ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети януари                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1050 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.21 часа се явиха:

 

За ищеца „Модекс“ ЕООД се явява адвокат М.И..

За ответника Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София не се явява представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  и го докладва.

 

Адвокат И.: Да се приеме постъпилото от Районен съд Бургас дело. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА АНД № 6168/2015г. по описа на Районен съд- Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат И.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите исковата молба по основание и размер и да осъдите ответника да заплати сумата от 400 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществен вреди, произтичащи от наказателно постановление, отменено като незаконосъобразно. Моля да присъдите на ищеца разноски по административно дело№1050/2016г. по описа на Административен съд Бургас, като прилагам списък с разноски.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо съдия, считам че исковата претенция е основателна и моля да се произнесете със съдебен акт в тази насока, съобразно тълкувателно решение № 2/2015г. по тълкувателно дело № 2 на състави на ВКС и на ВАС. Адвокатското възнаграждение считам, че е пряка и непосредствена последица във връзка с причинени вреди и относимо за заплащане от страна. В случая претенцията е основателна и моля да се произнесете в този смисъл.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: