Р Е Ш Е Н И Е

 

 

       Номер    199/15.02.2017                              град Бургас

 

 

Административен съд – Бургас, първи състав, на петнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 104 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по чл.27 от Закона за общинската собственост.

            Образувано е по жалба на „Еко клима 11“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.“Фердинандова“ № 20, ет.2, представлявано от управителя Г.И.И. и на С.М. *** против заповед № 3745/27.12.2016г., издадена от кмета на Община Бургас, с която на основание чл.25, ал.2, вр. с чл.21, ал.1 от ЗОС, вр. с чл.205, т.3 от ЗУТ е отчужден поземлен имот с идентификатор ***, целият с площ от 8 874 кв.м. по КККР на гр.Бургас, представляващ бивш имот № 076040, находящ се в местността „Талисмана“ по недействащата КВС за землището на гр.Бургас и е определен размер на обезщетението, както следва: на „Еко клима 11“ ЕООД, притежаващ 19/40 идеални части, равняващи се на 4215,62/8875 кв.м. – 70 190,07 лева; на С.М.М., притежаваща 21/40 идеални части, равняващи се на 4 659,38/8875 кв.м. – 77 578,68 лева. Иска се от съда да измени процесната заповед в частта, в която е определено обезщетението и да присъди „ново, по-високо и адекватно спрямо пазарните реалности и методиката за определяне на размерите на обезщетенията“ обезщетение. Претендират се разноски.

            Ответната страна – кметът на Община Бургас се представлява в съдебно заседание от юрисконсулт Д. и юрисконсулт Х., които представят приложените към административната преписка писмени доказателства и ангажират допълнителни. В последното съдебно заседание юрисконсулт Д. пледира за отхвърляне на жалбата и за присъждане на разноски.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено следното:

От фактическа страна по делото е установено, че жалбоподателят „Еко клима 11“ ЕООД притежава 19/40 идеални части, равняващи се 4215,62/8875 кв.м. от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор *** по КККР на гр.Бургас, находящ се в землището на гр.Бургас, местността „Талисмана“, целият с площ от 8 874 кв.м., попадащ в обхвата на ПУП – ПУР за разширение на гробищен парк – Бургас. С.М.М. притежава 21/40 идеални части, равняващи се 4659,38/8875 кв.м. от същия поземлен имот. Със заповед № 929/21.11.2002г., издадена от кмета на Община Бургас е одобрен подробен устройствен план – план за улична регулация за разширение на гробищен парк – Бургас. С решение № 317/28.04.2006г. на Министерски съвет на Република България и решение № КЗЗ-3/17.05.2006г. на Комисията за земеделски земи към Министерство на земеделието и горите е променено предназначението на имотите, попадащи в обхвата на ПУП – ПУР. За реализиране на предвижданията по плана е открита отчуждителна процедура и е възложено извършването на оценка на справедливата пазарна стойност на имота, предмет на отчуждаване. Експертизата е извършена от независимия оценител И.К., който заключава, че осреднената пазарна цена на имот с идентификатор № **** е 147 769 лева. Откриването на процедурата е обявено на информационното таблото на Община Бургас, във вестник „Черноморски фар“, бр.224/23.11.2016г. и във вестник „Капитал“, издание от 23.11.2016г. Със заповед № 3743/ 27.12.2016г., издадена от кмета на Община Бургас е отчужден поземлен имот с идентификатор ****, целият с площ от 8874 кв.м. и е определено обезщетение, както следва: за „Еко клима 11“ ЕООД, собственик на 19/40 идеални части, равняващи се на 4215,62/8875 кв.м. – 70 190,07 лева; за С.М.М., собственик на 21/40 идеални части, равняващи се на 4659,38/8875 кв.м. – 77 578,68 лева. Тази заповед е обжалвана пред съда само в частта на обезщетението. В жалбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство, „Еко клима 11“ ЕООД и С.М. навеждат доводи за незаконосъобразно определяне на обезщетението и настояват за увеличаването му.

Въз основа на изложените фактически данни, които се подкрепят от представените към административната преписка писмени доказателства, съдът достига до следните правни изводи:

Жалбата е подадена в законоустановения срок от надлежни страни, за които оспорената заповед поражда неблагоприятни правни последици, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Заповед № 3745/27.12.2016г. е издадена от компетентен орган, в предвидената от Закона за общинската собственост форма и при спазване на административнопроцесуалните правила, но в противоречие с приложимия материален закон, касателно размера на определеното равностойно парично обезщетение.

Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост имоти – собственост на физически или юридически лица, могат да бъдат отчуждавани принудително за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти – публична общинска собственост, или на одобрен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от първостепенно значение – публична общинска собственост, за който има влязло в сила разпореждане за допускане на предварителното му изпълнение, както и в други случаи, определени със закон, след предварително и равностойно парично или имотно обезщетение. Според чл.22, ал.5 от ЗОС размерът на равностойното парично обезщетение за имотите, предвидени за отчуждаване, се определя съобразно конкретното им предназначение, което са имали преди влизането в сила, съответно преди одобряването на подробния устройствен план по чл.21, ал.1 и въз основа на пазарните цени на имоти със сходни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания имот. Понятието „пазарни цени на имоти със сходни характеристики” е дефинирано в нормата на §1, т.2 от ДР на ЗОС. Това са осреднените цени от всички сделки с имоти, намиращи се в близост до отчуждавания имот, които имат еднакво конкретно или преобладаващо предназначение, притежават еднакъв характер на застрояване със същите или близки показатели на устройство и застрояване и/или установен начин на трайно ползване с отчуждавания имот, за: покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, както и други възмездни сделки между физически и/или юридически лица, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождението на имота са вписани повече от двадесет сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните двадесет сделки. Според §1, т.3 от ДР на ЗОС „имоти, намиращи се в близост до отчуждавания“ са имотите, които се намират: а) в една и съща ценова зона с отчуждавания имот – в урбанизираните територии; б) в едно и също землище с отчуждавания имот – в земеделски територии и в горските територии. В конкретния случай в хода на административното производство е определено равностойно парично обезщетение в размер на 147 769 лева като са изследвани последните 20 броя сделки, отговарящи на критериите по §1, т.1 от ДР на ЗОС в периода от 01.10.2015г. до 30.09.2016г. и е предложена осреднената пазарна цена на земите в земеделската територия на гр.Бургас.

За установяване на релевантните за спорното правоотношение юридически факти по делото са извършени и приети основно и повторно заключение на съдебно-техническа експертиза. От основното заключение на вещото лице Ч. се установява, че в периода от 01.10.2015г. до 30.09.2016г. в Службата по вписванията – гр.Бургас са вписани повече от 20 сделки със земеделски земи, които се намират в землището на гр.Бургас и отговарят на изискванията на ЗОС. Определено е равностойното парично обезщетение на отчуждения имот в размер на 256 281,12 лева чрез анализ на последните 20 сделки през този период. Осемнадесет от тези сделки съвпадат със сделките, които са изследвани в административното производство. Останалите две сделки – молба за вписване на законова ипотека по НА № 91, том III, рег.№ 8869, дело № 407/11.08.2016г. на нотариус В.Д. и молба за вписване на законна ипотека по НА № 63, том I, рег.№ 919, дело № 58/22.01.2016г. на нотариус В.Д. са изключени от вещото лице Ч. и заменени с други две сделки – нотариален акт за договорна ипотека № 67, том V, рег.№ 14398, дело № 660/21.12.2015г. на нотариус В.Д. и нотариален акт за покупко-продажба № 858, том V, рег.№ 9589, дело № 728/11.11.2015г. на нотариус Н.М.. Причината за тази замяна според експерта е, че законните ипотеки „дублират“ предхождащите ги сделки, които също са включени в изследвания период.

