Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   286                 от  22.02.2016 г.             град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на осемнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Любомир Луканов

 

при секретаря С.К. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 104 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на В.Р.Б. ЕГН ********** ***, чрез адв. С.Д. от АК Бургас против Решение № 1809/2015 г., постановено по НАХД № 2271/2015 г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-0769-005732/14.04.2015 год., издадено от Началника група в сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Бургас, с което на основание чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца и на основание Наредба № Із-2539 на МВР се отнемат общо 12 контролни точки. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касатора, чрез процесуалния си представител – надлежно упълномощения адв. С. Д. от АК Бургас поддържа жалбата по изложените в нея доводи и пледира за отмяна на оспореното първоинстанционно съдебно решение.

Ответникът по касация – Началника група в сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Бургас,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на В.Р.Б. против Наказателно постановление № 14-0769-005732/14.04.2015 год., издадено от Началника група в сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Бургас, с което на основание чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца и на основание Наредба № Із-2539 на МВР се отнемат общо 12 контролни точки. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. В случая не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното постановление, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административнонаказателното производство против него, а от събраните доказателства безспорно се установява осъщественото административно нарушение.

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

В касационната жалба не са изложени конкретни възражения против оспорения съдебен акт, като единствено е заявено, че същия е неправилен и незаконосъобразен, поради което е формулирано искане за неговата отмяна. В хода по същество, процесуалния представител на касатора обоснова незаконосъобразността на оспорения съдебен акт с факта, че санкционираното лице е отишло в МБАЛ Бургас, където е искал извършване на кръвна проба, но поради липсата на полицейски служители, такава проба не е била извършена. Анализът на събраните в хода на първоинстанционното производство доказателства, в т.ч. и писмените такива оборват така заявеното възражение. Към доказателствата по делото е причислен и приет от БРС Талон за медицинско изследване, в който медицинско лице – д-р К. е писало забележка, съгласно която „Пациентът не се яви до 14,25 часа в ШЗ (шокова зала)“, която забележка е удостоверена с подпис на медицинското лице и печат на медицинското заведение.

От приложените по делото писмени доказателства и от показанията на разпитания в хода на съдебното следствие свидетел, безпротиворечиво се установява, осъщественото от В.Б. деяние, а именно на 10.11.2014 год. около 12.40 часа в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, пред бл. 39, вх. 16 управлява л.а. „Сеан Ибиза“ с рег.№ ***, като водачът отказва да му бъде извършен тест за употреба на наркотични и упойващи вещества с техническо средство. На Б. е издаден талон за медицинско изследване, но същия не се е явил за извършването на такова. Така осъщественото деяние от обективна и субективна страна осъществява елементите от състава на нарушението по чл. 174, ал. 3 от ЗДвП.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1809/2015 г., постановено по НАХД № 2271/2015 г. на Районен съд Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                      

                                           

        2.