ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,15.02.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На петнадесети февруари                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 104 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.25 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕКО КЛИМА 11“ ЕООД, редовно уведомен, за него се явява адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 147 от делото.

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ С.М.М., се явява адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 147 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 166 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С.Г.Б., която е депозирала заключението си на 09.02.2017г.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Моля да се даде ход на делото.

 

Адв.К.: Делото е абсолютно идентично с предходното, което разгледахме днес. Поддържам всичко, което съм казал в предходното дело № 100/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас и не се противопоставям протоколът да бъде идентичен по настоящото дело № 104/2017г.

Юрисконсулт Д.: Присъединявам се към становището на колегата. Моля протоколът  от съдебното заседание по административно дело № 104/2017г. да бъде идентичен с протокола от днешното съдебно заседание по административно дело № 100/2017г.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам искането на страните протоколът от съдебно заседание по административно дело № 104:2017г. да бъде идентичен с този от днешното заседание по административно дело № 100/2017г. на Административен съд-Бургас.

 

 

С оглед изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.К.:  Не възразявам да се изслуша вещото лице в днешно съдебно заседание. Запознат съм своевременно със заключението.

 

Юрисконсулт Д.: Запознат съм своевременно със заключението. Нямам възражения по изслушването на вещото лице.

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

инж.С.Г.Б. – 66 год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.     

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, ведно с приложения към него, което поддържам.

 

Адв.К.: Към заключението има приложения от няколко страници и пише „друг вид нива“. Моля да кажете какво ще рече „друг вид нива“.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Описала съм имотите така, както са дадени в нотариалните актове. Това съответства на записването в нотариалния акт – „друг вид нива“.

Адв.К.: По отношение на таблицата от приложенията, 8 и 9 по номерация, 21 и 20, 24 и 25, отбелязали сте в тези номера едни и същи страни, едни и същи сделки. Какво ще рече това?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Първата сделка е сделка, а втората е молба за ипотека.

 

Адв.К.: Т.е. става дума за едни и същи сделки или различни такива?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това са различни сделки, защото има различни вписвания в съда.

Адв.К.: Ако изключим тези сделки, ще се промени ли резултатът?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Направила съм една таблица за моя информация и цената става много по-малка. Защото ипотеките са пет - три молби за вписване на законова ипотека и два нотариални акта за договорна ипотека. Когато ги махна, трябва да ги заместим с други пет. Получи се много ниска стойност. В първото Приложение 2, сделките от № 8 по възходящ номер до края на месец септември, са описани всички нотариални актове. При премахване на ипотеките, влизат позиции  6, 5, 4, 3. Тогава се получава стойност от 11.46 лв./кв.м.

Адв.К.: Общината обследвала ли е тези, за които сте дали предложение?

 

Юрисконсулт Д.: Възразявам. Вещото лице няма как да знае какво е обследвала общината.

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Какво точно ме питате. Не мога да знам дали общината ги е обследвала, и не съм имала такава задача.

 Адв.К.: За сделките на „Сортови семена“, които са позиции 5 и 6, да кажете на каква цена са. Аз ще Ви кажа - около 16 стотинки на  квадратен метър.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За различните геодезични райони цената е различна.

Адв.К.: А знаете ли цената за Бургаски геодезичен район?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Цената за Бургаски район е много различна.

Адв.К.: При изготвяне на заключението по какъв начин избрахте аналозите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Понеже имах много малко време, бях решила да купя цифровия модел на всички сделки. Но има един колега – М., който го е купил и ползвах него.

Адв.К.: С вещото лице М. заедно ли изготвихте заключението?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм изработвала заключението заедно с колегата. Всеки сам работи. Не отричам, че сме се консултирали по телефона.

Адв.К.: По нотариален акт № 185, на позиция 4, може ли да кажете колко е общата площ.

 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тук съм пропуснала.

 

Адв.К.: По другото дело и вещото лице М. така каза. Оспорвам заключението.

Представям на съда заключението на вещото лице К.М..

 

Юрисконсулт Д.: Възразявам. Това е заключение по друго дело.

 

Адв.К.: Заключението на вещото лице М. по друго дело и това на вещото лице Б. по настоящото дело са абсолютно идентични. Оспорвам истинността на заключението. Не само визуално заключенията са едни и същи. Дори и печатните грешки са едни и същи.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Искам да допълня, т.е. да направя една корекция.  В позиция 4 на Приложение 1, на ред 4, колона 7, да се чете 20 069. Това е техническа грешка и изобщо не променя оценката. Просто е техническа грешка.

