ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,01.07.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На първи юли                                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 104 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 14.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.В.Г.-С. не се явява, редовно уведомена. За нея се явяват адвокати Д. и М..

За ответника по жалбата - Главен архитект на Община Карнобат не се явява представител, редовно уведомен.

Явява се вещото лице С.И..

 

Адвокат Д. - Да се даде ход на делото.

Адвокат М. - Да се даде ход на делото.

Съдът, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне самоличността на вещото лице, както следва:

С.Ж.И.- 57 г., български гражданин, неосъждан, без родство с жалбоподателя. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Вещото лице И., на въпрос на адвокат М.: По т.1.6 съм отговорил, че отговаря на изискванията по т.1,5 за правила и норми. Допълвам отговора и с техническите правила, начина на изграждането и във вид и конструкция, която е за изграденото съоръжение.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническа експертиза и определя на вещото лице И. за положения труд възнаграждение в размер на 350 лв. платим от предварителния депозит.

 

Адвокат Д. – Водим до разпит допуснатия свидетел.

 

СЪДЪТ пристъпи към разпит на допуснатия в предходното съдебно заседание свидетел, на когото сне самоличността, както следва:

П.А.А., роден на ***г. в гр. Карнобат, българин, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

СВИД. А., на въпроси на адвокати Д. и М.: Сега научавам, че М. и М. са собственици на този имот. Този имот го познавам като имот на бабата и на дядото – Г. и А.. Имотът го знам, по принцип съм от там, от дете го знам, представлява една голяма градина. Къщата на бабата и дядото беше построена някъде към 1992-1993 година. Мястото беше една голяма градина сееше се зеленчук, имаше фургон, беше на средата на градината. Към този фургон се копаеше една голяма дупка за септична яма. Не мога да кажа година, приблизително 5-6 години преди да се построи къщата. Фургонът беше по средата, а ямата да не казвам метри, но недалеч от него. Ямата си е там.

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля скицата на л.52, приложение 2 към заключението на вещото лице.

СВИДЕТЕЛЯТ: УПИ ІІІ-254 и УПИ ІV-254 бяха един парцел и в него беше поставен фургонът.

Съдът освободи свидетеля.

 

Адвокат Д. – Няма да сочим други доказателства.

Адвокат М. – Нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

Адвокат М. – Моля да отмените обжалвания акт на главния архитект като незаконосъобразен. От приетото заключение става ясно, че се касае за елемент на допълващо състояние, което не изменя градоустройствени показания, изградени в посочения елемент. Тезата ни е, че като допълващо съоръжение не е необходимо да е по ПУП, и би могло да бъде с виза за проектиране и няма основание да се откаже издаване на акт за узаконяване – удостоверение за търпимост.

Адвокат Д. – Ще ви моля да съобразите, извън доказаните условия за търпимост на строежа, че отказа на главния архитект е немотивиран и само на това основание акта следва да бъде отменен поради непълната и липса на яснота, какво точно е приел главния архитект като фактическо и правно основани за да откаже издаването на искането удостоверение за търпимост. Поради своята немотивираност отказа на главния архитект да издаде удостоверение за търпимост следва да бъде отменен. Ще ви моля за присъждане на разноски, като представям списък.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: