ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 104 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 13:15 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и повторно повикване в 13.20ч. не се явиха:

 

Жалбоподателят И.А.К., редовно призована чрез адвокат П., не се явява и не се представлява.

Ответникът - кмет на община Созопол, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованите страни С.Й.К. и Й.Й.К. - Р., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по жалба против заповед № 8-Z-1841/24.11.2014г. издадена от кмета на Община Созопол, с която е наредено на собствениците на незаконния строеж „Едноетажна постройка” находящ се в поземлен имот с кадастрален идентификатор 81178.41.24, находящо се в с.о. (селищно образование) Червенка, землището на гр. Черноморец да бъде премахнат в срок от 14 дни от влизане в сила на заповедта.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

Указва на страните, че всяка от страните е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените документи с административната преписка, като доказателства по делото.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, да отговори по задачите, посочени в жалбата. УКАЗВА на вещото лице да изследва и да посочи каква категория е строежът по процесната заповед.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по делото З. Ч. А., адрес гр.Бургас.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за открито съдебно заседание на  22.04.2015г. от 13.45ч. , за която дата и час страните са уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на доказателства на изцяло внесения депозит от жалбоподателя.

ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА в закрито заседание в случай, че в 7-дневния срок не бъде представен депозит по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: