ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,25.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и пети януари                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 104 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕКО КЛИМА 11“ ЕООД, редовно уведомен, за него се явява адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 147 от делото.

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ С.М.М., се явява адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 147 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д. и юрисконсулт Х., които представят пълномощно.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Т.Д.Ч., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.К.: Заявявам, че сме редовно уведомени и за двамата жалбоподатели. Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Адв.К.: Делото е абсолютно идентично с предходното, което разгледахме днес. Поддържам всичко, което съм казал в предходното дело № 100/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас и не се противопоставям протоколът да бъде идентичен по настоящото дело № 104/2017г.

Юрисконсулт Д.: Присъединявам се към становището на колегата. Моля протоколът  от съдебното заседание по административно дело № 104/2017г. да бъде идентичен с протокола от днешното съдебно заседание по административно дело № 100/2017г.

Юрисконсулт Х.: Поддържам казаното от колегата Д..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам искането на страните протоколът от съдебно заседание по административно дело № 104:2017г. да бъде идентичен с този от днешното заседание по административно дело № 100/2017г. на Административен съд-Бургас.

 

С оглед изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Адв.К.: Поддържам жалбата. Да се изслуша експертизата. Няма да соча други доказателства.

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам изцяло така депозираната жалба, като считам същата за неоснователна и недоказана. На този етап няма да соча други доказателства. Моля да се изслуша вещото лице.

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ДОПУСКА до разпит вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

Инж.Т.Д.Ч. – 69год., българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Адв.К.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Юрисконсулт Д.: Може ли да кажете ходихте ли до Службата по вписванията да направите справка за извършените сделки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Бях в Службата по вписванията. Това са сделките, които съм приложила към делото. Други няма.

Юрисконсулт Д.: След направената справка, открихте сделките, които са представени и дали това са сделките представени от независимия оценител?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Тези са сделки от 35-те, които са представени от независимия оценител.

В частност сделките касаят урбанизирана територия и част от тях са лозя. Открила съм 22 сделки с подобни характеристики. Те са част от тези 35 сделки, които оценителят в административното производство е посочил. От тях аз отграничих 22 сделки, които отговарят на условията за характеристиките на този имот. По закон трябва да бъдат последните 20 сделки, но има още две, които са извън този период.

Юрисконсулт Д.: Може ли да посочите кои са тези сделки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Говорим за сделки от 01.10.2015г. до 30.09.2016г. В този период общо сделките не са 35, защото след тези 22 сделки, които съм посочила, останалите сделки не отговарят на тези условия. В този период от 01.10.2015г. до 30.09.2016г. общо има 22 сделки със земеделски земи  - ниви, които отговарят на характеристиките на този имот. От тях съм отделила последните 20, защото смятам, че те отговарят на характеристиките. Другите две също отговарят на характеристиките, но сделките стават вече 22 броя.

Юрисконсулт Д.: Вие посочихте ли ги тези две в повече сделки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм ги описала.

Юрисконсулт Д.: Може ли да посочите кои са другите две сделки, които са в периода и отговарят на характеристиките?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е сделка по нотариален акт  № 838, том V от 05.11.2015г. и вписан на същата дата; нотариален акт № 85, том ІV от 29.10.2015г. вписан на същата дата. Те са аналози, но по закон говорим за последните 20 сделки и затова не съм ги включила. Нотариалните актове са вписани на същите дати. Има и още един нотариален акт № 179, том ІІ от 13.10.2015г., вписан на 13.10.2015г. тези три сделки вече стават ХХІ, ХХІІ и ХХІІІ във времето и са описани в 35-те сделки от оценителя.

 Юрисконсулт Д.: Тези сделки, които Вие сте взели за основание да изготвите заключението си, в хронологичен ред ли ги проследихте, обратно назад във времето.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Те са описани по дати. Стараех се по дати да ги приложа към заключението. Започва от по-новата дата назад във времето.

Юрисконсулт Д.: Така с всяка следваща най-близка до крайната дата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Подредих ги в хронологичен ред.

Юрисконсулт Д.: Може ли да посочите, когато изследвахте този период дали видяхте две ипотеки от 09.02.2016г. и от 12.08.2016г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Видях двете ипотеки и на стр.6 от заключението като забележка съм записала защо тези ипотеки (това са две молби за вписване на законни ипотеки) не съм ги предвидила в изчисленията, но съм ги видяла. Не съм ги включила, защото вписват сделки, които ги има в таблицата. Това са две сделки, които като нотариален акт, имот и всичко друго преповтарят нотариалния акт, с който правят сделката и след няколко дни искат ипотека на имота, който вече е участвал в изследването. Т.е. имаме дублиране на две еднакви сделки. Ние правим сравнение със сделка.

Тези законни ипотеки съм ги изключила, защото те са направени върху сделки, които няколко дни преди това са извършени и които участват в тези 20 сделки, въз основа на които е определена цената. Записала съм, че тези сделки са под № 6 и № 17 в таблицата.

Юрисконсулт Д.: Тези две ипотеки видяхте ли дали са вписани в Службата по вписвания?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, вписани са.

Юрисконсулт Д.: Казахте, че изключвате тези две ипотеки понеже са изповядани преди това сделки за същите имоти. Видяхте ли какъв е предметът на тези сделки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Много добре се виждат и са описани под № 6 и № 17. Какво значи да видя предмета. Предметът е покупко-продажба. Имотът е същия. Това е сделка между жалбоподателите.

Юрисконсулт Д.: След покупко-продажбата вписват законната ипотека.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

Юрисконсулт Д.: Във Вашата таблица на последната страница сте включили имоти под № 19 и № 20, като този под № 19 също е с договорна ипотека. Може ли да обясните защо изключвате две законни ипотеки, а включвате тази договорна по № 19.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Обясних защо. Не защото едните са законни, а другите договорни. Ипотеките участват в определянето на пазарната цена. Двете съм ги изключила, защото са върху сделки, които вече участват в определянето на цената и вече обясних. Но в закона точно такъв текст, че в последните 20 сделки не трябва да участва един и същи имот – няма.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В тези 20 сделки има ли прехвърляне неколкократно на един и същи имот?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, няма такива, в които в този период да се дублира един и същ имот. Има и други договорни ипотеки, например за имот под № 7.

 

Юрисконсулт Д.: Нямам повече въпроси.

Юрисконсулт Х.: Нямам въпроси.

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам заключението изцяло. Считам, че същото е необосновано и възниква съмнение относно неговата правилност, тъй като без да стане ясно, поне за мен, от имотите, които са послужили за извършване на оценката са изключени две ипотеки, които хронологично проследени би следвало да станат част от последните 20 и да бъдат включени в таблицата за изчисление при крайна сума, която ще се получи за обезщетение на отчуждения имот. Поради което моля да назначите повторна експертиза, която да отговори на същите въпроси, като заключението бъде изготвено в два варианта. Единият включващ всички ипотеки, а другият изключващ всички ипотеки, като се направи подробна нова справка, без да се съобразяват вече събраните данни по делото, но да се направи нова самостоятелна и подробна справка в Службата по вписвания и да се открият за търсения период от 01.10.2015г. до 30.09.2016г. всички сделки със земеделски земи, които могат да бъдат аналог на оценявания, да бъдат включени съгласно правилата на § 1 от ЗОС и да бъдат представени в табличен вид по делото.

 

Адв.К.: Противопоставям се на искането за повторна експертиза, тъй като § 1 от ЗОС не  посочва никъде разграничение на сделки. Може би по-скоро трябва да се представи допълнение към заключението, защото няма как вещото лице да събере отново материали по делото. По-скоро трябва допълнителна експертиза да се извърши, а не повторна.

 

Юрисконсулт Д.: Ние държим на искането си. Независимо дали вещото лице ще се съобрази с вече събраните по делото данни или не, моля при следващата справка да бъде направена като се изследва наново и се поискат данни за всички имоти съобразно правилата изписани в § 1 от ДР на ЗОС – всички сделки с имоти намиращи се в близост до отчуждавания с характер земеделска земя, които имоти могат да бъдат аналози на оценявания и които са в землището на Община Бургас. Считаме, че това не са пълните данни.

Моля вещото лице да направи нова самостоятелна справка за сделки, всички хронологично, които са аналози. Не поддържам искането за извършване на два варианта на експертизата чрез отделяне на ипотеките.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 300лв., платими от внесения депозит.

 

ДОПУСКА извършване на повторна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса формулиран от жалбоподателя и да изготви заключение, като извърши и представи справка от Службата по вписвания гр.Бургас за всички сделки извършени в периода от 01.10.2015г. до 30.09.2016г. с предмет недвижим имот земеделска земя, които могат да бъдат аналози на процесния отчуждаван имот по смисъла на § 1, т.2 от ЗОС, като имотите да са в едно и също землище с отчуждавания;

Да опише сделките по хронологичен ред, като посочи техният предмет;

Да представи към заключението съответните нотариални актове и молби за вписване на законна ипотека;

Да се посочат последните 20 сделки, които според експертизата отговарят на критериите на ЗОС;

 

 

ОПРЕДЕЛЯ вещо лице за извършване на повторна съдебно-техническа експертиза инж.С.Б..

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 300лв., платими от ответната страна в 3-дневен срок, считано от днес.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се уведоми незабавно.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.02.2017г. от 13.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: