ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 30.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесети ноември                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1050 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.31 часа се явиха:

 

За ищеца „Модекс“ ЕООД се явява адвокат М.И., с приложено по делото пълномощно.

Ответникът- Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София не изпраща представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството по делото е образувано по повод постъпила искова молба от „Модекс“ ЕООД, представлявано от управителя Катя Андонова Русева, против изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с искане да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от 400 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно наказателно постановление № 22-0000581/07.12.2015г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“- Бургас, отменено с влязло в сила съдебно решение по НАХД № 6168/2015г. на Районен съд- Бургас. Към исковата молба са приложени договор за правна защита и съдействие и решение на Районен съд- Бургас по НАХД №6168/2015 г.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил писмен отговор на исковата молба, с който е изразено становище за неоснователност на претенцията, поради отсъствие на законоустановените предпоставки.

Съобразно разпоредбата на чл. 154 от  ГПК, всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения. В тежест на ищеца е да установи твърдените в исковата молба обстоятелства. Същият следва да докаже в настоящото производство, че е претърпял вреди (преки и непосредствени) от виновното противоправно поведение на ответника, както и да докаже размера на тези вреди.

 

Адвокат И.: Поддържам предявения иск. Имам доказателствено искане- да бъде изискано от Районен съд- Бургас да представят по настоящото дело НАХД № 6168/2015г. за установяване основанието на исковата претенция.

Прокурор СТОЯНОВА: Моля да уважите направеното доказателствено искане. Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените към исковата молба доказателства за допустими и относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е и искането за прилагане на НАХД № 6168/2015г. по описа на Районен съд- Бургас, с оглед изясняване на делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към исковата молба писмени доказателства.

ДА СЕ ИЗИСКА от Районен съд- Бургас НАХД № 6168/2015г. по описа на съда.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.01.2017г. от 10.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: