ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 08.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми април                                       две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 104 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.В.Г.-С., редовно призована, не се явява. За нея – адв. Д., с представено от днес пълномощно.

За ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕ - Главен архитект на Община Карнобат, редовно призован, представител не се явява.

 

По хода на делото:

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от М.В.Г.- С., против изричен отказ на гл. архитект на Община Карнобат да издаде удостоверение за търпимост по отношение на обект – шахта за отпадни води, реализиран в УПИ ІІІ-254, кв. 27 по плана на с. Крушово, Община Карнобат.

 

АДВ. Д.: Поддържам жалбата по всички изложени в нея съображения. Тъй като в представената от административния орган преписка не се съдържат данни за датата Ви представям обратната разписка за писмото, както и разписката за датата на  изпращането, която е 13.01. като доказателство за това, че жалбата не е просрочена и е подадена в срок.

Моля Ви да допуснете изготвянето на съдебно-техническа експертиза с въпроси, които сме формулирали в нарочна молба, която представям в днешно съдебно заседание, както и Ви моля освен съдебно-техническата експертиза да допуснете до разпит за следващо съдебно заседание двама свидетели, които ще удостоверят времето на изграждане на строежа, за който искаме издаване на акт за търпимост.

 

Съдът, с оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя становище, както и формулираните доказателствени искания по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание  документи като писмени доказателства по делото.

ДОПУСКА изготвяне на съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с материалите по делото, както и с плановете действали за с. Крушово и след извършване на проверка на място, да отговори на въпросите, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочната писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

ДОПУСКА при условията на довеждане за следващо съдебно заседание един свидетел, който да отговори на въпросите, поставени от процесуалния представител на жалбоподателя, респективно и на ответника по отношение на обстоятелствата, заявени в днешно съдебно заседание.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 01.07.2014 г. от 14,40 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,02 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: