ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 22.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 104 по описа за 2015 година.                  

 

На именното повикване на второ четене в 13:50часа при спазване нормата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.А.К., редовно уведомена от преди, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Кмет на община Созопол, редовно призован, се представлява от адвокат Б.Й., с пълномощно от днес.

 

   ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С.Й.К. и Й. Й.К. - Р., редовно уведомени от преди, не се явяват и не се представляват.

 

АДВОКАТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№3622/17.04.2015г. на вещото лице А., в която заявява, че поради недостатъчно време и ангажираност не е успяла да изготви заключението си и моли да й се предостави възможност да го изготви за следващото съдебно заседание.

 

АДВОКАТ Й.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Не се противопоставяме на искането за експертиза. Нямаме въпроси към експертизата.

Моля да обърнете внимание на жалбоподателя, че тежестта на доказване на твърденията изложени в жалбата се установява само с един цитиран констативен акт. След внимателния му прочит става ясно, че е установено незаконно строителство и като такова се указва да започне процедура по узаконяване. Заявявам от името на Община Созопол, че няма данни такава процедура да е започната или да е извършено такова узаконяване. Ние твърдим, че няма завършена процедура по узаконяване, като в тази връзка моля да укажете, с оглед тежестта на доказване, че жалбоподателя следва да ги представи в следващото съдебно заседание.

Нямаме доказателствени искания към настоящия момент, като моля при определяне датата на следващото съдебно заседание съдът да съобрази, че съм служебно ангажиран в периода от 25.05.2015г. до 15.06.2015година.

 

За изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза и събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 24.06.2015г от 14.00 часа, за която дата и час страните – уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице З.А..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:54 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: