Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер  922             09 октомври 2008 година         Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, в публично  заседание на двадесет и пети септември,  две хиляди и  осма година, в състав:                                               

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1. З.Б.

                                                                                             2.Д.Д.  

Секретар Г.Ф.

Прокурор В. Ч.

като разгледа докладваното от съдията З.Б.                              

касационно административно дело номер  1050 по описа за  2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Л.Р. *** адрес *** със седалище и адрес на управление с. Черноград, с ЕИК по Булстат 102642816 против решение № 154 от 12.05.2008 година, постановено  по административно - наказателно дело №  82/ 2008 година по описа на Районен съд - Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление № 83 от 04.03.2008 година на Кмета на Община Айтос, с което за нарушение на чл. 46, т.2 от Закона за туризма /ЗТ/, на основание чл. 87, ал.2 от ЗТ, на едноличния търговец е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000.00/ хиляда / лева.

Касаторът изразява принципно несъгласие със съдебното решение. Моли за неговата отмяна. Не сочи конкретни съображения.

         Ответникът по касационната жалба – Кметът на Община Айтос, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание, не взема становище по касационната жалба.

         Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд- Айтос като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

          Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, Административен съд - Бургас, ХIІІ състав, като обсъди касационните оплаквания, прецени доказателствата по делото и съгласно правомощията си по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за  неоснователна по следните съображения :

 

С решение № 154 от 12.05.2008 година, постановено  по административно-   наказателно дело №  82/ 2008 година по описа на Районен съд - Айтос, е потвърдено наказателно постановление № 83 от 04.03.2008 година на Кмета на Община Айтос, с което за нарушение на нарушение на чл. 46, т.2 от Закона за туризма /ЗТ/,  на основание чл. 87, ал.2 от ЗТ,  на ЕТ „Л. Гюлер” със седалище и адрес на управление с. Черноград, с ЕИК по Булстат 102642816 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000.00/ хиляда / лева.

  Така постановеното решение на Районен съд- Айтос е правилно. Районният съд е събразил относимите към спора доказателства и е установил правилно фактическата обстановка, въз  основа на която е достигнал до правилни изводи.

          Санкцията на нарушителя е наложена, затова, че на 20.02.2008 година, след извършена проверка от служители на Община Айтос, в заведение за хранене и развлечения „Бистро” в района на ж.п. гарата, било установено, че ЕТ извършва туристическа дейност- ресторантьорство в некатегоризиран туристически обект. До приключване на проверката не  било представено удостоверение за категоризация, нито временно такова за открита процедура по категоризиране. Проверката е приключила  със съставяне на констативен протокол № 1 от 20.02.2008 година /виж л. 5 от преписката/. Въз основа на тези обстоятелства е съставен акт за установяване на административно нарушение № 1 от 25.02.2008 година и е издадено наказателно постановление № 83 от 04.03.2008 година.

        Административен съд – Бургас изцяло споделя изводите  на АРС. За да постанови решението си, съдът е приел, за безспорно установено  предоставянето на туристически услуги в обект, за който не е издадено удостоверение за категоризация, нито временно такова за открита процедура по категоризиране. С извършваната дейност, жалбоподателят е нарушил вмененото му с нормата на чл. 46, т.2 от ЗТ задължение да предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, поради което съдът е достигнал до законосъобразния извод, че правилно е ангажирана отговорността на нарушителя съобразно нормата на чл.72 от ЗТ, който предвижда имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв за едноличните търговци и юридическите лица, които  предоставя туристически услуги в некатегоризиран туристически обект.

     Наложеното наказание е съобразено с разпоредбите на чл. 27 във връзка с чл. 12 от ЗАНН.

Ето защо, съдът, в решаващия състав, намира, че  решението на районния съд като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

         Мотивиран от изложеното и на основание  чл. 221, ал.1 и 2 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІІІ състав,

 

                                           Р     Е     Ш     И  :

 

         ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 154 от 12.05.2008 година, постановено  по административно-   наказателно дело №  82 / 2008 година по описа на Районен съд – Айтос.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.               

 

                                                                                           2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер               09 октомври 2008 година         Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, в публично  заседание на двадесет и пети септември,  две хиляди и  осма година, в състав:                                              

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1. З.Б.

                                                                                             2.Д.Д.  

Секретар Г.Ф.

Прокурор Валентина Чакърова

като разгледа докладваното от съдията З.Б.                               

касационно административно дело номер  1050 по описа за  2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Л.Р. ***„Л. Гюлер” със седалище и адрес на управление с. Черноград, с ЕИК по Булстат 102642816 против решение № 154 от 12.05.2008 година, постановено  по административно - наказателно дело №  82/ 2008 година по описа на Районен съд - Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление № 83 от 04.03.2008 година на Кмета на Община Айтос, с което за нарушение на чл. 46, т.2 от Закона за туризма /ЗТ/, на основание чл. 87, ал.2 от ЗТ, на едноличния търговец е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000.00/ хиляда / лева.

Касаторът изразява принципно несъгласие със съдебното решение. Моли за неговата отмяна. Не сочи конкретни съображения.

         Ответникът по касационната жалба – Кметът на Община Айтос, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание, не взема становище по касационната жалба.

         Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд- Айтос като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

          Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, Административен съд - Бургас, ХIІІ състав, като обсъди касационните оплаквания, прецени доказателствата по делото и съгласно правомощията си по чл. 218, ал. 2 АПК, намира за  основателна по следните съображения :

 

С решение № 154 от 12.05.2008 година, постановено  по административно-   наказателно дело №  82/ 2008 година по описа на Районен съд - Айтос, е потвърдено наказателно постановление № 83 от 04.03.2008 година на Кмета на Община Айтос, с което за нарушение на нарушение на чл. 46, т.2 от Закона за туризма /ЗТ/,  на основание чл. 87, ал.2 от ЗТ,  на ЕТ „Л. Гюлер” със седалище и адрес на управление с. Черноград, с ЕИК по Булстат 102642816 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000.00/ хиляда / лева.

  Така постановеното решение на Районен съд- Айтос е правилно. Районният съд е събразил относимите към спора доказателства и е установил правилно фактическата обстановка, въз  основа на която е достигнал до правилни изводи.

          Санкцията на нарушителя е наложена, затова, че на 20.02.2008 година, след извършена проверка от служители на Община Айтос, в заведение за хранене и развлечения „Бистро” в района на ж.п. гарата, било установено, че ЕТ извършва туристическа дейност- ресторантьорство в некатегоризиран туристически обект. До приключване на проверката не  било представено удостоверение за категоризация, нито временно такова за открита процедура по категоризиране. Проверката е приключила  със съставяне на констативен протокол № 1 от 20.02.2008 година /виж л. 5 от преписката/. Въз основа на тези обстоятелства е съставен акт за установяване на административно нарушение № 1 от 25.02.2008 година и е издадено наказателно постановление № 83 от 04.03.2008 година.

        Административен съд – Бургас изцяло споделя изводите  на АРС. За да постанови решението си, съдът е приел, за безспорно установено  предоставянето на туристически услуги в обект, за който не е издадено удостоверение за категоризация, нито временно такова за открита процедура по категоризиране. С извършваната дейност, жалбоподателят е нарушил вмененото му с нормата на чл. 46, т.2 от ЗТ задължение да предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, поради което съдът е достигнал до законосъобразния извод, че правилно е ангажирана отговорността на нарушителя съобразно нормата на чл.72 от ЗТ, който предвижда имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв за едноличните търговци и юридическите лица, които  предоставя туристически услуги в некатегоризиран туристически обект.

     Наложеното наказание е съобразено с разпоредбите на чл. 27 във връзка с чл. 12 от ЗАНН.

Ето защо, съдът, в решаващия състав, намира, че  решението на районния съд като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

         Мотивиран от изложеното и на основание  чл. 221, ал.1 и 2 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІІІ състав,

 

                                           Р     Е     Ш     И  :

 

         ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 154 от 12.05.2008 година, постановено  по административно-   наказателно дело №  82 / 2008 година по описа на Районен съд – Айтос.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.               

 

                                                                                           2.