От повторното заключение на съдебно-техническата експертиза, извършено от вещото лице С.Б., се установява, че равностойното парично обезщетение за отчуждения поземлен имот е в размер на 159 750 лева. За да достигне до този извод, вещото лице е изследвало всички сделки, които отговарят на критериите по §1, т.2 от ДР на ЗОС през процесния период и е отделило последните 20 от тях с подобни по вид и предназначение имоти в два основни геодезически района на гр.Бургас с № 2 и с № 3. Към изследването е приобщен договор за учредяване на договорна ипотека, обективиран в нотариален акт № 106, том II, рег.№ 2132, дело № 219/30.08.2016г. на нотариус Л.К., който е представен в съдебното производство от ответната страна като отговарящ на критериите и на периода по §1, т.2 от ДР на ЗОС. В резултат на това е изключена последната сделка от релевантния период – нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 67, том V, рег.№ 14398, дело № 660/21.12.2015г. на нотариус Н.М..

Настоящият съдебен състав кредитира заключението на повторната съдебно-техническа експертиза като обективно, компетентно извършено и отговарящо на условията, разписани в §1, т.2 от ДР на ЗОС. Констатациите на експерта в административното производство и на вещото лице по основната съдебна експертиза не са съобразени с представения по делото нотариален акт № 106, том II, рег.№ 2132, дело № 219/30.08.2016г. на нотариус Л.К., с включването на който се променя възприетата от същите периодичност и оценка. Участието на тази сделка при определяне на пазарната цена на отчуждавания имот е в изпълнение на изискването на §1, т.2, изр. посл. от ДР на ЗОС и не се поставя под съмнение. Поради това, на изключване от пазарните аналози подлежи сделката по нотариален акт № 858, том V, рег.№ 9589, дело № 728/11.11.2015г. на нотариус Н.М.. Определено върху тази основа, равностойното парично обезщетение на отчуждения имот възлиза на 159 750 лева, от които дължими на съсобственика „Еко клима 11“ ЕООД са 75 881,16 лева, а на съсобственика С.М.М. – 83 868,84 лева. По изложените съображения, заповедта, с която на собствениците е определено обезщетение в общ размер на 147 769 лева се явява незаконосъобразна и трябва да се измени със следващото от това определяне на обезщетение за отчуждавания имот в общ размер на 159 750 лева, от които 75 881,16 лева за „Еко клима 11“ ЕООД и 83 868,84 лева за С.М.М..

С оглед на това, жалбата се явява основателна и трябва да се уважи.

По делото е направено искане за присъждане на съдебно-деловодни разноски от двете страни в процеса. След като се съобрази с разпоредбата на чл.143, ал.1 от АПК и с изхода на спорното правоотношение, съдът намира, че следва да присъди в полза на жалбоподателя извършените от него разходи за водене на делото в размер на 960 лева, от които държавни такси в размер на 60 лева, възнаграждение за извършване на съдебно-техническа експертиза в размер на 300 лева и адвокатски хонорар в размер на 600 лева.

Мотивиран от горното, Административен съд – гр. Бургас, първи състав

 

Р  Е  Ш  И:

ИЗМЕНЯ заповед № 3745/27.12.2016г., издадена от кмета на Община Бургас в частта, в която е определено обезщетение за отчуждените от „Еко клима 11“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.“Фердинандова“ № 20, ет.2, представлявано от управителя Г.И.И. 19/40 идеални части, равняващи се на 4215,62/8875 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № **** по КККЛ на гр.Бургас, находящ се в землището на гр.Бургас, местността „Талисмана“ като определя на „Еко клима 11“ ЕООД обезщетение в размер на 75 881,16 лева.

ИЗМЕНЯ заповед № 3745/27.12.2016г., издадена от кмета на Община Бургас в частта, в която е определено обезщетение за отчуждените от С.М. *** 21/40 идеални части, равняващи се на 4659,38/8875 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № **** по КККЛ на гр.Бургас, находящ се в землището на гр.Бургас, местността „Талисмана“ като определя на С.М.М. обезщетение в размер на 83 868,84 лева.

ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на „Еко клима 11“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.“Фердинандова“ № 20, ет.2, представлявано от управителя Г.И.И. и на С.М. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 960 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………