ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 24.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и четвърти юни през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 104 по описа за 2015 година.                  

   

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.А.К., редовно уведомена от преди, не се явява. Представлява се от адвокат Ани П. от БАК, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ - кмет на община Созопол, редовно уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С.Й.К. и Й. Й.К. - Р., редовно уведомени от преди, не се явяват и не се представляват.

 

Явява се вещото лице З.А..

 

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице А. от 15.06.2015година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

АДВОКАТ П.: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице А., като снема самоличността му, както следва:

 

З.Ч.А. – 73 години, българска гражданка, неосъждана, образование висше, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение със скица към него, които поддържам.

По отговора на въпрос 1, ако има строителни книжа, а именно одобрени проекти, виза за проектиране, дадена строителна линия, те не могат да бъдат другаде освен в общината или жалбоподателя.

 

АДВОКАТ П.: Отговорили сте, че процесната сграда нанесена в плана на новообразуваните имоти, но не и по плана на възстановената собственост, може ли да отговорите на коя дата е одобрен плана на възстановената собственост?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: При справката, която правих в община Созопол ми представиха проект на регулационен и кадастрален план, за който нямаха данни кога е одобрен, затова не съм цитирала и датата. Съставен е и е изготвен преди 2005година, защото 2005 година вече имаме план на новообразуваните имоти, който е одобрен със заповед № 239/25.07.2005година.

 

АДВОКАТ П.: Това означава ли, че няма дата на одобряване на картата на възстановената собственост?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не, няма дата, нито имаше друга заповед или решение, за да видя датата на одобряването. Има някои планове, които са заснемани, налични са но, не са одобрявани. В практиката има такива и те са произвели правно действие.

 

АДВОКАТ П.: От кого се изготвя картата на възстановената собственост, от ОСЗГ или от конкретната община?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Обикновено се изготвя от фирми, които имат права да заснемат геодезически, но не мога да отговаря с точност кой ги одобрява.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице А. в размер на 200 лева, платими от внесения на депозит (л.41).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ П.: Моля да допуснете допълнителна задача към вещото лице, във връзка представения от наша страна констативен протокол № 5/20.01.2004година, на л.5-6 от делото, тъй като в него е записано изрично, че във връзка  процедура по узаконяване трябва да има други документи - одобрени проекти, разрешение за строеж, протокол за линия. С цел установяване на датата на изграждане на същия, моля вещото лице отново да извърши проверка в община Созопол и да намери преписката по узаконяване, по която ни е известно само заявление с вх.94-И-22 от 05.07.2002година на община Созопол. В случай, че установи такива документи по този входящ номер на заявление отново да отговори на въпроса по т. 1.3 от заключението си.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В момента не мога да отговаря дали се съдържа такава преписка, но ще извърша проверка.

 

Съдът намира искането на процесуалния представител на жалбоподателя адвокат П. за допускане на допълнителна задача към съдебно-техническата експертиза за допустимо и относимо към настоящото производство, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна задача към вещото лице в смисъла изложен от адвокат П. в днешното съдебно заседание;

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата допълнителна задача към експертизата в размер на 80 лева, платими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

В случай на необходимост да се издаде съдебно удостоверение на вещото лице А. за извършване на проверка в община Созопол.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът за събиране на доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.10.2015година от 13,45часа ,за която дата и час жалбоподателката уведомена от днес чрез адвокат П., ответника уведомен от по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:.205часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: