-00-34-557/18.09.2017г., подписано от Директор на дирекция МПДТР, в което е посочено, че за този автомобил не е платен годишен данък.

Следователно в административнонаказателното производство са били налице противоречиви данни относно наличието на платен данък за автомобила, поради което административнонаказващият орган е бил длъжен, след като съобрази, че не е налице изискване към документа за плащане на данъка да се прилага и удостоверение от общината за липсата/наличието на задължения за данък ППС, да извърши разследване и да установи дали действително лицето, предоставило МПС за преглед, е представило някакъв документ за плащане на данък за превозното средство, какъв документ е представило или не е представило въобще документ и как системата е допуснала да се извърши прегледът. Фактът, установяващ се от справката, че не е заплащан данък за превозното средство към датата на прегледа в пункта, не влече непременно извод, че при прегледа не е представен никакъв документ за плащане, включително и манипулиран (неистински). При разглеждане на делото не са събрани доказателства, които да опровергават този извод. Липсата на доказателства, опровергаващи отразеното в протокола, че е представен документ за платен данък за лекия автомобил и липсата на данни какъв по вид и характеристика документ е представен при извършване на процесния технически преглед води до извода, че описаното в наказателното постановление нарушение “прегледът е извършен, без да е представен документ за платен данък върху автомобила, дължим към деня на извършване на прегледа” не е доказано. Тежестта да установи съставомерността на деянието, респ. да докаже извършването на нарушението е на наказващия орган, което той не е сторил нито в административнонаказателното производство, нито в съдебното производство, поради което неправилно районният съд е приел, че наказателното постановление е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.  

Като е стигнал до изводи различни от изложените и е обосновал краен резултат за потвърждаване на издаденото НП, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да се отмени наказателното постановление.

Отделно от това следва да се има предвид, че разпоредбата на чл.30, ал.1, т.4 Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС е отменена, считано от 20.05.2018г. (ДВ, бр.38 от 2018г., в сила от 20.05.2018г./. С процесното НП касаторът С.Н. е санкциониран за това, че е допуснал извършването на периодичен преглед на ППС, което не е отговаряло на изискванията, тъй като по отношение на него не е представен документ за платен данък, изискуем към деня на извършването на периодичния преглед на ППС, съгласно чл.60, ал.6 от Закона за местните данъци и такси, което представлява нарушение на изискването именно на отменения текст на чл.30, ал.1, т.4 Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС. Следователно налице е хипотезата на чл.3, ал.2 от ЗАНН – следва да се приложи нормативната разпоредба, която е по-благоприятна за извършителя.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. ІІ-ро АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 246/26.02.2018 год. по НАХД № 249/2018 год. на Районен съд Бургас за 2018г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ДАИ-0000131/05.10.2017 г. издадено от главния директор на ГД „АИ“ гр. София, с което на С.С.Н. *** ЕГН **********, за нарушение на чл. 43, ал. 1 т. 1 б. б от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС, вр. чл. 30, ал. 1, т. 4, вр. Приложение 5, част ІІ, раздел1, т. 2, б. б от същата наредба и на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, пр. 1 от Закона за движението по пътищата  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лева. 

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.       

 

 

 2.