Адв.К.: При изготвяне на заключението използвахте § 1 от ЗОС. Споменахте, че заключението е изготвено въз основа на геодезически райони.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По картата на Бургас се вижда, в зависимост откъде е нашият район, кой геодезически е най-близо до нашия имот.  Виждам в кой район е обекта, кой е най-близкия геодезически район и търся такива сделки. В случая това са райони 2 и 3 и съответно търся сделки в тези райони, които да ползвам за аналог. Останалите райони са за други селища и са имали друго предназначение. Тези райони ги гледам на картата.

Адв.К.: Как се определят тези райони?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това трябва да попитате някой, който прави картите. Аз ползвам картите. Всички сделки, които са издирени от мен са в тези два района.

Адв.К.: Има ли идентичност между землище и геодезичен район?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Би трябвало да има.

Адв.К.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт Д.: Знаете ли в цялото землище на Бургас колко такива геодезични райони има.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като гледах картата видях, че район 1 е за Долно Езерово. 

 

Юрисконсулт Д. : Землището на Община Бургас е в тези два района  - 2 и 3.

Нямам въпроси към вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице ведно с приложенията към него, като определя възнаграждение в размер на 300лв. платими от внесения депозит.

 

 

Адв.К.: Оспорвам заключението като невярно и необосновано.

На първо място: В ЗОС дори и Закона за държавна собственост  термин като „геодезичен район“ няма при изготвяне на пазарни аналози. Работи се с термина „землище“.

На следващо място:  Геодезичен район Бургас е понятие, което е недействащо след приемане на кадастралната карта за Бургас от 2007г., поради простата причина, че реперните точки са заменени с координатни такива и се използва ортофото заснемане. Единствено геодезични райони има в кадастралните регистри, което не е кадастрална карта и не касае землище, а касае разписните листи на собственици на имоти, а не граници.

Отделно от това оспорвам и в частта за избраните аналози, както по територия, така и по оценка, включително и по процесния период.

На последно място: Моля да допуснете извършване на тройна експертиза с участието на вещите лица Б. и Ч. и трето лице, посочено от съда или общината, за да се направи нещо успоредно. Защото се получава двойна разлика между двете заключения като параметри.

Моля да допуснете извършването на тройна експертиза, която да направи справедлива оценка, да работи с пазарни аналози, а не със стопански аналози.

Моля съдът да вземе под внимание, че пазарен аналог по смисъла на ЗОС и Закона за държавната собственост включва землище, а не геодезичен район.

 

Юрисконсулт Д.: Считам, че по делото се събра достатъчно доказателствен материал, който в своята съвкупност е достатъчен да се определи пазарна цена на оценявания имот съгласно правилата изложени в § 1 от ДР на ЗОС и считам, че не е необходимо назначаване на последваща експертиза от повече вещи лица, които няма как да достигнат до други изводи, освен тези, до които е достигнало вещото лице С.Б. по заключението обсъждано в днешно съдебно заседание, тъй като за откритите сделки са представени документи за собственост, документите, с които са извършени сделките, правилата на закона са ясни, те са подредени по хронологичен ред, взети са единствено и само аналози за оценяване и след чисто математическо изследване се е получила и цената, която е представена в заключението, която считаме за надлежния пазарен аналог и която следва да се приложи като оценяване.

 

 

По доказателственото искане на процесуалния представител на жалбоподателя  съдът намира следното:

По делото са извършени две експертизи, представени са доказателства за собственост, въз основа на които е извършена оценка, поради което релевантните за настоящото производство юридически факти са изяснени напълно.

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на адв.К. за допускане на тройна експертиза, която да определи справедливата оценка на отчуждените имоти.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

 

Адв.К.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата ни в частта на обжалваната от нас заповед на кмета на Община Бургас, касаеща справедливо определяне на обезщетение на отчуждаваните имоти. Моля, след като са изяснени юридическите факти на съда, при постановяване на решението си да съобразите приложените по делото три броя експертизи.

Моля да ни присъдите разноски, за което представям списък.

 

Юрисконсулт Д.: Моля да постановите решение съгласно събрания доказателствен материал. Считам, че допуснатите неточности по настоящото заключение се дължаха поради неизследване на всички сделки за посочения от закона период и поради неточно хронологично подреждане на сделките, поради което считам, че заключението изслушано в днешно съдебно заседание отразява действителната пазарна стойност, поради което моля да при постановяване на решението да съобразите.

 

 

 

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в минимален размер. 

 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна.

 

ОБЯВИ, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: